Modern Greek Bible

2 Kings 24

2 Kings

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kai en tw enatw etei thV basileiaV autou, ton dekaton mhna, thn dekathn tou mhnoV, hlqe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV, autoV kai pan to strateuma autou, kata thV Ierousalhm, kai estratopedeusen enantion authV× kai wkodomhsan periteicismata enantion authV kuklw.

2

Kai h poliV epoliorkeito mecri tou endekatou etouV tou basilewV Sedekiou.

3

Kai thn enathn tou tetartou mhnoV h peina uperiscusen en th polei, kai den hto artoV dia ton laon tou topou.

4

Kai exeporqhqh h poliV, kai panteV oi andreV tou polemou efugon thn nukta, dia thV odou thV pulhV thV metaxu twn duo teicwn, thV plhsion tou basilikou khpou× oi de Caldaioi hsan plhsion thV polewV kuklw× kai o basileuV uphge kata thn odon thV pediadoV.

5

To de strateuma twn Caldaiwn katediwxen opisw tou basilewV, kai efqasan auton eiV taV pediadaV thV Iericw× kai pan to strateuma autou dieskorpisqh apo plhsion autou.

6

Kai sunelabon ton basilea kai anhgagon auton proV ton basilea thV BabulwnoV eiV Ribla× kai eproferan katadikhn ep' auton.

7

Kai esfaxan touV uiouV tou Sedekiou emprosqen twn ofqalmwn autou, kai exetuflwsan touV ofqalmouV tou Sedekiou, kai desanteV auton me duo calkinaV aluseiV, eferan auton eiV Babulwna.

8

[] En de tw pemptw mhni, thn ebdomhn tou mhnoV, tou dekatou enatou etouV tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, hlqen epi Ierousalhm Nebouzaradan o arciswmatofulax, o douloV tou basilewV thV BabulwnoV×

9

kai katekause ton oikon tou Kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pantaV touV oikouV thV Ierousalhm, kai panta megan oikon katekausen en puri.

10

Kai pan to strateuma twn Caldaiwn, to meta tou arciswmatofulakoV, katekrhmnise ta teich thV Ierousalhm kuklw.

11

To de upoloipon tou laou, to enapoleifqen en th polei, kai touV fugontaV, oitineV prosefugon proV ton basilea thV BabulwnoV, kai to enapoleifqen tou plhqouV metwkisen o Nebouzaradan o arciswmatofulax.

12

Ek twn ptwcwn omwV thV ghV afhken o arciswmatofulax, dia ampelourgouV kai gewrgouV.

13

Kai touV stulouV touV calkinouV, touV en tw oikw tou Kuriou, kai taV baseiV kai thn calkinhn qalassan thn en tw oikw tou Kuriou, oi Caldaioi katekoyan kai metekomisan ton calkon autwn eiV thn Babulwna.

14

Elabon de kai touV lebhtaV kai ta ptuaria kai ta lucnoyalida kai ta qumiathria kai panta ta skeuh ta calkina, dia twn opoiwn egineto h uphresia.

15

Elabe proseti o arciswmatofulax kai ta purodoceia kai taV fialaV, o, ti hto crusoun kai o, ti arguroun×

16

touV duo stulouV, thn mian qalassan kai taV baseiV, taV opoiaV o Solomwn ekame dia ton oikon tou Kuriou× o calkoV pantwn toutwn twn skeuwn hto azugistoV.

17

To uyoV tou enoV stulou hto dekaoktw phcwn, kai to kionokranon to ep' autou calkinon. To de uyoV tou kionokranou triwn phcwn× kai to diktuwton kai ta rodia epi tou kionokranou kuklw hsan panta calkina× ta auta eice kai o deuteroV stuloV meta tou diktuwtou.

18

Kai elaben o arciswmatofulax Seraian ton prwton ierea kai Sofonian ton deuteron ierea kai touV treiV qurwrouV×

19

kai ek thV polewV elaben ena eunoucon, ostiV hto epistathV epi twn andrwn twn polemistwn, kai pente andraV ek twn paristamenwn emprosqen tou basilewV, touV eureqentaV en th polei, kai ton grammatea ton arconta twn strateumatwn, ostiV ekamne thn stratologian tou laou thV ghV, kai exhkonta andraV ek tou laou thV ghV, touV eureqentaV en th polei.

20

Kai labwn autouV Nebouzaradan o arciswmatofulax, eferen autouV proV ton basilea thV BabulwnoV eiV Ribla.

21

Kai epataxen autouV o basileuV thV BabulwnoV kai eqanatwsen autouV en Ribla, en th gh Aimaq. Outw metwkisqh o IoudaV apo thV ghV autou.

22

[] Peri de tou laou tou enapoleifqentoV en th gh Iouda, touV opoiouV Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV afhken, epi toutouV katesthse Gedalian ton uion tou Acikam, uiou tou Safan.

23

AkousanteV de panteV oi arconteV twn strateumatwn, autoi kai oi andreV autwn, oti o basileuV thV BabulwnoV katesthse ton Gedalian, hlqon proV ton Gedalian eiV Mispa, kai Ismahl o uioV tou Neqaniou kai Iwanan o uioV tou Karha kai SeraiaV o uioV tou Tanoumeq o NetwfaqithV kai IaazaniaV, uioV Maacaqitou tinoV, autoi kai oi andreV autwn.

24

Kai wmosen o GedaliaV proV autouV kai proV touV andraV autwn kai eipe proV autouV, Mh fobeisqe na hsqe douloi twn Caldaiwn. Katoikhsate en th gh kai douleuete ton basilea thV BabulwnoV× kai qelei eisqai kalon eiV esaV.

25

En de tw ebdomw mhni, Ismahl o uioV tou Neqaniou, uiou tou Elisama, ek tou basilikou spermatoV, hlqen, ecwn meq' eautou deka andraV, kai epataxan ton Gedalian, wste apeqane, kai touV IoudaiouV kai CaldaiouV, touV ontaV met' autou en Mispa.

26

Kai eshkwqh paV o laoV, apo mikrou ewV megalou, kai oi arconteV twn strateumatwn, kai hlqon eiV thn Aigupton× dioti efobhqhsan apo proswpou twn Caldaiwn.

27

En de tw triakostw ebdomw etei thV metoikesiaV tou Iwacein basilewV tou Iouda, ton dwdekaton mhna, thn eikosthn ebdomhn tou mhnoV, o Eueil-merwdac basileuV thV BabulwnoV, kata to etoV kaq' o ebasileusen, uywsen ek thV fulakhV thn kefalhn tou Iwacein basilewV tou Iouda×

28

kai elalhsen eumenwV met' autou, kai eqese ton qronon autou epanwqen tou qronou twn basilewn, twn met' autou en Babulwni.

29

kai hllaxe ta imatia thV fulakhV autou× kai etrwgen arton pantote met' autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou×

30

kai to sithresion autou hto pantoteinon sithresion, didomenon eiV auton para tou basilewV, hmerhsioV corhgia pasaV taV hmeraV thV zwhV autou.

1 Chronicles 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: