Modern Greek Bible

2 Kings 23

2 Kings

Return to Index

Chapter 24

1

[] En taiV hmeraiV autou anebh Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV, kai o Iwakeim egeine douloV autou tria eth× epeita estrafh kai apestathse kat' autou.

2

Kai apesteilen o KurioV enantion autou ta tagmata twn Caldaiwn kai ta tagmata twn Suriwn kai ta tagmata twn Mwabitwn kai ta tagmata twn uiwn Ammwn, kai apesteilen autouV enantion tou Iouda, dia na katastreywsin auton× kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse dia ceiroV twn doulwn autou twn profhtwn.

3

Tw onti kata prostaghn tou Kuriou egeine touto eiV ton Ioudan, dia na apobalh auton apo proswpou autou, dia taV amartiaV tou Manassh, kata panta osa epraxe×

4

kai eti dia to aqwon aima to opoion ecuse, dioti egemise thn Ierousalhm aima aqwon× kai den hqelhsen o KurioV na sugcwrhsh auton.

5

Ai de loipai praxeiV tou Iwakeim kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

6

Kai ekoimhqh o Iwakeim meta twn paterwn autou, kai ebasileusen ant' autou Iwacein o uioV autou.

7

O de basileuV thV Aiguptou den exhlqe pleon ek thV ghV autou× dioti o basileuV thV BabulwnoV elaben, apo tou potamou thV Aiguptou mecri tou potamou Eufratou, panta osa hsan tou basilewV thV Aiguptou.

8

[] Dekaoktw etwn hlikiaV hto o Iwacein, ote ebasileuse× kai ebasileuse treiV mhnaV en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Neousqa, qugathr tou Elnaqan ex Ierousalhm.

9

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxen o pathr autou.

10

Kat' ekeinon ton kairon anebhsan oi douloi tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV epi thn Ierousalhm kai epoliorkhsan thn polin.

11

Kai hlqe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV kata thV polewV, kai oi douloi autou epoliorkoun authn.

12

Kai exhlqen o Iwacein basileuV tou Iouda proV ton basilea thV BabulwnoV, autoV kai h mhthr autou kai oi douloi autou kai oi arconteV autou kai oi eunoucoi autou× kai sunelaben auton o basileuV thV BabulwnoV, en tw ogdow etei thV basileiaV autou.

13

Kai exhgagen ekeiqen pantaV touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou kai touV qhsaurouV tou oikou tou basilewV, kai katekoye panta ta skeuh ta crusa, ta opoia ekame Solomwn o basileuV tou Israhl en tw naw, tou Kuriou, kaqwV elalhsen o KurioV.

14

Kai metwkise pasan thn Ierousalhm kai pantaV touV arcontaV kai pantaV touV dunatouV polemistaV, deka ciliadaV aicmalwtwn, kai pantaV touV xulourgouV kai sidhrourgouV× den emeinen eimh to ptwcoteron meroV tou laou thV ghV.

15

Kai metwkise ton Iwacein eiV thn Babulwna× kai thn mhtera tou basilewV kai taV gunaikaV tou basilewV kai touV eunoucouV autou kai touV dunatouV thV ghV eferen aicmalwtouV ex Ierousalhm eiV thn Babulwna×

16

kai pantaV touV polemistaV, epta ciliadaV, kai touV xulourgouV kai touV sidhrourgouV, ciliouV, pantaV dunatouV kai epithdeiouV eiV polemon× kai metwkisen autouV eiV Babulwna o basileuV thV BabulwnoV.

17

Kai ekamen o basileuV thV BabulwnoV basilea, ant' autou, Matqanian ton adelfon tou patroV autou, kai methllaxe to onoma autou eiV Sedekian.

18

EnoV kai eikosi etwn hlikiaV hto o SedekiaV, ote ebasileusen× ebasileuse de endeka eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Amoutal, qugathr tou Ieremiou apo Libna.

19

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxen o Iwakeim×

20

dioti ex orghV tou Kuriou kata thV Ierousalhm kai tou Iouda, ewsou aperriyen autouV apo proswpou autou, egeine na apostathsh o SedekiaV kata tou basilewV thV BabulwnoV.

2 Kings 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: