Modern Greek Bible

2 Kings 18

2 Kings

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai ote hkousen o basileuV EzekiaV, diescise ta imatia autou kai eskepasqh me sakkon kai eishlqen eiV ton oikon tou Kuriou.

2

Kai apesteilen Eliakeim ton oikonomon kai Somnan ton grammatea kai touV presbuterouV twn ierewn, eskepasmenouV me sakkouV, proV ton profhthn Hsaian, ton uion tou AmwV.

3

Kai eipon proV auton, Outw legei o EzekiaV× Hmera qliyewV kai oneidismou kai blasfhmiaV h hmera auth× dioti ta tekna hlqon eiV thn akmhn thV gennaV, plhn dunamiV den einai eiV thn tiktousan×

4

eiqe na hkouse KurioV o QeoV sou pantaV touV logouV tou Rab-sakh, ton opoion o basileuV thV AssuriaV o kurioV autou apesteile dia na oneidish ton zwnta qeon, kai na ubrish dia twn logwn, touV opoiouV hkouse KurioV o QeoV sou× dia touto uywson dehsin uper tou upoloipou tou swzomenou.

5

Kai hlqon proV ton Hsaian oi douloi tou basilewV Ezekiou.

6

Kai eipe proV autouV o HsaiaV, Outw qelete eipei proV ton kurion saV× Outw legei KurioV× Mh fobou apo twn logwn touV opoiouV hkousaV, dia twn opoiwn oi douloi tou basilewV thV AssuriaV me wneidisan×

7

idou, egw qelw balei eiV auton toiouton pneuma, wste, akousaV qorubon, qelei epistreyei eiV thn ghn autou× kai qelw kamei auton na pesh dia macairaV en th gh autou.

8

[] O Rab-sakhV loipon epestreye kai eurhke ton basilea thV AssuriaV polemounta enantion thV Libna× dioti hkousen oti efugen apo LaceiV.

9

Kai o basileuV, ote hkouse na legwsi peri Qiraka tou basilewV thV AiqiopiaV, Idou, exhlqe na se polemhsh, apesteile palin presbeiV proV ton Ezekian, legwn,

10

Outw qelete eipei proV Ezekian, ton basilea tou Iouda, legonteV, O QeoV sou, epi ton opoion qarreiV, aV mh se apata, legwn, H Ierousalhm den qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV AssuriaV×

11

idou, su hkousaV ti ekamon oi basileiV thV AssuriaV eiV pantaV touV topouV, katastrefonteV autouV× kai su qeleiV lutrwqh;

12

mhpwV oi qeoi twn eqnwn elutrwsan ekeinouV, touV opoiouV oi patereV mou katestreyan, thn Gwzan kai thn Carran kai Resef kai touV uiouV tou Eden touV en Telassar;

13

pou o basileuV thV Aimaq, kai o basileuV thV Arfad, kai o basileuV thV polewV Sefarouim, Ena kai Aua;

14

Kai labwn o EzekiaV thn epistolhn ek thV ceiroV twn presbewn, anegnwsen authn× kai anebh o EzekiaV eiV ton oikon tou Kuriou kai exetulixen authn enwpion tou Kuriou.

15

Kai proshuchqh enwpion tou Kuriou o EzekiaV, legwn, Kurie Qee tou Israhl, o kaqhmenoV epi twn ceroubeim, su autoV eisai o QeoV, o monoV, pantwn twn basileiwn thV ghV× su ekameV ton ouranon kai thn ghn×

16

klinon, Kurie, to ouV sou kai akouson× anoixon, Kurie, touV ofqalmouV sou kai ide× kai akouson touV logouV tou Sennaceireim, ostiV apesteile touton dia na oneidish ton zwnta Qeon×

17

alhqwV, Kurie, oi basileiV thV AssuriaV hrhmwsan ta eqnh kai touV topouV autwn,

18

kai erriyan eiV to pur, touV qeouV autwn× dioti den hsan qeoi, all' ergon ceirwn anqrwpwn, xula kai liqoi× dia touto katestreyan autouV×

19

twra loipon, Kurie Qee hmwn, swson hmaV, deomai, ek thV ceiroV autou× dia na gnwriswsi panta ta basileia thV ghV, oti su eisai KurioV o QeoV, o monoV.

20

[] Tote apesteilen HsaiaV o uioV tou AmwV proV ton Ezekian, legwn, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Hkousa osa proshuchqhV eiV eme kata tou Sennaceireim basilewV thV AssuriaV.

21

OutoV einai o logoV ton opoion o KurioV elalhse peri autou× Se katefronhse, se enepaixen parqenoV, h qugathr thV Siwn× opisw sou eseise kefalhn h qugathr thV Ierousalhm.

22

Tina wneidisaV kai eblasfhmhsaV; kai kata tinoV uywsaV fwnhn kai eshkwsaV uyhla touV ofqalmouV sou; Kata tou Agiou tou Israhl.

23

Ton Kurion wneidisaV dia twn presbewn sou kai eipaV, Me to plhqoV twn amaxwn mou anebhn egw eiV to uyoV twn orewn, eiV ta pleura tou Libanou× kai qelw koyei taV uyhlaV kedrouV autou, taV eklektaV elatouV autou× kai qelw eiselqei eiV ta escata oikhmata autou, eiV to dasoV tou Karmhlou autou×

24

egw aneskaya kai epion udata xena× kai me to icnoV twn podwn mou exhrana pantaV touV potamouV twn poliorkoumenwn.

25

Mh den hkousaV oti egw ekamon touto palaioqen, kai apo hmerwn arcaiwn ebouleuqhn auto; twra de exetelesa touto, wste su na hsai dia na katastrefhV poleiV wcurwmenaV eiV ereipiwn swrouV.

26

Dia touto oi katoikoi autwn hsan mikraV dunamewV, etromaxan kai kathscunqhsan× hsan wV o cortoV tou agrou kai wV h cloh, wV o cortoV twn dwmatwn kai wV o sitoV o kaiomenoV prin kalamwsh.

27

Plhn egw exeurw thn katoikian sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou kai thn kat' emou lussan sou.

28

Epeidh h kat' emou lussa sou kai h alazoneia sou anebhsan eiV ta wta mou, dia touto qelw balei ton krikon mou eiV touV mukthraV sou kai ton calinon mou eiV ta ceilh sou, kai qelw se epistreyei dia thV odou di' hV hlqeV.

29

Kai touto qelei eisqai eiV se to shmeion× To etoV touto qelete fagei o, ti einai autofueV× kai to deuteron etoV, o, ti ekfuetai apo tou autou× to de triton etoV, speirate kai qerisate kai futeusate ampelwnaV kai fagete ton karpon autwn.

30

Kai to upoloipon ek tou oikou Iouda, to diaswqen, qelei rizwsei palin upokatwqen kai qelei dwsei epanw karpouV.

31

Dioti ex Ierousalhm qelei exelqei to upoloipon kai ek tou orouV Siwn to diaswqen× o zhloV tou Kuriou twn dunamewn qelei ektelesei touto.

32

Oqen outw legei KurioV peri tou basilewV thV AssuriaV× Den qelei eiselqei eiV thn polin tauthn oude qelei toxeusei ekei beloV oude qelei probalei kat' authV aspida oude qelei uywsei enantion authV procwma.

33

Dia thV odou di' hV hlqe, di' authV qelei epistreyei, kai eiV thn polin tauthn den qelei eiselqei, legei KurioV.

34

Dioti qelw uperaspisqh thn polin tauthn, wste na swsw authn, eneken emou kai eneken tou doulou mou Dabid.

35

[] Kai thn nukta ekeinhn exhlqen o aggeloV tou Kuriou kai epataxen en tw stratopedw twn Assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadaV× kai ote exhgerqhsan to prwi, idou, hsan panteV swmata nekra.

36

Kai eshkwqh Sennaceireim, o basileuV thV AssuriaV, kai efuge kai epestreye kai katwkhsen en Nineuh.

37

Kai enw prosekunei en tw oikw Nisrwk tou qeou autou, Adrammelec kai Sarasar oi uioi autou epataxan auton en macaira. autoi de efugon eiV ghn Ararat× ebasileuse de ant' autou Esaraddwn o uioV autou.

2 Kings 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: