Modern Greek Bible

1 Chronicles 2

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 3

1

[] Outoi de hsan oi uioi tou Dabid, oi gennhqenteV eiV auton en Cebrwn× o prwtotokoV, Amnwn, ek thV Acinoam thV IezrahlitidoV× o deuteroV, Danihl, ek thV AbigaiaV thV KarmhlitidoV×

2

o tritoV, Abessalwm, o uioV thV Maaca, qugatroV tou Qalmai basilewV thV Gessour× o tetartoV, AdwniaV, o uioV thV Aggeiq×

3

o pemptoV, SefatiaV, ek thV Abital× o ektoV, Iqraam, ek thV Aigla gunaikoV autou.

4

Ex egennhqhsan eiV auton en Cebrwn× kai ebasileusen ekei epta eth kai ex mhnaV× en de Ierousalhm ebasileuse triakonta tria eth.

5

outoi de egennhqhsan eiV auton en Ierousalhm× Samaa kai Swbab kai Naqan kai Solomwn, tessareV, ek thV Bhq-sabee qugatroV tou Ammihl×

6

kai Iebar, kai Elisama kai Elifalet

7

kai Nwga kai Nefeg kai Iafia

8

kai Elisama kai Eliada kai Elifelet, ennea×

9

panteV uioi tou Dabid, plhn twn uiwn twn pallakwn, kai Qamar h adelfh autwn.

10

[] UioV de tou SolomwntoV hto o Roboam, uioV toutou o Abia, uioV toutou o Asa, uioV toutou o Iwsafat,

11

uioV toutou o Iwram, uioV toutou o OcoziaV, uioV toutou o IwaV,

12

uioV toutou o AmasiaV, uioV toutou o AzariaV, uioV toutou o Iwqam,

13

uioV toutou o Acaz, uioV toutou o EzekiaV, uioV toutou o ManasshV,

14

uioV toutou o Amwn, uioV toutou o IwsiaV.

15

Oi uioi de tou Iwsiou hsan, o prwtotokoV autou Iwanan× o deuteroV, Iwakeim× o tritoV, SedekiaV× o tetartoV, Salloum.

16

Kai uioi tou Iwakeim, IeconiaV o uioV autou, SedekiaV o uioV toutou.

17

Kai uioi tou Ieconiou, Aseir, Salaqihl o uioV toutou,

18

kai Malciram kai FedaiaV kai Senasar, IekamiaV, Wsama kai NedabiaV.

19

Kai uioi tou Fedaia, Zorobabel kai Simei× kai uioi tou Zorobabel, Mesoullam kai AnaniaV kai Selwmeiq h adelfh autwn×

20

kai Assouba kai Ohl kai BaraciaV kai AsadiaV kai Iousab-esed, pente.

21

Kai uioi tou Anania, FelatiaV kai IesaiaV× oi uioi tou Refaia, oi uioi tou Arnan, oi uioi tou Obadia, oi uioi tou Secania.

22

Kai uioi tou Secania, SemaiaV× kai uioi tou Semaia, CattouV kai Igeal kai BariaV kai NeariaV kai Safat, ex.

23

Kai uioi tou Nearia, Eliwhnai kai EzekiaV kai Azrikam× treiV.

24

Kai uioi tou Eliwhnai, WdaiaV kai Eliaseib kai FelaiaV kai Akkoub kai Iwanan kai DalaiaV kai Anani, epta.

1 Chronicles 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: