Modern Greek Bible

1 Chronicles 3

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

[] Uioi tou Iouda, FareV, Esrwn kai Carmi kai Wr kai Swbal.

2

Kai Reaia, o uioV tou Swbal, egennhse ton Iaaq× kai Iaaq egennhse ton Acoumai kai ton Laad. Autai einai ai suggeneiai twn Saraqitwn.

3

Kai outoi hsan oi uioi tou patroV Htam× Iezrael kai Iesma kai IedbaV× kai to onoma thV adelfhV autwn Asel-elfoni×

4

kai Fanouhl o pathr Gedwr, kai Eser o pathr Cousa. Outoi einai oi uioi tou Wr, prwtotokou Efraqa, patroV Bhqleem.

5

Kai Ascwr o pathr Qekoue eice duo gunaikaV, Ela kai Naara.

6

Kai h men Naara egennhsen eiV auton ton Acouzam kai ton Efer kai ton Qaimani kai ton Acastari. Outoi hsan oi uioi thV Naara.

7

Oi de uioi thV Ela, Sereq kai Iesoar kai Eqnan.

8

Kai o KwV egennhse ton Anoub kai ton Swbhba, kai taV suggeneiaV tou Acarhl, uiou tou Aroum.

9

Kai o IabhV hto endoxoteroV para touV adelfouV autou× kai h mhthr autou ekalese to onoma autou IabhV, legousa, Epeidh egennhsa auton en luph.

10

Kai epekalesqh o IabhV ton Qeon tou Israhl, legwn, Eiqe met' eulogiaV na me euloghshV kai na ekteinhV ta oria mou, kai h ceir sou na hnai met' emou kai na me fulatthV apo kakou, wste na mh ecw luphn. Kai ecarisen o QeoV eiV auton osa ezhthse.

11

[] Kai o Celoub, adelfoV tou Soua, egennhse ton Meceir× outoV hto pathr tou Esqwn.

12

Kai o Esqwn egennhse ton Baiq-rafa kai ton Fasea kai ton Qecinna, ton patera thV polewV NaaV× outoi einai oi andreV Rhca.

13

Kai oi uioi tou Kenez, Goqonihl kai SeraiaV× kai oi uioi tou Goqonihl, Aqaq.

14

Kai o Meonoqai egennhse ton Ofra× kai o SeraiaV egennhse ton Iwab, patera thV koiladoV twn tektonwn× dioti hsan tektoneV.

15

Kai oi uioi tou Caleb, uiou tou Iefonnh, Irou, Hla kai Naam× kai oi uioi tou Hla, Kenez.

16

Kai oi uioi tou Ialelehl, Zif kai Zifa, Qhria kai Asarehl.

17

Kai oi uioi tou Ezra, Ieqer kai Mered kai Efer kai Ialwn× kai h gunh tou Mered egennhse ton Mariam kai ton Sammai kai ton Iesba ton patera Esqemwa.

18

Kai h allh gunh autou, h Ioudaia, egennhse ton Iered ton patera Gedwr, kai ton Eber ton patera Swcw, kai ton Iekouqihl ton patera Zanwa. Kai outoi einai oi uioi thV BiqiaV qugatroV tou Faraw, thn opoian elaben o Mered.

19

Kai oi uioi thV gunaikoV autou thV OdiaV, adelfhV tou Nacam, patroV Keeila tou Garmitou kai Esqemwa tou Maacaqitou.

20

Kai oi uioi tou Simwn hsan Amnwn kai Rinna, Ben-anan kai Qilwn. Kai oi uioi tou Iesei, Zwceq kai Ben-zwceq.

21

Oi uioi tou Shla, uiou tou Iouda, hsan Hr o pathr Lhca kai Laada o pathr Marhsa, kai ai suggeneiai tou oikou twn ergazomenwn thn busson, tou oikou tou Asbea,

22

kai o Iwkeim kai oi andreV Cazhba kai o IwaV kai o Saraf, oitineV edespozon en Mwab, kai o Iasoubi-lecem. Plhn tauta einai arcaia pragmata.

23

Outoi hsan oi kerameiV kai oi katoikounteV en Netaim kai Gedira× ekei katwkoun meta tou basilewV dia taV ergasiaV autou.

24

[] Oi uioi tou Sumewn hsan Nemouhl kai Iamein, Iareib, Zera kai Saoul×

25

Salloum uioV toutou, Mibsam uioV toutou, Misma uioV toutou.

26

Kai oi uioi tou Misma, Amouhl o uioV autou, Zakcour uioV toutou, Simei uioV toutou.

27

Kai o Simei egennhse dekaex uiouV kai ex qugateraV× oi adelfoi autou omwV den eicon uiouV pollouV, oude eplhqunqhsan pasai ai suggeneiai autwn, kaqwV twn uiwn tou Iouda.

28

Kai katwkhsan en Bhr-sabee kai Mwlada kai Asar-soual,

29

kai en Balla kai en Asem kai en Qwlad

30

kai en Baiqouhl kai en Orma kai en Siklag

31

kai en Baiq-marcabwq kai en Asar-sousim kai en Baiq-bhrei kai en Saaraeim× Autai hsan ai poleiV autwn ewV thV basileiaV tou Dabid.

32

Kai ai kwmai autwn hsan, Htam kai Aein, Rimmwn kai Qocen kai Asan, pente poleiV×

33

kai pasai ai kwmai autwn ai perix toutwn twn polewn, mecri Baal. Autai hsan ai katoikhseiV autwn kai h kata geneaV diairesiV autwn.

34

Kai Meswbab kai Iamlhc kai Iwsa o uioV tou Amasia,

35

kai Iwhl kai Ihou o uioV tou Iwsibia, uiou tou Seraia, uiou tou Asihl,

36

kai Eliwhnai kai Iaakwba kai IesocaiaV kai AsaiaV kai Adihl kai Iesimihl kai BenaiaV

37

kai Ziza o uioV tou Sifei, uiou tou Allon, uiou tou Iedaia, uiou tou Simri, uiou tou Semaia×

38

outoi oi kat' onoma mnhmoneuqenteV hsan arconteV eiV taV suggeneiaV autwn× kai o oikoV twn paterwn autwn huxhqh eiV plhqoV.

39

Kai uphgan ewV thV eisodou Gedwr, proV anatolaV thV koiladoV, dia na zhthswsi boskhn eiV ta poimnia autwn×

40

kai eurhkan boskhn paceian kai kalhn, kai h gh hto eurucwroV kai hsucoV kai eirhnikh× dioti oi proteron katoikounteV ekei hsan ek tou Cam.

41

Kai outoi oi gegrammenoi kat' onoma hlqon en taiV hmeraiV Ezekiou tou basilewV Iouda, kai epataxan taV skhnaV autwn kai touV ekei eureqentaV MinaiouV, kai hfanisan autouV ewV thV hmeraV tauthV, kai katwkhsan ant' autwn× dioti hto ekei boskh dia ta poimnia autwn.

42

Kai ex autwn, ek twn uiwn tou Sumewn, pentakosioi andreV uphgan eiV to oroV Sheir, econteV epi kefalhV autwn ton Felatian kai Nearian kai Refaian kai Ozihl, uiouV tou Iesei×

43

kai epataxan to upoloipon twn Amalhkitwn to diaswqen, kai katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV.

1 Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: