Modern Greek Bible

2 Kings 22

2 Kings

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai apesteilen o basileuV, kai sunhgagon proV auton pantaV touV presbuterouV tou Iouda kai thV Ierousalhm.

2

Kai anebh o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, kai panteV oi andreV Iouda kai panteV oi katoikoi thV Ierousalhm met' autou, kai oi iereiV kai oi profhtai kai paV o laoV, apo mikrou ewV megalou× kai anegnwsen eiV ephkoon autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV, to opoion eureqh en tw oikw tou Kuriou.

3

Kai staqeiV o basileuV plhsion tou stulou, ekame thn diaqhkhn enwpion tou Kuriou, na peripath katopin tou Kuriou kai na fulatth taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta diatagmata autou ex olhV kardiaV kai ex olhV yuchV, wste na ektelwsi touV logouV thV diaqhkhV tauthV, touV gegrammenouV en tw bibliw toutw. Kai paV o laoV estaqh eiV thn diaqhkhn.

4

[] Kai prosetaxen o basileuV Celkian ton ierea ton megan kai touV iereiV thV deuteraV taxewV kai touV fulakaV thV pulhV, na ekbalwsin ek tou naou tou Kuriou panta ta skeuh, ta kateskeuasmena dia ton Baal kai dia to alsoV kai dia pasan thn stratian tou ouranou× kai katekausen auta exw thV Ierousalhm en toiV agroiV Kedrwn, kai metekomisan thn stakthn autwn eiV Baiqhl.

5

Kai kathrghse touV eidwlolatraV iereiV, touV opoiouV oi basileiV tou Iouda diwrisan na qumiazwsin en toiV uyhloiV topoiV, en taiV polesi tou Iouda kai en toiV perix thV Ierousalhm× kai touV qumiazontaV eiV ton Baal, eiV ton hlion kai eiV thn selhnhn kai eiV ta zwdia kai eiV pasan thn stratian tou ouranou.

6

Kai exebale to alsoV ek tou oikou tou Kuriou, exw thV Ierousalhm, eiV ton ceimarron Kedrwn, kai katekausen auto en tw ceimarrw Kedrwn kai kateleptunen auto eiV skonhn, kai erriye thn skonhn autou epi twn mnhmatwn twn uiwn tou oclou.

7

Kai katekrhmnise touV oikouV twn sodomitwn, touV en tw oikw tou Kuriou, opou ai gunaikeV ufainon parapetasmata dia to alsoV.

8

Kai efere pantaV touV iereiV ek twn polewn tou Iouda, kai ebebhlwse touV uyhlouV topouV, eiV touV opoiouV oi iereiV equmiazon, apo Geba ewV Bhr-sabee, kai katekrhmnise touV uyhlouV topouV twn pulwn, twn en th eisodw thV pulhV Ihsou tou arcontoV thV polewV, th ex aristerwn thV pulhV thV polewV.

9

Plhn oi iereiV twn uyhlwn topwn den anebhsan proV to qusiasthrion tou Kuriou en Ierousalhm, all' etrwgon azuma metaxu twn adelfwn autwn.

10

Kai ebebhlwse ton Tofeq, ton en th faraggi twn uiwn tou Ennom× wste na mh dunatai mhdeiV na diabibash ton uion autou h thn qugatera autou dia tou puroV eiV ton Moloc.

11

Kai afhrese touV ippouV, touV opoiouV oi basileiV tou Iouda esthsan eiV ton hlion, kata thn eisodon tou oikou tou Kuriou, plhsion tou oikhmatoV tou Naqan-melec tou eunoucou, to opoion hto en Faroureim, kai katekausen en puri taV amaxaV tou hliou.

12

Kai ta qusiasthria ta epi tou dwmatoV tou uperwou tou Acaz, ta opoia ekamon oi basileiV tou Iouda, kai ta qusiasthria, ta opoia ekamen o ManasshV en taiV duo aulaiV tou oikou tou Kuriou, katestreyen auta o basileuV kai katekrhmnisen ekeiqen kai erriye thn skonhn autwn eiV ton ceimarron Kedrwn.

13

Kai touV uyhlouV topouV touV kata proswpon thV Ierousalhm, touV en dexia tou orouV thV diafqoraV, touV opoiouV wkodomhse Solomwn o basileuV tou Israhl dia thn Astarthn to bdelugma twn Sidwniwn, kai dia ton CemwV to bdelugma twn Mwabitwn, kai dia ton Melcwm to bdelugma twn uiwn Ammwn, ebebhlwsen o basileuV.

14

Kai sunetriye ta agalmata kai katekoye ta alsh kai egemise touV topouV autwn apo osta anqrwpwn.

15

Kai to qusiasthrion to en Baiqhl kai ton uyhlon topon, ton opoion ekamen Ieroboam o uioV tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh, kai ekeino to qusiasthrion kai ton uyhlon topon katecalase kai katekause ton uyhlon topon kai eleptunen auta eiV skonhn kai to alsoV katekausen.

16

Ote de o IwsiaV estrafh kai eide touV tafouV touV ekei en tw orei, esteile kai elabe ta osta ek twn tafwn kai katekausen auta epi tou qusiasthriou, kai ebebhlwsen auto× kata ton logon tou Kuriou, ton opoion ekhruxen o anqrwpoV tou Qeou, o lalhsaV touV logouV toutouV.

17

Tote eipe, Ti mnhmeion einai ekeino to opoion egw blepw; Kai oi andreV thV polewV eipon proV auton, O tafoV tou anqrwpou tou Qeou, ostiV hlqen ex Iouda kai ekhruxe ta pragmata tauta, ta opoia su ekameV kata tou qusiasthriou thV Baiqhl.

18

Kai eipen, Afhsate auton× aV mh kinhsh mhdeiV ta osta autou. Kai dieswsan ta osta autou, meta twn ostewn tou profhtou tou elqontoV ek SamareiaV.

19

Kai pantaV eti touV oikouV twn uyhlwn topwn touV en taiV polesi thV SamareiaV, touV opoiouV ekamon oi basileiV tou Israhl dia na parorgiswsi ton Kurion, o IwsiaV afhrese, kai ekamen eiV autouV kata panta ta erga osa ekamen eiV Baiqhl.

20

Kai equsiasen epi twn qusiasthriwn pantaV touV iereiV twn uyhlwn topwn touV ekei, kai katekausen ep' autwn ta osta twn anqrwpwn kai epestreyen eiV Ierousalhm.

21

Tote prosetaxen o basileuV eiV panta ton laon, legwn, Kamete to pasca eiV Kurion ton Qeon saV, kata to gegrammenon en tw bibliw toutw thV diaqhkhV.

22

BebaiwV den egeine toiouton pasca apo twn hmerwn twn kritwn oitineV ekrinon ton Israhl, oude en pasaiV taiV hmeraiV twn basilewn tou Israhl kai twn basilewn tou Iouda,

23

opoion egeine proV ton Kurion en Ierousalhm to pasca touto, kata to dekaton ogdoon etoV tou basilewV Iwsiou.

24

Afhresen eti o IwsiaV kai touV antapokritaV twn daimoniwn kai touV manteiV kai ta xoana kai ta eidwla kai panta ta bdelugmata ta opoia efainonto en th gh tou Iouda kai en Ierousalhm, dia na ektelesh touV logouV tou nomou touV gegrammenouV en tw bibliw, to opoion eurhke CelkiaV o iereuV en tw oikw tou Kuriou.

25

[] Kai omoioV autou den uphrxe pro autou basileuV, ostiV epestreyen eiV ton Kurion ex olhV autou thV kardiaV kai ex olhV autou thV yuchV kai ex olhV autou thV dunamewV, kata panta ton nomon tou MwusewV× oude hgerqh met' auton omoioV autou.

26

Plhn o KurioV den estrafh apo tou qumou thV orghV autou thV megalhV, kaq' on exhfqh h orgh autou kata tou Iouda, ex aitiaV pantwn twn parorgismwn, dia twn opoiwn parwrgisen auton o ManasshV.

27

Kai eipe KurioV, Kai ton Ioudan qelw ekbalei ap' emprosqen mou, kaqwV exebalon ton Israhl, kai qelw aporriyei thn polin tauthn, thn Ierousalhm, thn opoian exelexa, kai ton oikon peri tou opoiou eipa, o onoma mou qelei eisqai ekei.

28

Ai de loipai praxeiV tou Iwsiou kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

29

En taiV hmeraiV autou anebh o Faraw-necaw, basileuV thV Aiguptou, kata tou basilewV thV AssuriaV epi ton potamon Eufrathn. Kai uphgen o basileuV IwsiaV eiV apanthsin autou× kai ekeinoV, wV eiden auton, eqanatwsen auton en Megiddw.

30

Kai oi douloi autou epebibasan auton nekron eiV amaxan apo Megiddw, kai eferan auton eiV Ierousalhm, kai eqayan auton en tw tafw autou. O de laoV thV ghV elabe ton Iwacaz uion tou Iwsiou, kai ecrisan auton kai ekamon auton basilea anti tou patroV autou.

31

[] Eikositriwn etwn hlikiaV hto o Iwacaz, ote ebasileuse× kai ebasileuse treiV mhnaV en Ierousalhm. To de onoma thV mhtroV autou hto Amoutal, qugathr tou Ieremiou apo Libna.

32

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxan oi patereV autou.

33

Kai efulakisen auton o Faraw-necaw en Ribla en th gh Aimaq, dia na mh basileuh en Ierousalhm× kai katedikase thn ghn eiV prostimon ekaton talantwn arguriou kai enoV talantou crusiou.

34

Kai ekamen o Faraw-necaw ton Eliakeim ton uion tou Iwsiou basilea anti Iwsiou tou patroV autou, kai methllaxe to onoma autou eiV Iwakeim× ton de Iwacaz elabe kai eferen eiV Aigupton, kai apeqanen ekei.

35

O de Iwakeim edwken eiV ton Faraw to argurion kai to crusion× eforologhsen omwV thn ghn, dia na dwsh to argurion kata thn prostaghn tou Faraw× o laoV thV ghV suneisefere to argurion kai to crusion, ekastoV kata thn ektimhsin autou, dia na dwsh eiV ton Faraw-necaw.

36

Eikosipente etwn hlikiaV hto o Iwakeim, ote ebasileusen× ebasileuse de endeka eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Zebouda, qugathr tou Fedaiou apo Rouma.

37

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata panta osa epraxan oi patereV autou.

2 Kings 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: