Modern Greek Bible

2 Kings 10

2 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

[] Goqolia de, h mhthr tou Ocoziou, idousa oti apeqanen o uioV authV, eshkwqh kai hfanise pan to basilikon sperma.

2

Iwsabee omwV, h qugathr tou basilewV Iwram, adelfh tou Ocoziou, labousa ton IwaV uion tou Ocoziou, ekleyen auton ek mesou twn uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn, auton kai thn trofon autou, kai ebalen en tw tameiw tou koitwnoV, kai ekruyan auton apo proswpou thV GoqoliaV, kai den eqanatwqh.

3

Kai hto met' authV en tw oikw tou Kuriou kruptomenoV ex eth. H de Goqolia ebasileuen epi thV ghV.

4

[] En de tw ebdomw etei o Iwdae apesteile kai labwn touV ekatontarcouV meta twn taxiarcwn kai twn doruforwn, eferen autouV proV eauton eiV ton oikon tou Kuriou, kai ekame sunqhkhn met' autwn kai wrkisen autouV en tw oikw tou Kuriou× kai edeixen eiV autouV ton uion tou basilewV.

5

Kai prosetaxen eiV autouV, legwn, Touto einai to pragma to opoion qelete kamei to triton apo saV, oi eisercomenoi to sabbaton, qelete fulattei thn fulakhn tou basilikou oikou×

6

kai to triton qelei eisqai en th pulh Sour× kai to triton en th pulh th opisqen twn doruforwn× outw qelete fulattei thn fulakhn tou oikou, dia na mh parabiasqh×

7

kai duo tagmata apo saV, panteV oi exercomenoi to sabbaton, qelousi fulattei thn fulakhn tou oikou tou Kuriou peri ton basilea.

8

kai qelete perikuklonei ton basilea kuklw, ekastoV ecwn ta opla autou en th ceiri autou× kai ostiV eiselqh eiV taV taxeiV, aV qanatonetai× kai qelete eisqai meta tou basilewV, otan exerchtai kai otan eiserchtai.

9

Kai ekamon oi ekatontarcoi kata panta osa prosetaxen Iwdae o iereuV× kai elabon ekastoV touV andraV autou, touV eisercomenouV to sabbaton, meta twn exercomenwn to sabbaton, kai hlqon proV Iwdae ton ierea.

10

Kai edwken o iereuV eiV touV ekatontarcouV taV logcaV kai taV aspidaV tou basilewV Dabid, taV en tw oikw Kuriou.

11

Kai oi doruforoi, econteV ekastoV ta opla autou en th ceiri autou, parestaqhsan perix tou basilewV, apo thV dexiaV pleuraV tou oikou ewV thV aristeraV, plhsion tou qusiasthriou kai tou naou.

12

Tote exhgage ton uion tou basilewV kai epeqesen ep' auton to diadhma kai to marturion× kai ekamon auton basilea kai ecrisan auton× kai krothsanteV taV ceiraV, eipon, Zhtw o basileuV

13

[] Kai akousasa h Goqolia thn fwnhn tou laou suntrecontoV, hlqe proV ton laon eiV ton oikon tou Kuriou.

14

Kai eide, kai idou, o basileuV istato plhsion tou stulou kata to eqoV, kai oi arconteV kai oi salpigktai plhsion tou basilewV× kai paV o laoV thV ghV ecaire kai esalpize me salpiggaV. Kai dierrhxen h Goqolia ta imatia authV kai ebohse, Prodosia, prodosia

15

Kai prosetaxen Iwdae o iereuV touV ekatontarcouV, touV archgouV tou strateumatoV, kai eipe proV autouV, Ekbalete authn exw twn taxewn× kai ostiV akolouqhsh authn, qanatwsate auton en romfaia. Dioti o iereuV eicen eipei, AV mh qanatwqh entoV tou oikou tou Kuriou.

16

OutwV ebalon ceiraV ep' authn× kai ote hlqen eiV thn odon, dia thV opoiaV oi ippoi ercontai eiV ton oikon tou basilewV, eqanatwqh ekei.

17

[] Kai ekamen o Iwdae diaqhkhn anameson tou Kuriou kai tou basilewV kai tou laou, oti qelousin eisqai laoV tou Kuriou× kai anameson tou basilewV kai tou laou.

18

Kai eishlqon paV o laoV thV ghV eiV ton oikon tou Baal kai ekrhmnisan auton× ta qusiasthria autou kai ta eidwla autou katesuntriyan olotelwV kai Matqan ton ierea tou Baal eqanatwsan emprosqen twn qusiasthriwn. Kai o iereuV katesthsen epithrhtaV epi ton oikon tou Kuriou.

19

Kai elabe touV ekatontarcouV kai touV taxiarcouV kai touV doruforouV kai panta ton laon thV ghV× kai katebibasan ton basilea ek tou oikou tou Kuriou, kai hlqon eiV ton oikon tou basilewV dia thV odou thV pulhV twn doruforwn. Kai ekaqisen epi tou qronou twn basilewn.

20

Kai eufranqh paV o laoV thV ghV kai h poliV hsucase× thn de Goqolian eqanatwsan en macaira en tw oikw tou basilewV.

21

Epta etwn hto o IwaV ote ebasileuse.

2 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: