Modern Greek Bible

2 Kings 11

2 Kings

Return to Index

Chapter 12

1

[] En tw ebdomw etei tou Ihou ebasileusen o IwaV× kai ebasileuse tessarakonta eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Sibia ek Bhr-sabee.

2

Kai epratten o IwaV to euqeV enwpion tou Kuriou, kata pasaV taV hmeraV autou kaq' aV wdhgei auton Iwdae o iereuV.

3

Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× o laoV equsiazen eti kai equmiazen en toiV uyhloiV topoiV.

4

[] Kai eipen o IwaV proV touV iereiV, Pan to argurion twn afierwmatwn to eisferomenon eiV ton oikon tou Kuriou, to argurion ekastou diercomenou eiV touV apariqmoumenouV, to argurion ekastou kata thn ektimhsin autou, pan to argurion to opoion hqelen elqei eiV thn kardian tinoV na prosferh eiV ton oikon tou Kuriou,

5

oi iereiV aV lambanwsin auto eiV eautouV, ekastoV para tou gnwstou autou× kai aV episkeuazwsi ta calasmata tou oikou, pantacou opou eureqh calasma.

6

Plhn en tw eikostw tritw etei tou basilewV IwaV oi iereiV den eicon episkeuasei ta calasmata tou oikou.

7

Oqen ekalesen o basileuV IwaV ton Iwdae ton ierea kai touV iereiV kai eipe proV autouV, Dia ti den epeskeuasate ta calasmata tou oikou; twra loipon mh lambanete pleon argurion para twn gnwstwn saV, alla didete auto dia ta calasmata tou oikou.

8

Kai esterxan oi iereiV na mh lambanwsi pleon argurion para tou laou kai na mh episkeuazwsi ta calasmata tou oikou.

9

Kai elaben Iwdae o iereuV en kibwtion kai hnoixe trupan epi tou skepasmatoV autou, kai eqesen auto plhsion tou qusiasthriou, eiV ta dexia thV eisodou tou oikou tou Kuriou× kai oi iereiV, oi fulattonteV thn quran, eballon eiV auto pan to argurion, to eisferomenon eiV ton oikon tou Kuriou.

10

Kai ote eblepon oti hto polu to argurion to en tw kibwtiw, o grammateuV tou basilewV kai o iereuV o megaV anebainon kai edenon eiV sakkia kai emetroun to argurion to eureqen en tw oikw tou Kuriou.

11

Kai edidon to argurion to metrhqen eiV taV ceiraV ekeinwn oitineV ekamnon to ergon, oitineV eicon thn epistasian tou oikou tou Kuriou× oi de exwdeuon auto eiV touV xulourgouV kai oikodomouV, touV douleuontaV en tw oikw tou Kuriou,

12

kai eiV touV ktistaV kai eiV touV liqotomouV, dia na agorazwsi xula kai liqouV latomhtouV, wste na episkeuazwsi ta calasmata tou oikou tou Kuriou, kai dia panta osa ecreiazonto dia thn episkeuhn tou oikou.

13

Plhn ek tou arguriou tou eisferomenou eiV ton oikon tou Kuriou den kateskeuasqhsan dia ton oikon tou Kuriou fialai argurai, lucnoyalida, lekanai, salpiggeV, ouden skeuoV crusoun h skeuoV arguroun×

14

all' edidon auto eiV touV ergataV, kai epeskeuazon me auto ton oikon tou Kuriou.

15

Kai den ezhtoun logariasmon para twn anqrwpwn, eiV touV opoiouV edidon to argurion dia na moirasqh eiV touV ergataV× dioti eirgazonto en pistei.

16

To argurion to peri anomiaV kai to argurion to peri amartiaV den eferonto eiV ton oikon tou Kuriou× tauta hsan twn ierewn.

17

[] Tote anebh Azahl o basileuV thV SuriaV kai epolemhsen enantion thV Gaq, kai ekurieusen authn× epeita esthsen o Azahl to proswpon autou dia na anabh enantion thV Ierousalhm.

18

Kai elaben o IwaV basileuV tou Iouda panta ta afierwmata osa Iwsafat kai Iwram kai OcoziaV, oi patereV autou, basileiV tou Iouda, eicon afierwsei, kai ta idia autou afierwmata kai pan to crusion to eureqen en toiV qhsauroiV tou oikou tou Kuriou kai tou oikou tou basilewV, kai esteilen auta proV ton Azahl basilea thV SuriaV× kai anecwrhsen apo thV Ierousalhm.

19

Ai de loipai praxeiV tou IwaV kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

20

Kai shkwqenteV oi douloi autou, ekamon sunwmosian kai epataxan ton IwaV en tw oikw Millw, en th katabasei Silla.

21

Dioti Iwzacar o uioV tou Simeaq kai Iwzabad o uioV tou Swmhr, oi douloi autou, epataxan auton, kai apeqane× kai eqayan auton meta twn paterwn autou en th polei Dabid× ebasileuse de ant' autou AmasiaV o uioV autou.

2 Kings 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: