Modern Greek Bible

2 Kings 12

2 Kings

Return to Index

Chapter 13

1

[] En tw eikostw tritw etei tou IwaV, uiou tou Ocoziou, basilewV tou Iouda, ebasileusen Iwacaz, o uioV tou Ihou, epi Israhl en Samareia, dekaepta eth.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou kai hkolouqhse taV amartiaV tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh× den apemakrunqh ap' autwn.

3

Kai exhfqh h orgh tou Kuriou kata tou Israhl, kai paredwken autouV eiV thn ceira tou Azahl basilewV thV SuriaV kai eiV thn ceira tou Ben-adad uiou tou Azahl, kata pasaV taV hmeraV.

4

Kai edehqh tou Kuriou o Iwacaz, kai ephkousen autou o KurioV× dioti eide thn qliyin tou Israhl, oti o basileuV thV SuriaV kateqliben autouV.

5

Kai edwken o KurioV eiV ton Israhl swthra, kai exhlqon upokatwqen thV ceiroV twn Suriwn× kai katwkhsan oi uioi Israhl en toiV skhnwmasin autwn, wV to proteron.

6

Plhn den apemakrunqhsan apo twn amartiwn tou oikou tou Ieroboam, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh× eiV autaV periepathsan× kai eti diemene to alsoV en Samareia.

7

Dioti den emeinen eiV ton Iwacaz laoV, eimh penthkonta ippeiV kai deka amaxai kai deka ciliadeV pezwn× dioti katestreyen autouV o basileuV thV SuriaV kai katesthsen autouV wV to cwma to katapatoumenon.

8

Ai de loipai praxeiV tou Iwacaz kai panta osa epraxe kai ta katorqwmata autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

9

Kai ekoimhqh o Iwacaz meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en Samareia× ebasileuse de ant' autou IwaV o uioV autou.

10

[] En tw triakostw ebdomw etei tou IwaV basilewV tou Iouda, ebasileusen IwaV o uioV tou Iwacaz epi Israhl en Samareia, dekaex eth.

11

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou× den apemakrunqh apo paswn twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh× eiV autaV periepathsen.

12

Ai de loipai praxeiV tou IwaV kai panta osa epraxe, ta katorqwmata autou, pwV epolemhse kata tou Amasiou basilewV tou Iouda, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

13

Kai ekoimhqh o IwaV meta twn paterwn autou× ekaqhse de epi tou qronou autou o Ieroboam× kai etafh o IwaV en Samareia meta twn basilewn tou Israhl.

14

O de Elissaie hrrwsthse thn arrwstian autou upo thV opoiaV apeqane. Kai katebh proV auton IwaV o basileuV tou Israhl kai eklausen epi tw proswpw autou kai eipe, Pater mou, pater mou, amaxa tou Israhl kai ippikon autou.

15

Kai eipe proV auton o Elissaie, Labe toxon kai belh. Kai elaben eiV eauton toxon kai belh.

16

Kai eipe proV ton basilea tou Israhl, EpiqeV thn ceira sou epi to toxon. Kai epeqhke thn ceira autou× kai epeqhken o Elissaie taV ceiraV autou epi taV ceiraV tou basilewV.

17

Kai eipen, Anoixon to paraquron kata anatolaV. Kai hnoixe. Kai eipen o Elissaie, Toxeuson. Kai etoxeuse. Kai eipe, to beloV thV swthriaV tou Kuriou kai to beloV thV swthriaV ek twn Suriwn. Kai qeleiV pataxei touV SuriouV en Afek, ewsou sunteleshV autouV.

18

Kai eipe, Labe ta belh. Kai elabe. Kai eipe proV ton basilea tou Israhl, Pataxon epi thn ghn. Kai epataxe triV kai estaqh.

19

Kai wrgisqh eiV auton o anqrwpoV tou Qeou kai eipen, Eprepe na pataxhV pentakiV h exakiV× tote hqeleV pataxei touV SuriouV ewsou sunteleshV autouV× twra omwV triV qeleiV pataxei touV SuriouV.

20

[] Kai apeqanen o Elissaie, kai eqayan auton× to de akolouqon etoV tagmata Mwabitwn ekamon eisbolhn eiV thn ghn.

21

Kai enw eqapton anqrwpon tina, idou, eidon tagma× kai erriyan ton anqrwpon eiV ton tafon tou Elissaie× kai kaqwV o anqrwpoV uphge kai hggise ta osta tou Elissaie, anezhse kai estaqh epi touV podaV autou.

22

O de Azahl o basileuV thV SuriaV, kateqliye ton Israhl pasaV taV hmeraV tou Iwacaz.

23

Kai hlehsen o KurioV autouV kai wkteirhsen autouV kai epebleyen ep' autouV, dia thn diaqhkhn autou thn meta tou Abraam, Isaak, kai Iakwb× kai den hqelhse na exoloqreush autouV kai den aperriyen autouV apo proswpou autou, mecri tou nun.

24

Apeqane de o Azahl basileuV thV SuriaV, kai ebasileusen ant' autou Ben-adad o uioV autou.

25

Kai elabe palin IwaV o uioV tou Iwacaz ek thV ceiroV tou Ben-adad uiou tou Azahl taV poleiV, taV opoiaV o Azahl eice labei ek thV ceiroV Iwacaz tou patroV autou en tw polemw. TriV epataxen auton o IwaV kai epanelabe taV poleiV tou Israhl.

2 Kings 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: