Modern Greek Bible

1 Chronicles 4

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 5

1

[] Oi de uioi tou Roubhn prwtotokou tou Israhl, dioti outoV hto o prwtotokoV× epeidh omwV emiane thn koithn tou patroV autou, ta prwtotokia autou edoqhsan eiV touV uiouV tou Iwshf, uiou tou Israhl× plhn ouci dia na ech ta prwtotokia wV proV thn genealogian×

2

dioti o IoudaV uperiscusen uper touV adelfouV autou, wste ex autou na exelqh o hgoumenoV× ta prwtotokia omwV hsan tou Iwshf×

3

oi uioi tou Roubhn prwtotokou tou Israhl hsan Anwc kai Fallou, Esrwn kai Carmi.

4

uioi tou Iwhl, SemaiaV uioV toutou, Gwg uioV toutou, Simei uioV toutou,

5

Mica uioV toutou, Reaia uioV toutou, Baal uioV toutou,

6

Behra uioV toutou, ton opoion metwkisen o Qelgaq-felnasar basileuV thV AssuriaV× outoV hto o archgoV twn Roubhnitwn.

7

Kai twn adelfwn autou kata taV suggeneiaV autwn, ote h genealogia twn genewn autwn aphriqmhqh, oi archgoi hsan Ieihl kai ZacariaV,

8

kai Bela o uioV tou Azaz, uiou tou Sema, uiou tou Iwhl× outoV katwkhsen en Arohr kai ewV Nebw kai Baal-mewn×

9

kai proV anatolaV katwkhsen ewV thV eisodou thV erhmou apo tou Eufratou potamou× dioti ta kthnh autwn eicon plhqunqh en th gh Galaad.

10

Kai en taiV hmeraiV tou Saoul ekamon polemon proV touV AgarhnouV, oitineV epeson dia thV ceiroV autwn× kai katwkhsan en taiV skhnaiV autwn kaq' olon to anatolikon thV Galaad.

11

Kai oi uioi tou Gad katwkhsan katenanti autwn, en th gh Basan ewV Salca×

12

Iwhl o archgoV kai Safam o deuteroV, kai Ianai kai Safat, en Basan.

13

Kai oi adelfoi autwn ek tou oikou twn paterwn autwn hsan, Micahl kai Mesoullam kai Seba kai Iwram kai Iacan kai Zie kai Eber, epta.

14

outoi einai oi uioi tou Abicail uiou tou Ouri, uiou tou Iaroa, uiou tou Galaad, uiou tou Micahl, uiou tou Iesisai, uiou tou Iadw, uiou tou Bouz.

15

Aci o uioV tou Abdihl, uiou tou Gouni, hto o archgoV tou oikou twn paterwn autwn.

16

Kai katwkhsan en Galaad, en Basan kai en taiV kwmaiV authV, kai en pasi toiV pericwroiV Sarwn, ewV twn oriwn autwn.

17

PanteV outoi aphriqmhqhsan kata thn genealogian autwn en taiV hmeraiV tou Iwqam basilewV tou Iouda, kai en taiV hmeraiV tou Ieroboam basilewV tou Israhl.

18

[] Oi uioi tou Roubhn kai oi Gaditai kai to hmisu thV fulhV tou Manassh, ek twn dunatwn, andreV feronteV aspida kai macairan kai enteinonteV toxon kai gegumnasmenoi eiV polemon, hsan tessarakonta tessareV ciliadeV kai eptakosioi exhkonta, exercomenoi eiV polemon.

19

Kai ekamnon polemon proV touV AgarhnouV kai IetouraiouV kai NafisaiouV kai NodabaiouV.

20

Kai ebohqhqhsan enantion autwn, kai oi Agarhnoi paredoqhsan eiV taV ceiraV autwn kai panteV oi met' autwn× dioti proV ton Qeon ebohsan en th mach, kai ephkousen autwn, epeidh hlpisan ep' auton.

21

Kai hcmalwtisan ta kthnh autwn, taV kamhlouV autwn penthkonta ciliadaV, kai probata diakosiaV penthkonta ciliadaV, kai onouV duo ciliadaV, kai yucaV anqrwpwn ekaton ciliadaV.

22

Dioti polloi epeson teqanatwmenoi, epeidh o polemoV hto ek Qeou. Kai katwkhsan ant' autwn ewV thV metoikesiaV.

23

Kai oi uioi tou hmiseoV thV fulhV Manassh katwkhsan en th gh× outoi huxhsan apo Basan ewV Baal-ermwn kai Seneir kai ewV tou orouV Aermwn×

24

Outoi de hsan oi archgoi tou oikou twn paterwn autwn× Efer kai Iesei kai Elihl kai Azrihl kai IeremiaV kai WdouiaV kai Iadihl, andreV dunatoi en iscui, andreV onomastoi, archgoi tou oikou twn paterwn autwn.

25

Kai estaqhsan parabatai kata tou Qeou twn paterwn autwn kai eporneusan katopin twn qewn twn lawn thV ghV, touV opoiouV o QeoV hfanisen ap' emprosqen autwn.

26

Dia touto o QeoV tou Israhl dihgeire to pneuma tou Foul basilewV thV AssuriaV kai to pneuma tou Qelgaq-felnasar basilewV thV AssuriaV, kai metwkisen autouV, touV RoubhnitaV kai touV GaditaV kai to hmisu thV fulhV tou Manassh, kai eferen autouV eiV Ala kai eiV Abwr kai eiV Ara kai eiV ton potamon Gwzan, ewV thV hmeraV tauthV.

1 Chronicles 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: