Modern Greek Bible

2 Kings 19

2 Kings

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kat' ekeinaV taV hmeraV hrrwsthsen o EzekiaV eiV qanaton× kai hlqe proV auton HsaiaV o profhthV, o uioV tou AmwV, kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Diataxon peri tou oikou sou, epeidh apoqnhskeiV kai den qeleiV zhsei.

2

Tote estreye to proswpon autou proV ton toicon kai proshuchqh eiV ton Kurion, legwn,

3

Deomai, Kurie, enqumhqhti twra, pwV periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia teleia kai epraxa to areston enwpion sou. Kai eklausen o EzekiaV klauqmon megan.

4

Kai prin exelqh o HsaiaV eiV thn aulhn thn mesaian, egeine logoV Kuriou proV auton, legwn,

5

Epistreyon kai eipe proV ton Ezekian ton hgemona tou laou mou, Outw legei KurioV o QeoV tou Dabid tou patroV sou× Hkousa thn proseuchn sou, eidon ta dakrua sou× idou, egw qelw se iatreusei thn trithn hmeran qeleiV anabh eiV ton oikon tou Kuriou×

6

kai qelw prosqesei eiV taV hmeraV sou dekapente eth× kai qelw eleuqerwsei se kai thn polin tauthn ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV× kai qelw uperaspisqh thn polin tauthn, eneken emou kai eneken tou doulou mou Dabid.

7

Kai eipen o HsaiaV, Labete palaqhn sukwn. Kai elabon kai epeqesan authn epi to elkoV, kai anelabe thn ugeian autou.

8

Kai eipen o EzekiaV proV ton Hsaian, Ti einai to shmeion oti o KurioV qelei me iatreusei, kai oti qelw anabh eiV ton oikon tou Kuriou thn trithn hmeran;

9

Kai eipen o HsaiaV, Touto qelei eisqai eiV se to shmeion para Kuriou, oti qelei kamei o KurioV to pragma to opoion elalhse× na procwrhsh h skia deka baqmouV, h na strafh deka baqmouV;

10

Kai apekriqh o EzekiaV, Elafron pragma einai na katabh h skia deka baqmouV× ouci, all' aV strafh opisw deka baqmouV h skia.

11

Kai ebohsen o HsaiaV o profhthV proV ton Kurion, kai estreyen opisw thn skian deka baqmouV, dia twn baqmwn touV opoiouV katebh dia twn baqmwn tou Acaz.

12

[] Kat' ekeinon ton kairon Berwdac-baladan, o uioV tou Baladan, basileuV thV BabulwnoV, esteilen epistolaV kai dwron proV ton Ezekian× dioti hkousen oti hrrwsthsen o EzekiaV.

13

Kai hkroasqh autouV o EzekiaV kai edeixen eiV autouV panta ton oikon twn polutimwn autou pragmatwn, ton arguron kai ton cruson kai ta arwmata kai ta polutima mura kai olhn thn oploqhkhn autou kai pan o, ti eurisketo en toiV qhsauroiV autou× den hto ouden en tw oikw autou oude upo pasan thn exousian autou, to opoion o EzekiaV den edeixen eiV autouV.

14

Tote hlqen HsaiaV o profhthV proV ton basilea Ezekian kai eipe proV auton, Ti legousin outoi oi anqrwpoi; kai poqen hlqon proV se; Kai eipen o EzekiaV, Apo ghV makraV ercontai, apo BabulwnoV.

15

O de eipe, Ti eidon en tw oikw sou; Kai apekriqh o EzekiaV, Eidon pan o, ti einai en tw oikw mou× den einai ouden en toiV qhsauroiV mou, to opoion den edeixa eiV autouV.

16

Tote eipen o HsaiaV proV ton Ezekian, Akouson ton logon tou Kuriou×

17

Idou, ercontai hmerai, kaq' aV pan o, ti einai en tw oikw sou kai o, ti oi patereV sou enapetamieusan mecri thV hmeraV tauthV, qelei metakomisqh eiV thn Babulwna× den qelei meinei ouden, legei KurioV×

18

kai ek twn uiwn sou oitineV qelousin exelqei apo sou, touV opoiouV qeleiV gennhsei, qelousi labei kai qelousi geinei eunoucoi en tw palatiw tou basilewV thV BabulwnoV.

19

Tote eipen o EzekiaV proV ton Hsaian, KaloV o logoV tou Kuriou, ton opoion elalhsaV. Eipen eti, Den qelei eisqai eirhnh kai asfaleia en taiV hmeraiV mou;

20

Ai de loipai praxeiV tou Ezekiou kai panta ta katorqwmata autou, kai tini tropw ekame to udrostasion kai to udragwgeion kai efere to udwr eiV thn polin, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

21

Kai ekoimhqh o EzekiaV meta twn paterwn autou× ebasileuse de ant' autou ManasshV o uioV autou.

2 Kings 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: