Modern Greek Bible

2 Kings 9

2 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

[] Eice de o Acaab ebdomhkonta uiouV en Samareia. Kai egrayen o Ihou epistolaV, kai apesteilen eiV thn Samareian proV touV arcontaV thV Iezrael, proV touV presbuterouV kai proV touV paidotrofouV tou Acaab, legwn,

2

Twra, kaqwV fqash proV esaV h epistolh auth, epeidh ecete touV uiouV tou kuriou saV kai ecete taV amaxaV kai touV ippouV kai polin ocuran kai opla,

3

idete poioV einai o kalhteroV kai arestoteroV metaxu twn uiwn tou kuriou saV, kai katasthsate auton epi tou qronou tou patroV autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou saV.

4

Ekeinoi omwV efobhqhsan sfodra kai eipon, Idou, duo basileiV den estaqhsan kata proswpon autou× kai pwV hmeiV qelomen staqh;

5

Kai apesteilan proV ton Ihou o epistathV tou oikou kai o epistathV thV polewV kai oi presbuteroi kai oi paidotrofoi, legonteV, HmeiV eimeqa douloi sou kai qelomen kamei pan o, ti maV eiphV× den qelomen kamei oudena basilea× kame o, ti einai areston eiV touV ofqalmouV sou.

6

Tote egraye proV autouV epistolhn deuteran, legwn, Ean hsqe emou kai eisakouhte thV fwnhV mou, labete taV kefalaV twn anqrwpwn, twn uiwn tou kuriou saV, kai elqete proV eme eiV Iezrael aurion thn wran tauthn× oi de uioi tou basilewV, ebdomhkonta anqrwpoi, hsan meta twn megalwn thV polewV, oitineV anetrefon autouV.

7

Kai kaqwV efqasen h epistolh proV autouV, labonteV touV uiouV tou basilewV, esfaxan ebdomhkonta anqrwpouV kai ebalon taV kefalaV autwn eiV kalaqia kai esteilan proV auton eiV Iezrael.

8

Kai hlqen o mhnuthV kai anhggeile proV auton, legwn, Eferan taV kefalaV twn uiwn tou basilewV. Kai eipe, Balete autaV kata duo swrouV, en th eisodw thV pulhV, ewV prwi.

9

Kai to prwi exhlqe kai staqeiV eipe proV panta ton laon, SeiV eisqe dikaioi× idou, egw sunwmosa enantion tou kuriou mou kai eqanatwsa auton× alla pantaV toutouV tiV epataxe;

10

gnwrisate twra, oti den qelei pesei eiV thn ghn ouden ek tou logou tou Kuriou, ton opoion elalhsen o KurioV kata tou oikou tou Acaab× dioti exetelesen o KurioV osa elalhse dia tou doulou autou Hlia.

11

Kai epataxen o Ihou pantaV touV enapoleifqentaV ek tou oikou tou Acaab en Iezrael, kai pantaV touV megalouV autou kai touV oikeiouV autou kai touV iereiV autou, wste den afhken eiV auton upoloipon.

12

Epeita shkwqeiV anecwrhse kai hlqen eiV Samareian. Kai en th odw, enw hto plhsion tinoV mandraV poimenwn,

13

eurhken o Ihou touV adelfouV tou Ocoziou basilewV tou Iouda kai eipe, TineV eisqe; Oi de eipon, Eimeqa oi adelfoi tou Ocoziou, kai katabainomen na cairethswmen touV uiouV tou basilewV kai touV uiouV thV basilisshV.

14

Kai eipe, Sullabete autouV zwntaV. Kai sunelabon autouV zwntaV kai esfaxan autouV plhsion tou freatoV thV mandraV, tessarakonta duo anqrwpouV× den afhkan oude ena ex autwn.

15

[] Kai anacwrhsaV ekeiqen, eurhke ton Iwnadab uion tou Rhcab, ercomenon eiV sunanthsin autou× kai ecairethsen auton kai eipe proV auton, H kardia sou einai euqeia, kaqwV h kardia mou meta thV kardiaV sou; Kai apekriqh o Iwnadab, Einai. Ean nai, doV thn ceira sou. Kai edwke thn ceira autou× kai anebibasen auton proV eauton epi thn amaxan.

16

Kai eipen, Elqe met' emou kai ide ton zhlon mou uper tou Kuriou. Kai epebibasan auton eiV thn amaxan autou.

17

Kai ote hlqen eiV Samareian, epataxe pantaV touV enapoleifqentaV ek tou Acaab en Samareia, ewsou hfanisen auton, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse proV ton Hlian.

18

Tote sunhqroisen o Ihou panta ton laon kai eipe proV autouV, O Acaab edouleuse ton Baal oligon× o Ihou qelei douleusei auton polu×

19

twra loipon kalesate proV eme pantaV touV profhtaV tou Baal, pantaV touV latreutaV autou kai pantaV touV iereiV autou× aV mh leiyh mhdeiV× dioti ecw qusian megalhn eiV ton Baal× paV ostiV leiyh, den qelei zhsei. Plhn o Ihou epraxe touto doliwV, epi skopw na exoloqreush touV latreutaV tou Baal.

20

Kai eipen o Ihou, Khruxate panhgurin dia ton Baal. Kai ekhruxan.

21

Kai epemyen o Ihou proV panta ton Israhl× kai hlqon panteV oi latreutai tou Baal× kai den emeinen oudeiV, ostiV den hlqe. Kai hlqon eiV ton oikon tou Baal× kai eplhsqh o oikoV tou Baal, stoma eiV stoma.

22

Kai eipe proV ton imatiofulaka, Exagage imatia dia pantaV touV latreutaV tou Baal. Kai exhgagen eiV autouV ta imatia.

23

Kai eishlqen o Ihou kai o Iwnadab o uioV tou Rhcab eiV ton oikon tou Baal× kai eipe proV touV latreutaV tou Baal, Ereunhsate kai idete na mh hnai edw me saV mhdeiV ek twn doulwn tou Kuriou, alla monon oi latreutai tou Baal.

24

Kai ote eishlqon dia na prosferwsi qusiaV kai olokautwmata, o Ihou dietaxen exw ogdohkonta andraV kai eipen, OstiV afhsh na diaswqh tiV ek twn anqrwpwn, touV opoiouV egw efera eiV taV ceiraV saV, h zwh autou qelei eisqai anti thV zwhV ekeinou.

25

Kai wV eteleiwse prosferwn to olokautwma, eipen o Ihou proV touV doruforouV kai proV touV tagmatarcaV, Eiselqete, pataxate autouV× mhdeiV aV mh exelqh. Kai epataxan autouV oi doruforoi kai oi tagmatarcai en stomati macairaV kai erriyan exw× kai uphgan ewV thV polewV tou oikou tou Baal.

26

Kai exebalon ta eidwla tou oikou tou Baal kai katekausan auta.

27

Kai katesuntriyan to eidwlon tou Baal kai katekrhmnisan ton oikon tou Baal, kai ekamon auton koprwna ewV thV hmeraV tauthV.

28

OutwV hfanisen o Ihou ton Baal ek tou Israhl.

29

[] Plhn den apemakrunqh o Ihou apo twn amartiwn tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh, apo twn cruswn moscwn twn en Baiqhl kai twn en Dan.

30

Kai eipe KurioV proV ton Ihou, Epeidh epraxaV kalwV ektelesaV to areston eiV touV ofqalmouV mou, kai ekameV eiV ton oikon tou Acaab kata panta osa hsan en th kardia mou, oi uioi sou mecri thV tetarthV geneaV qelousi kaqisei epi tou qronou tou Israhl.

31

Kai den eprosexen o Ihou na peripath ex olhV thV kardiaV autou en tw nomw Kuriou tou Qeou tou Israhl× den apemakrunqh apo twn amartiwn tou Ieroboam, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

32

En ekeinaiV taiV hmeraiV hrcisen o KurioV na kolobonh ton Israhl× kai epataxen autouV o Azahl eiV panta ta oria tou Israhl×

33

apo Iordanou, proV anatolaV hliou, pasan thn ghn Galaad, touV GaditaV kai touV RoubhnitaV kai touV ManassitaV apo Arohr, thV epi tou ceimarrou Arnwn, thn te Galaad kai thn Basan.

34

Ai de loipai praxeiV tou Ihou kai panta osa epraxe kai panta ta katorqwmata autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

35

Kai ekoimhqh o Ihou meta twn paterwn autou× kai eqayan auton en Samareia. Ebasileuse de ant' autou Iwacaz o uioV autou.

36

Kai o kairoV, kaq' on o Ihou ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, hto eikosioktw eth.

2 Kings 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: