Modern Greek Bible

2 Kings 25

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 1

1

[] Adam, Shq, EnwV,

2

Kainan, Maalalehl, Iared,

3

Enwc, Maqousala, Lamec,

4

Nwe, Shm, Cam kai Iafeq.

5

uioi tou Iafeq, Gomer kai Magwg kai Madai kai Iauan kai Qoubal kai Mesec kai QeiraV×

6

kai uioi tou Gomer, Ascenaz kai Rifaq kai Qwgarma×

7

kai uioi tou Iauan, Eleisa kai QarseiV, Kitteim kai Dwdaneim.

8

Uioi tou Cam, CouV kai Misraim, Fouq kai Canaan×

9

kai uioi tou CouV, Seba kai Abila kai Sabqa kai Raama kai Sabqeka× kai uioi tou Raama, Seba kai Daidan.

10

Kai o CouV egennhse ton Nebrwd× outoV hrcise na hnai iscuroV epi thV ghV.

11

Kai o Misraim egennhse touV Loudeim kai touV Anameim kai touV Leabeim kai touV Nafqouceim,

12

kai touV Patrouseim kai touV Caslouceim, ek twn opoiwn exhlqon oi Filistaioi, kai touV Kafqoreim.

13

Kai o Canaan egennhse ton Sidwna prwtotokon autou, kai ton Cettaion,

14

kai ton Iebousaion kai ton Amorraion kai ton Gergesaion,

15

kai ton Euaion kai ton Aroukaion kai ton Asennaion,

16

kai ton Arbadion kai ton Samaraion kai ton Amaqaion.

17

uioi tou Shm, Elam kai Assour kai Arfaxad kai Loud kai Aram× kai uioi Aram, Ouz kai Oul kai Geqer kai Mesec.

18

Kai o Arfaxad egennhse ton Sala, kai o Sala egennhse ton Eber.

19

Kai eiV ton Eber egennhqhsan duo uioi× to onoma tou enoV, Faleg× dioti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh× to de onoma tou adelfou autou, Ioktan.

20

Kai o Ioktan egennhse ton Almwdad kai ton Salef kai ton Asar-mabeq kai ton Iarac,

21

kai ton Adwram kai ton Ouzal kai ton Dikla,

22

kai ton Ebal kai ton Abimahl kai ton Seba

23

kai ton Ofeir, kai ton Abila, kai ton Iwbab× panteV outoi hsan oi uioi tou Ioktan.

24

Shm, Arfaxad, Sala,

25

Eber, Faleg, Ragau,

26

Serouc, Nacwr, Qara,

27

Abram, ostiV einai o Abraam.

28

[] Uioi de tou Abraam, Isaak kai Ismahl.

29

Autai einai ai geneai autwn× O prwtotokoV tou Ismahl, Nabaiwq× epeita Khdar kai Adbehl kai Mibsam,

30

Misma kai Douma, Massa, Adad kai Qaima,

31

Ietour, NafiV kai Kedma× outoi hsan oi uioi tou Ismahl.

32

Oi de uioi thV CettouraV, qerapainhV tou Abraam, outoi× auth egennhse ton Zembran kai Ioxan kai Madan kai Madiam kai Iesbwk kai Soua× kai uioi tou Ioxan, Seba kai Daidan×

33

kai uioi tou Madiam, Gefa kai Efer kai Anwc kai Abeida kai Eldaga× panteV outoi hsan uioi thV CettouraV.

34

Kai egennhsen o Abraam ton Isaak× uioi de tou Isaak, o Hsau kai o Israhl.

35

Uioi tou Hsau, ElifaV, Ragouhl kai IeouV kai Ieglom kai Kore×

36

uioi tou ElifaV, Qaiman kai Wmar, Swfar kai Goqwm, Kenez kai Qamna kai Amalhk.

37

Uioi tou Ragouhl, Nacaq, Zera, Some kai Moze.

38

Kai uioi tou Sheir, Lwtan kai Swbal kai Sebegwn kai Ana kai Dhswn kai Eser kai Disan.

39

Kai uioi tou Lwtan, Corri kai Aimam× adelfh de tou Lwtan, Qamna×

40

Uioi tou Swbal, Ailan kai Manacaq kai Ebal, Sefw kai Wnam× kai uioi tou Sebegwn, Aie kai Ana×

41

uioi tou Ana, Dhswn× kai uioi tou Dhswn, Amran kai Asban kai Iqran kai Carran.

42

Uioi tou Eser, Balaan kai Zaaban kai Iakan× uioi tou Disan, Ouz kai Aran.

43

Outoi de hsan oi basileiV, oi basileusanteV en th gh Edwm, prin basileush basileuV epi touV uiouV Israhl× Bela, o uioV tou Bewr× kai to onoma thV polewV autou Degnaba.

44

Kai apeqanen o Bela, kai ebasileusen ant' autou Iwbab, o uioV tou Zera, ek thV BosorraV.

45

Kai apeqanen o Iwbab, kai ebasileusen ant' autou o Cousam, ek thV ghV twn Qaimanitwn.

46

Kai apeqanen o Cousam, kai ebasileusen ant' autou Adad, o uioV tou Bedad, ostiV epataxe touV MadianitaV en th pediadi tou Mwab× to de onoma thV polewV autou Abiq.

47

Kai apeqanen o Adad, kai ebasileusen ant' autou Samla, o ek MasrekaV.

48

Kai apeqanen o Samla, kai ebasileusen ant' autou Saoul, o apo Recwbwq, thV para ton potamon.

49

Kai apeqanen o Saoul, kai ebasileusen ant' autou Baal-canan, o uioV tou Acbwr.

50

Kai apeqanen o Baal-canan, kai ebasileusen ant' autou o Adad× kai to onoma thV polewV autou hto Pai× to de onoma thV gunaikoV autou Meetabehl, qugathr Matraid, qugatroV Maizaab.

51

ApoqanontoV de tou Adad, estaqhsan hgemoneV Edwm, hgemwn Qamna, hgemwn Alba, hgemwn Ieqeq,

52

hgemwn Olibama, hgemwn Hla, hgemwn Finwn,

53

hgemwn Kenez, hgemwn Qaiman, hgemwn Mibsar,

54

hgemwn Magedhl, hgemwn Iram× outoi estaqhsan oi hgemoneV Edwm.

1 Chronicles 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: