Modern Greek Bible

2 Kings 13

2 Kings

Return to Index

Chapter 14

1

[] En tw deuterw etei tou IwaV, uiou tou Iwacaz basilewV tou Israhl, ebasileusen AmasiaV, o uioV tou IwaV basilewV tou Iouda.

2

Eikosipente etwn hlikiaV hto ote ebasileuse, kai ebasileusen eikosiennea eth en Ierousalhm. To de onoma thV mhtroV autou hto Iwadan ex Ierousalhm.

3

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou, plhn ouci wV o Dabid o pathr autou× epraxe kata panta osa eice praxei IwaV o pathr autou.

4

Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× o laoV equsiazen eti kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV.

5

WV de h basileia ekrataiwqh en th ceiri autou, eqanatwse touV doulouV autou touV qanatwsantaV ton basilea ton patera autou.

6

OmwV ta tekna twn foneutwn den eqanatwse× kata to gegrammenon en tw bibliw tou nomou tou MwusewV, opou prosetaxen o KurioV, legwn, Oi patereV den qelousi qanatonesqai dia ta tekna, oude ta tekna qelousi qanatonesqai dia touV pateraV, all' ekastoV qelei qanatonesqai dia to eautou amarthma.

7

OutoV eqanatwsen ek tou Edwm deka ciliadaV en th koiladi tou alatoV, kai ekurieuse thn Sela dia polemou kai ekalese to onoma authV Iocqehl mecri thV hmeraV tauthV.

8

[] Tote apesteilen o AmasiaV mhnutaV proV ton IwaV, uion tou Iwacaz, uiou tou Ihou basilewV tou Israhl, legwn, Elqe, na idwmen allhlouV proswpikwV.

9

Kai apesteilen o IwaV basileuV tou Israhl proV ton Amasian basilea tou Iouda, legwn, H akanqa h en tw Libanw apesteile proV thn kedron thn en tw Libanw, legousa, DoV thn qugatera sou eiV ton uion mou dia gunaika× plhn diebh qhrion tou agrou to en tw Libanw, kai katepathse thn akanqan×

10

epataxaV twonti ton Edwm, kai h kardia sou se uywse× cairou thn doxan sou kaqhmenoV en tw oikw sou× dia ti emplekesai eiV kakon, dia to opoion hqeleV pesei, su kai o IoudaV meta sou;

11

All' o AmasiaV den uphkousen. Anebh loipon o IwaV basileuV tou Israhl, kai eidon allhlouV proswpikwV, autoV kai AmasiaV o basileuV tou Iouda, en Baiq-semeV, htiV einai tou Iouda.

12

Kai ektuphqh o IoudaV emprosqen tou Israhl× kai efugon ekastoV eiV taV skhnaV autou.

13

Kai sunelaben o IwaV o basileuV tou Israhl ton Amasian basilea tou Iouda, uion tou IwaV uiou tou Ocoziou, en Baiq-semeV× kai elqwn eiV Ierousalhm, kathdafise to teicoV thV Ierousalhm apo thV pulhV Efraim ewV thV pulhV thV gwniaV, tetrakosiaV phcaV.

14

Kai labwn pan to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en tw oikw tou Kuriou kai en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV, kai anqrwpouV enecura, epestreyen eiV Samareian.

15

[] Ai de loipai praxeiV tou IwaV, osaV epraxe, kai ta katorqwmata autou, kai pwV epolemhse meta tou Amasiou basilewV tou Iouda, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

16

Kai ekoimhqh o IwaV meta twn paterwn autou kai etafh en Samareia meta twn basilewn tou Israhl× ebasileuse de ant' autou Ieroboam o uioV autou.

17

O de AmasiaV, o uioV tou IwaV, o basileuV tou Iouda, ezhse meta ton qanaton tou IwaV uiou tou Iwacaz, basilewV tou Israhl, dekapente eth.

18

Ai de loipai praxeiV tou Amasiou den einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

19

Ekamon de kat' autou sunwmosian en Ierousalhm, kai efugen eiV LaceiV× apesteilan omwV katopin autou eiV LaceiV kai eqanatwsan auton ekei.

20

Kai eferan auton epi ippwn, kai etafh en Ierousalhm meta twn paterwn autou, en th polei Dabid.

21

Elabe de paV o laoV tou Iouda ton Azarian, onta hlikiaV dekaex etwn, kai ekamon auton basilea anti tou patroV autou Amasiou.

22

Kai wkodomhse thn Elaq kai epestreyen authn eiV ton Iouda, afou o basileuV ekoimhqh meta twn paterwn autou.

23

[] En tw dekatw pemptw etei tou Amasiou, uiou tou IwaV, basilewV tou Iouda, ebasileusen en Samareia o Ieroboam uioV tou IwaV, basilewV tou Israhl, eth tessarakonta kai en.

24

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou× den apemakrunqh apo paswn twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

25

OutoV apokatesthse to orion tou Israhl, apo thV eisodou thV Aimaq ewV thV qalasshV thV pediadoV, kata ton logon Kuriou tou Qeou tou Israhl, ton opoion elalhse dia tou doulou autou Iwna, uiou tou Amaqi, tou profhtou, tou apo Gaq-efer.

26

Dioti eiden o KurioV thn qliyin tou Israhl pikran sfodra, oti den hto ouden kekleismenon kai ouden afeimenon, oude o bohqhswn ton Israhl.

27

Kai den eipen o KurioV na exaleiyh upokatwqen tou ouranou to onoma tou Israhl, all' eswsen autouV dia ceiroV tou Ieroboam uiou tou IwaV.

28

Ai de loipai praxeiV tou Ieroboam kai panta osa epraxe kai ta katorqwmata autou, pwV epolemhse kai pwV epanelabe thn Damaskon kai thn Aimaq tou Iouda eiV ton Israhl, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

29

Kai ekoimhqh o Ieroboam meta twn paterwn autou, meta twn basilewn tou Israhl× ebasileuse de ant' autou ZacariaV o uioV autou.

2 Kings 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: