Modern Greek Bible

2 Kings 14

2 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

[] En tw eikostw ebdomw etei tou Ieroboam basilewV tou Israhl ebasileusen o AzariaV, uioV tou Amasiou, basilewV tou Iouda.

2

Dekaex etwn hlikiaV hto ote ebasileuse, kai ebasileuse penthkonta duo eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Iecolia, ex Ierousalhm.

3

Kai epraxe to euqeV enwpion tou Kuriou, kata panta osa eice praxei AmasiaV o pathr autou.

4

Plhn oi uyhloi topoi den afhreqhsan× o laoV eti equsiaze kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV.

5

Kai epataxen o KurioV ton basilea, kai hto leproV ewV thV hmeraV tou qanatou autou kai katwkei en oikia apokecwrismenh. Hto de epi tou oikou Iwqam o uioV tou basilewV, krinwn ton laon thV ghV.

6

Ai de loipai praxeiV tou Azariou kai panta osa epraxe den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

7

Kai ekoimhqh o AzariaV meta twn paterwn autou× kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei Dabid× ebasileuse de ant' autou Iwqam o uioV autou.

8

[] En tw triakostw ogdow etei tou Azariou basilewV tou Iouda, ZacariaV o uioV tou Ieroboam ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, ex mhnaV.

9

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, wV eicon praxei oi patereV autou× den apemakrunqh apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

10

Kai sunwmose kat' autou Salloum o uioV tou IabeiV, kai epataxen auton katemprosqen tou laou kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou.

11

Ai de loipai praxeiV tou Zacariou, idou, einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl.

12

OutoV hto o logoV tou Kuriou, ton opoion elalhse proV ton Ihou, legwn, Oi uioi sou qelousi kaqisei epi tou qronou tou Israhl ewV tetarthV geneaV. Kai egeinen outwV.

13

Ebasileuse de Salloum o uioV tou IabeiV en tw triakostw ennatw etei tou Oziou basilewV tou Iouda, kai ebasileusen ena mhna en Samareia.

14

Kai anebh Menahm o uioV tou Gadei apo Qersa, kai hlqen eiV Samareian kai ektuphse ton Salloum ton uion tou IabeiV en Samareia, kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou.

15

Ai de loipai praxeiV tou Salloum, kai h sunwmosia autou thn opoian ekamen, idou, einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl.

16

Tote epataxen o Menahm thn Qaya kai pantaV touV en auth kai ta oria authV apo Qersa× epeidh den hnoixan eiV auton, dia touto epataxen authn× kai pasaV taV en auth egkumonousaV diescisen.

17

En tw triakostw ennatw etei tou Azariou basilewV tou Iouda, Menahm o uioV tou Gadei ebasileusen epi ton Israhl, deka eth en Samareia.

18

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou× den apemakrunqh kata pasaV taV hmeraV autou apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

19

Tote hlqen o Foul basileuV thV AssuriaV enantion thV ghV. kai edwken o Menahm eiV ton Foul cilia talanta arguriou, dia na hnai met' autou h ceir autou eiV to na eniscush thn basileian en th ceiri autou.

20

Kai apespasen o Menahm to argurion apo tou Israhl, apo pantwn twn dunatwn eiV plouth, penthkonta siklouV arguriou af' ekastou, dia na dwsh eiV ton basilea thV AssuriaV. Kai epestreyen o basileuV thV AssuriaV kai den estaqh ekei en th gh.

21

Ai de loipai praxeiV tou Menahm kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

22

Kai ekoimhqh o Menahm meta twn paterwn autou× ebasileuse de ant' autou FakeiaV o uioV autou.

23

En tw penthkostw etei tou Azariou basilewV tou Iouda, FakeiaV o uioV tou Menahm ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, duo eth.

24

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou× den apemakrunqh apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

25

Kai sunwmose kat' autou o Feka uioV tou Remalia, o strathgoV autou, kai epataxen auton en Samareia, en tw palatiw tou oikou tou basilewV, meta tou Argob kai Arie, ecwn meq' eautou kai penthkonta andraV ek twn Galaaditwn× kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou.

26

Ai de loipai praxeiV tou Fakeiou kai panta osa epraxen, idou, einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl.

27

En tw penthkostw deuterw etei tou Azariou basilewV tou Iouda, Feka o uioV tou Remalia ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, eikosi eth.

28

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou× den apemakrunqh apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

29

En taiV hmeraiV tou Feka basilewV tou Israhl, hlqen o Qeglaq-felasar basileuV thV AssuriaV, kai ekurieuse thn Iiwn kai thn Abel-baiq-maaca kai thn Ianwc, kai thn KedeV kai thn Aswr kai thn Galaad kai thn Galilaian, pasan thn ghn Nefqali, kai metwkisen autouV eiV Assurian.

30

Kai ekamen Wshe o uioV tou Hla sunwmosian kata tou Feka uiou tou Remalia, kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou, en tw eikostw etei tou Iwqam uiou tou Oziou.

31

Ai de loipai praxeiV tou Feka, kai panta osa epraxen, idou, einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl.

32

[] En tw deuterw etei tou Feka uiou tou Remalia basilewV tou Israhl, ebasileusen o Iwqam uioV tou Oziou basilewV tou Iouda.

33

Eikosipente etwn hlikiaV hto ote ebasileuse, kai ebasileuse dekaex eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Ierousa qugathr tou Sadwk.

34

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou× epraxe kata panta osa epraxen OziaV o pathr autou.

35

Plhn oi uyhloi topoi den afhreqhsan× o laoV eti equsiaze kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV. OutoV wkodomhse thn uyhlhn pulhn tou oikou tou Kuriou.

36

Ai de loipai praxeiV tou Iwqam kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

37

En taiV hmeraiV ekeinaiV hrcisen o KurioV na exapostellh kata tou Iouda ton Resin basilea thV SuriaV kai ton Feka uion tou Remalia.

38

O de Iwqam ekoimhqh meta twn paterwn autou, kai etafh meta twn paterwn autou en polei Dabid tou patroV autou× ebasileuse de ant' autou Acaz o uioV autou.

2 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: