Modern Greek Bible

2 Kings 16

2 Kings

Return to Index

Chapter 17

1

[] En tw dwdekatw etei tou Acaz basilewV tou Iouda, ebasileusen Wshe o uioV tou Hla en Samareia epi ton Israhl, ennea eth.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, plhn ouci wV oi basileiV tou Israhl oitineV hsan pro autou.

3

Ep' auton anebh Salmanasar o basileuV thV AssuriaV× kai egeinen Wshe douloV autou kai ediden eiV auton foron.

4

Eurhke de o basileuV thV AssuriaV sunwmosian en tw Wshe× dioti apesteile mhnutaV proV ton Sw, basilea thV Aiguptou, kai den edwke foron eiV ton basilea thV AssuriaV, wV ekamne kat' etoV× oqen sunekleisen auton o basileuV thV AssuriaV kai edesen auton en fulakh.

5

Kai anebh o basileuV thV AssuriaV dia pashV thV ghV× kai anebh eiV thn Samareian kai epoliorkhsen authn tria eth.

6

En tw ennatw etei tou Wshe, o basileuV thV AssuriaV ekurieuse thn Samareian kai metwkise ton Israhl eiV thn Assurian, kai katwkisen autouV en Ala kai en Abwr, para ton potamon Gwzan, kai en taiV polesi twn Mhdwn.

7

[] Egeine de touto, dioti oi uioi tou Israhl hmarthsan eiV Kurion ton Qeon autwn, ostiV anhgagen autouV ek ghV Aiguptou, upokatwqen thV ceiroV tou Faraw basilewV thV Aiguptou, kai esebasbhsan allouV qeouV,

8

kai periepathsan eiV ta nomima twn eqnwn, ta opoia exediwxen o KurioV apemprosqen twn uiwn Israhl, kai ta twn basilewn tou Israhl, ta opoia eqespisan.

9

Kai epratton oi uioi tou Israhl krufiwV pragmata, ta opoia den hsan euqea enwpion Kuriou tou Qeou autwn, kai wkodomhsan eiV eautouV uyhlouV topouV en pasaiV taiV polesin autwn, apo purgou fulakwn ewV ocuraV polewV.

10

Kai anhgeiran eiV eautouV agalmata kai alsh epi panta uyhlon lofon kai upokatw pantoV dendrou prasinou.

11

Kai ekei equmiazon epi pantaV touV uyhlouV topouV, kaqwV ta eqnh ta opoia o KurioV exediwxen apemprosqen autwn× kai epratton ponhra pragmata dia na parorgizwsi ton Kurion×

12

kai elatreusan ta eidwla, peri twn opoiwn o KurioV eipe proV autouV, Den qelete kamei to pragma touto.

13

Kai diemarturhqh o KurioV kata tou Israhl kai kata tou Iouda, dia ceiroV pantwn twn profhtwn, pantwn twn blepontwn, legwn, Epistreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai fulattete taV entolaV mou, ta diatagmata mou, kata panta ton nomon ton opoion prosetaxa eiV touV pateraV saV kai ton opoion apesteila eiV esaV dia mesou twn doulwn mou twn profhtwn.

14

Plhn autoi den uphkousan, all' esklhrunan ton trachlon autwn, wV ton trachlon twn paterwn autwn, oitineV den episteusan eiV Kurion ton Qeon autwn.

15

Kai aperriyan ta diatagmata autou kai thn diaqhkhn autou, thn opoian ekame meta twn paterwn autwn, kai taV diamarturhseiV autou, taV opoiaV diemarturhqh enantion autwn× kai uphgan opisw thV mataiothtoV, kai emataiwqhsan, kai opisw twn eqnwn twn perix autwn, peri twn opoiwn o KurioV prosetaxen autouV, na mh praxwsin wV ekeina.

16

Kai egkatelipon pasaV taiV entolaV Kuriou tou Qeou autwn, kai ekamon eiV eautouV cwneuta, duo moscouV, kai ekamon alsh kai prosekunhsan pasan thn stratian tou ouranou kai elatreusan ton Baal.

17

Kai diebibazon touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn dia tou puroV, kai meteceirizonto manteiaV kai oiwnismouV, kai epwlhsan eautouV eiV to na prattwsi ponhra enwpion tou Kuriou, dia na parorgizwsin auton.

18

Dia tauta o KurioV wrgisqh sfodra kata tou Israhl kai apebalen autouV apo proswpou autou× den enapeleifqh, para monh h fulh tou Iouda.

19

Kai o IoudaV eti den efulaxe taV entolaV Kuriou tou Qeou autou, alla periepathsan eiV ta diatagmata tou Israhl, ta opoia ekamon.

20

Kai apebalen o KurioV pan to sperma tou Israhl kai kateqliyen autouV, kai paredwken autouV eiV thn ceira twn diarpazontwn, ewsou aperriyen autouV apo proswpou autou.

21

Dioti apescisqh o Israhl apo tou oikou Dabid, kai ekamon basilea ton Ieroboam uion tou Nabat× kai o Ieroboam apespase ton Israhl exopisqen tou Kuriou, kai ekamen autouV na amarthswsin amartian megalhn.

22

Dioti oi uioi Israhl periepathsan en pasaiV taiV amartiaiV tou Ieroboam, taV opoiaV epraxe× den apemakrunqhsan ap' autwn,

23

ewsou o KurioV apebale ton Israhl apo proswpou autou, kaqwV elalhse dia ceiroV pantwn twn doulwn autou twn profhtwn. Kai metwkisqh o Israhl apo thV ghV autou eiV thn Assurian, ewV thV hmeraV tauthV.

24

[] Kai eferen o basileuV thV AssuriaV anqrwpouV ek BabulwnoV kai apo Couqa kai apo Aua kai apo Aimaq kai apo Sefarouim, kai katwkisen en taiV polesi thV SamareiaV anti twn uiwn Israhl, kai eklhronomhsan thn Samareian kai katwkhsan en taiV polesin authV.

25

Kai en th arch thV ekei katoikhsewV autwn, den efobhqhsan ton Kurion× kai apesteilen o KurioV touV leontaV metaxu autwn, kai eqanatonon ex autwn.

26

Kai eipon proV ton basilea thV AssuriaV, legonteV, Ta eqnh, ta opoia metwkisaV kai ekaqisaV en taiV polesi thV SamareiaV, den gnwrizousi ton nomon tou Qeou thV ghV× dia touto apesteile touV leontaV metaxu autwn, kai idou, qanatonousin autouV, epeidh den gnwrizousi ton nomon tou Qeou thV ghV.

27

Tote o basileuV thV AssuriaV prosetaxe, legwn, Ferete ekei ena twn ierewn, touV opoiouV metwkisate ekeiqen× kai aV upagwsi kai aV katoikhswsin ekei× kai aV didaxh autouV ton nomon tou Qeou thV ghV.

28

Kai eiV twn ierewn, touV opoiouV metwkisan ek thV SamareiaV, hlqe kai katwkhsen en Baiqhl, kai edidasken autouV pwV na fobwntai ton Kurion.

29

Ekaston omwV eqnoV ekamon qeouV eiV eautouV kai eqesan eiV touV oikouV twn uyhlwn topwn, touV opoiouV oi Samareitai ekamon, ekaston eqnoV en taiV polesin autwn, opou katwkoun.

30

Kai oi andreV thV BabulwnoV ekamon thn Sokcwq-benwq, oi de andreV thV Couqa ekamon thn Nergal, kai oi andreV thV Aimaq ekamon thn Asima,

31

kai oi Auitai ekamon thn Nibaz kai ton Tartak, kai oi Sefarouitai ekaion touV uiouV autwn dia tou puroV eiV ton Adrammelec kai Anammelec, qeouV twn Sefarouitwn.

32

OutwV efobounto ton Kurion× ekamon de eiV eautouV ek twn escatwn metaxu autwn iereiV twn uyhlwn topwn, oitineV equsiazon uper autwn en toiV oikoiV twn uyhlwn topwn.

33

Efobounto men ton Kurion, elatreuon omwV touV idiouV autwn qeouV, kata ton tropon twn eqnwn, oqen metwkisqhsan.

34

EwV thV hmeraV tauthV kamnousi kata touV proterouV tropouV× den fobountai ton Kurion kai den prattousi kata ta diatagmata autwn kai kata taV kriseiV autwn kai kata ton nomon kai thn entolhn, thn opoian prosetaxen o KurioV eiV touV uiouV Iakwb, ton opoion wnomasen Israhl×

35

kai ekame proV autouV o KurioV diaqhkhn kai prosetaxen autouV, legwn, Den qelete fobhqh allouV qeouV, kai den qelete proskunhsei autouV oude latreusei autouV oude qusiasei eiV autouV×

36

alla ton Kurion, ostiV saV anhgagen ek ghV Aiguptou meta dunamewV megalhV kai en bracioni exhplwmenw, auton qelete fobeisqai kai auton qelete proskunei kai eiV auton qelete qusiazei,

37

kai ta diatagmata kai taV kriseiV kai ton nomon kai thn entolhn, thn opoian egraye dia saV, qelete prosecei na ektelhte pantote× allouV de qeouV den qelete fobhqh×

38

kai thn diaqhkhn, thn opoian ekama proV esaV, den qelete lhsmonhsei kai den qelete fobhqh allouV qeouV×

39

alla Kurion ton Qeon saV qelete fobeisqai kai autoV qelei saV eleuqerwsei ek ceiroV pantwn twn ecqrwn saV.

40

Plhn den uphkousan, all' ekamnon kata touV proterouV tropouV autwn.

41

Kai ta eqnh tauta efobounto men ton Kurion, elatreuon omwV ta glupta autwn× kai oi uioi autwn kai twn uiwn autwn oi uioi, kaqwV oi patereV autwn ekamnon, outw kamnousin ewV thV hmeraV tauthV.

2 Kings 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: