Modern Greek Bible

2 Kings 15

2 Kings

Return to Index

Chapter 16

1

[] En tw dekatw ebdomw etei tou Feka uiou tou Remalia, ebasileusen o Acaz uioV tou Iwqam, basilewV tou Iouda.

2

Eikosi etwn hlikiaV hto o Acaz ote ebasileuse, kai ebasileuse dekaex eth en Ierousalhm. Den epraxen omwV to euqeV enwpion Kuriou tou Qeou autou, wV o Dabid o pathr autou.

3

Alla periepathsen en th odw twn basilewn tou Israhl, kai malista diebibase ton uion autou dia tou puroV, kata ta bdelugmata twn eqnwn, ta opoia o KurioV exediwxen ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

4

Kai equsiaze kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV kai epi touV lofouV kai upokatw pantoV prasinou dendrou.

5

[] Tote anebhsan eiV Ierousalhm dia polemon Resin, o basileuV thV SuriaV, kai Feka, o uioV tou Remalia, basileuV tou Israhl× kai epoliorkhsan ton Acaz, plhn den hdunhqhsan na nikhswsi.

6

Kat' ekeinon ton kairon Resin o basileuV thV SuriaV apokatesthse thn Elaq upo thn exousian thV SuriaV, kai ediwxe touV IoudaiouV apo thV Elaq× kai elqonteV Surioi eiV thn Elaq, katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV.

7

O de Acaz apesteile mhnutaV proV ton Qeglaq-felasar, basilea thV AssuriaV, legwn, Egw eimai douloV sou kai uioV sou× anaba kai swson me ek ceiroV tou basilewV thV SuriaV kai ek ceiroV tou basilewV tou Israhl, oitineV eshkwqhsan enantion mou.

8

Kai elaben o Acaz to argurion kai to crusion to eureqen en tw oikw tou Kuriou kai en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV, kai apesteile dwron eiV ton basilea thV AssuriaV.

9

Kai eishkousen autou o basileuV thV AssuriaV× kai anebh o basileuV thV AssuriaV epi thn Damaskon kai ekurieusen authn, kai metwkise ton laon authV eiV Kir, ton de Resin eqanatwse.

10

[] Kai uphgen o basileuV Acaz eiV thn Damaskon, proV sunanthsin tou Qeglaq-felasar, basilewV thV AssuriaV, kai eide to qusiasthrion to en Damaskw× kai esteilen o basileuV Acaz proV ton Ourian ton ierea to omoiwma tou qusiasthriou kai ton tupon autou, kaq' olhn thn ergasian autou.

11

Kai wkodomhsen OuriaV o iereuV to qusiasthrion, kata h panta osa o basileuV Acaz apesteilen ek Damaskou. OutwV ekamen OuriaV o iereuV, ewsou elqh o basileuV Acaz ek thV Damaskou.

12

Kai ote hlqen o basileuV ek thV Damaskou, eiden o basileuV to qusiasthrion× kai eplhsiasen o basileuV proV to qusiasthrion kai ekame prosforan ep' autou.

13

Kai ekause to olokautwma autou kai thn ex alfitwn prosforan autou, kai epecee thn spondhn autou, kai errantise to aima twn eirhnikwn autou prosforwn, epi to qusiasthrion.

14

Kai metefere to calkinon qusiasthrion, to emprosqen tou Kuriou, apo tou proswpou tou oikou, apo tou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou tou Kuriou, kai eqesen auto kata to boreion pleuron tou qusiasthriou.

15

Kai prosetaxen o basileuV Acaz ton Ourian ton ierea, legwn, Epi to qusiasthrion to mega prosfere to olokautwma to prwinon kai thn esperinhn ex alfitwn prosforan kai to olokautwma tou basilewV kai thn ex alfitwn prosforan autou, meta tou olokautwmatoV pantoV tou laou thV ghV, kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn× kai rantison ep' auto apan to aima tou olokautwmatoV kai apan to aima thV qusiaV× to de calkinon qusiasthrion qelei eisqai eiV eme dia na erwtw ton Kurion.

16

Kai ekamen OuriaV o iereuV kata panta osa prosetaxen o basileuV Acaz.

17

[] Kai apekoyen o basileuV Acaz ta sugkleismata twn basewn, kai eshkwsen epanwqen autwn ton louthra× kai katebibase thn qalassan epanwqen twn calkinwn bown twn upokatw authV, kai eqesen authn epi basin liqinhn.

18

Kai to stegasma tou sabbatou, to opoion eicon oikodomhsei en tw oikw, kai thn eisodon tou basilewV thn exw metetopisen apo tou oikou tou Kuriou, ex aitiaV tou basilewV thV AssuriaV.

19

Ai de loipai praxeiV tou Acaz, osaV epraxe, den einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

20

Kai ekoimhqh o Acaz meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei Dabid× ebasileuse de ant' autou EzekiaV o uioV autou.

2 Kings 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: