Modern Greek Bible

2 Kings 20

2 Kings

Return to Index

Chapter 21

1

[] Dwdeka etwn hlikiaV hto o ManasshV, ote ebasileusen× ebasileuse de penthkonta pente eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Efsiba.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata ta bdelugmata twn eqnwn, ta opoia exediwxen o KurioV ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

3

Kai anwkodomhse touV uyhlouV topouV, touV opoiouV EzekiaV o pathr autou katestreye× kai anhgeire qusiasthria eiV ton Baal kai ekamen alsoV, kaqwV ekamen Acaab o basileuV tou Israhl× kai prosekunhse pasan thn stratian tou ouranou kai elatreusen auta.

4

Kai wkodomhse qusiasthria en tw oikw tou Kuriou, peri tou opoiou o KurioV eipen, En Ierousalhm qelw qesei to onoma mou.

5

Kai wkodomhse qusiasthria eiV pasan thn stratian tou ouranou, entoV twn duo aulwn tou oikou tou Kuriou.

6

Kai diebibase ton uion autou dia tou puroV, kai proemanteue kairouV, kai ekamnen oiwnismouV, kai esusthsen antapokritaV daimoniwn kai epaoidouV× epraxe polla ponhra enwpion tou Kuriou, dia na parorgish auton.

7

Kai esthse to glupton tou alsouV, to opoion ekamen, en tw oikw, peri tou opoiou o KurioV eipe proV ton Dabid kai proV ton Solomwnta ton uion autou, En tw oikw toutw kai en Ierousalhm, thn opoian exelexa apo paswn twn fulwn tou Israhl, qelw qesei to onoma mou eiV ton aiwna×

8

kai den qelw metasaleusei ton poda tou Israhl apo thV ghV, thn opoian edwka eiV touV pateraV autwn× ean monon prosexwsi na kamnwsi kata panta osa prosetaxa eiV autouV, kai kata panta ton nomon ton opoion o douloV mou MwushV prosetaxen eiV autouV.

9

Plhn den uphkousan× kai eplanhsen autouV o ManasshV, wste na prattwsi ponhrotera para ta eqnh, ta opoia o KurioV hfanisen ap' emprosqen twn uiwn tou Israhl.

10

[] Kai elalhse KurioV dia ceiroV twn doulwn autou twn profhtwn, legwn,

11

Epeidh ManasshV o basileuV tou Iouda epraxe ta bdelugmata tauta, ponhrotera uper panta osa epraxan oi Amorraioi oi pro autou, kai ekamen eti ton Ioudan na amarthsh dia twn eidwlwn autou,

12

dia tauta outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Idou, egw epiferw kakon epi thn Ierousalhm kai epi ton Ioudan, wste pantoV akouontoV peri autou qelousin hchsei amfotera ta wta autou×

13

kai qelw ekteinei epi thn Ierousalhm to scoinion thV SamareiaV kai thn staqmhn tou oikou tou Acaab× kai qelw spoggisei thn Ierousalhm, kaqwV spoggizei tiV trublion kai spoggisaV strefei anw katw×

14

kai qelw egkataleiyei to upoloipon thV klhronomiaV mou kai paradwsei autouV eiV thn ceira twn ecqrwn autwn× kai qelousin eisqai eiV diarpaghn kai lehlasian eiV pantaV touV ecqrouV autwn×

15

dioti epraxan ponhra enwpion mou kai me parwrgisan, af' hV hmeraV oi patereV autwn exhlqon ex Aiguptou, ewV thV hmeraV tauthV.

16

Kai aima eti aqwon ecusen o ManasshV polu sfodra, ewsou eneplhse thn Ierousalhm ap' akrou ewV akrou× ektoV thV amartiaV autou, dia thV opoiaV ekame ton Ioudan na amarthsh, praxaV ponhra enwpion tou Kuriou.

17

Ai de loipai praxeiV tou Manassh kai panta osa ekame kai h amartia autou, thn opoian hmarthse, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

18

Ekoimhqh de o ManasshV meta twn paterwn autou, kai etafh en tw khpw tou oikou autou en tw khpw Ouza× kai ebasileusen ant' autou Amwn o uioV autou.

19

[] Eikosiduo etwn hlikiaV hto o Amwn ote ebasileuse, kai ebasileuse duo eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Mesoullemeq, qugathr tou ArouV apo Ioteba.

20

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kaqwV epraxe ManasshV o pathr autou.

21

Kai periepathsen eiV pasaV taV odouV, eiV taV opoiaV periepathsen o pathr autou× kai elatreuse ta eidwla, ta opoia elatreusen o pathr autou, kai prosekunhsen auta.

22

Kai egkatelipe Kurion ton Qeon twn paterwn autou kai den periepathsen eiV thn odon tou Kuriou.

23

Kai sunwmosan oi douloi tou Amwn enantion autou× kai eqanatwsan ton basilea en tw oikw autou.

24

O de laoV thV ghV eqanatwse pantaV touV sunwmosantaV kata tou basilewV Amwn× kai ekamen o laoV thV ghV Iwsian ton uion autou basilea ant' autou.

25

Ai de loipai praxeiV tou Amwn, osaV epraxe, den einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

26

Kai eqayan auton en tw tafw autou, en tw khpw Ouza× ebasileuse de ant' autou IwsiaV o uioV autou.

2 Kings 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: