Modern Greek Bible

1 Chronicles 1

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 2

1

[] Outoi einai oi uioi tou Israhl× Roubhn, Sumewn, Leui kai IoudaV, Issacar kai Zaboulwn,

2

Dan, Iwshf kai Beniamin, Nefqali, Gad, kai Ashr.

3

Uioi tou Iouda, Hr kai Aunan kai Shla× treiV egennhqhsan eiV auton ek thV qugatroV tou Soua thV CanaanitidoV. Hto de o Hr, o prwtotokoV tou Iouda, ponhroV enwpion tou Kuriou× kai eqanatwsen auton.

4

Kai Qamar, h numfh autou, egennhsen eiV auton ton FareV kai ton Zara. PanteV oi uioi tou Iouda hsan pente.

5

Uioi tou FareV, Esrwn kai Amoul.

6

Kai uioi tou Zara, Zimbri kai Eqan kai Aiman kai Calcol kai Dara× panteV pente.

7

Kai uioi tou Carmi, Acar, o taraxaV ton Israhl, ostiV ekame parabasin eiV to anaqema.

8

Kai uioi tou Eqan, AzariaV.

9

Uioi de tou Esrwn, oi gennhqenteV eiV auton, Ieramehl kai Aram kai Caleb.

10

Kai Aram egennhse ton Amminadab, kai Amminadab egennhse ton Naasswn, ton arconta twn uiwn Iouda.

11

Kai Naasswn egennhse ton Salma, kai Salma egennhse ton Booz,

12

kai Booz egennhse ton Wbhd, kai Wbhd egennhse ton Iessai×

13

kai Iessai egennhsen Eliab ton prwtotokon autou kai Abinadab ton deuteron kai Samma ton triton,

14

Naqanahl ton tetarton, Raddai ton pempton,

15

Osem ton ekton, Dabid ton ebdomon.

16

Kai adelfai autwn hsan Serouia kai Abigaia. Kai uioi thV SerouiaV, Abisai kai Iwab kai Asahl, treiV.

17

H de Abigaia egennhse ton Amasa× kai pathr tou Amasa hto Ieqer o IsmahlithV.

18

[] Kai Caleb o uioV tou Esrwn egennhsen uiouV ek thV Azouba thV gunaikoV autou kai ek thV Ieriwq× kai oi uioi authV hsan Ieser kai Swbab kai Ardwn.

19

ApoqanoushV de thV Azouba, o Caleb elaben eiV eauton thn Efraq, htiV egennhsen eiV auton ton Wr.

20

Kai Wr egennhse ton Ouri, kai o Ouri egennhse ton Bezelehl.

21

Kai meta tauta eishlqen o Esrwn proV thn qugatera tou Maceir patroV tou Galaad× kai outoV elaben authn hlikiaV wn exhkonta etwn× kai egennhsen eiV auton ton Segoub.

22

Kai Segoub egennhse ton Iaeir, ostiV eicen eikositreiV poleiV en th gh Galaad.

23

Kai elaben ex autwn Gessour kai Aram taV kwmaV Iaeir, thn Kainaq kai taV kwmaV authV, exhkonta poleiV. Pasai autai hsan twn uiwn tou Maceir, patroV tou Galaad.

24

Kai afou apeqanen o Esrwn Caleb-efraqa, Abia h gunh tou Esrwn egennhsen eiV auton Ascwr ton patera tou Qekoue.

25

Kai oi uioi tou Ieramehl, prwtotokou tou Esrwn, hsan Aram o prwtotokoV, kai Bouna kai Oren kai Osem kai Acia.

26

O Ieramehl elabe kai allhn gunaika, thV opoiaV to onoma hto Atara× auth hto mhthr tou Wnam.

27

Kai oi uioi tou Aram, prwtotokou tou Ieramehl, hsan MaaV kai Iamein kai Eker.

28

Kai oi uioi tou Wnam hsan Sammai kai Iadae. Kai oi uioi tou Sammai, Nadab kai Abisour.

29

Kai to onoma thV gunaikoV tou Abisour hto Abicail, kai egennhsen eiV auton ton Aaban kai ton Mwlhd.

30

Kai oi uioi tou Nadab hsan Seled kai Apfaim× apeqane de o Seled ateknoV.

31

Kai oi uioi tou Apfaim, Iesei. Kai oi uioi tou Iesei, Shsan. Kai oi uioi tou Shsan, Aalai.

32

Kai oi uioi tou Iadae, adelfou tou Sammai, Ieqer kai Iwnaqan× apeqane de o Ieqer ateknoV.

33

Kai oi uioi tou Iwnaqan, Faleq kai Zaza× outoi hsan oi uioi tou Ieramehl.

34

O de Shsan den eicen uiouV, alla qugateraV. Kai eicen o Shsan doulon Aiguption, onomazomenon Iaraa×

35

kai edwken o Shsan thn qugatera autou eiV ton Iaraa, ton doulon autou, eiV gunaika× kai egennhsen eiV auton ton Atqai.

36

Kai Atqai egennhse ton Naqan, kai Naqan egennhse ton Zabad,

37

kai Zabad egennhse ton Eflal, kai Eflal egennhse ton Wbhd,

38

kai Wbhd egennhse ton Ihou, kai Ihou egennhse ton Azarian,

39

kai AzariaV egennhse ton CelhV, kai CelhV egennhse ton Eleasa,

40

kai Eleasa egennhse ton Sisamai, kai Sisamai egennhse ton Salloum,

41

kai Salloum egennhse ton Iekamian, kai IekamiaV egennhse ton Elisama.

42

Oi de uioi tou Caleb, adelfou tou Ieramehl, hsan Mhsa o prwtotokoV autou, ostiV hto o pathr tou Zif× kai oi uioi tou Marhsa, patroV tou Cebrwn.

43

Kai oi uioi tou Cebrwn, Kore kai Qapfoua kai Rekem kai Sema.

44

Kai o Sema egennhse ton Raam, patera tou Iorkoam× kai o Rekem egennhse ton Sammai.

45

Kai o uioV tou Sammai hto Mawn× o de Mawn hto pathr Baiq-sour.

46

Kai h Gefa, pallakh tou Caleb, egennhse ton Carran, kai ton Mosa, kai ton Gazez. Kai Carran egennhse ton Gazez.

47

Kai oi uioi tou Iadai, Regem kai Iwqam kai Ghsan kai Felet kai Gefa kai Sagaf.

48

H Maaca, pallakh tou Caleb, egennhse ton Seber kai ton Qircana.

49

Egennhsen eti ton Sagaf patera Madmanna, ton Seba patera Macbhna kai patera Gabaa× h qugathr de tou Caleb hto h Acsa.

50

Outoi hsan oi uioi tou Caleb, uiou tou Wr, prwtotokou thV Efraqa× Swbal o pathr Kiriaq-iareim,

51

Salma o pathr Bhqleem, Aref o pathr Baiq-gader.

52

Kai eiV ton Swbal ton patera Kiriaq-iareim egeinan uioi, o Aroe kai Asei-amenoucwq.

53

Kai ai suggeneiai Kiriaq-iareim hsan oi Ieqritai kai oi Fouqitai kai oi Soumaqitai kai oi Misraitai. Ek toutwn exhlqon oi Saraqaioi kai oi Esqawlaioi.

54

Oi uioi tou Salma, Bhqleem kai oi Netwfaqitai, Atarwq tou oikou Iwab kai oi Zwritai, to hmisu twn Manacaqitwn,

55

kai ai suggeneiai twn grammatewn, twn katoikountwn en IabhV, oi Qiraqitai, oi Simeaqitai kai oi Soucaqitai. Outoi einai oi Kenaioi, oi exelqonteV ek tou Aimaq, patroV tou oikou Rhcab.

1 Chronicles 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: