Modern Greek Bible

2 Kings 7

2 Kings

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai elalhsen o Elissaie proV thn gunaika, thV opoiaV anezwopoihse ton uion, legwn, Shkwqhti kai upage, su kai o oikoV sou, kai paroikhson opou an dunhqhV na paroikhshV× dioti o KurioV ekalese thn peinan, kai qelei malista epelqei epi thn ghn epta eth.

2

Kai shkwqeisa h gunh, ekame kata ton logon tou anqrwpou tou Qeou× kai uphgen auth kai o oikoV authV, kai parwkhsen en th gh twn Filistaiwn epta eth.

3

Meta de to teloV twn epta etwn, epestreyen h gunh ek thV ghV twn Filistaiwn× kai exhlqe na bohsh proV ton basilea peri thV oikiaV authV kai peri twn agrwn authV.

4

Kai elalhsen o basileuV proV ton Giezei, ton uphrethn tou anqrwpou tou Qeou, legwn, Dihghqhti moi, parakalw, panta ta megaleia ta opoia ekamen o Elissaie.

5

Kai enw dihgeito proV ton basilea pwV anezwopoihse ton nekron, idou, h gunh, thV opoiaV ton uion eicen anazwopoihsei, ebohse proV ton basilea peri thV oikiaV authV kai peri twn agrwn authV. Kai eipen o Giezei, Kurie mou basileu, auth einai h gunh kai outoV o uioV authV, ton opoion anezwopoihsen o Elissaie.

6

Kai hrwthsen o basileuV thn gunaika, kai auth dihghqh to pragma proV auton. Tote edwken eiV authn o basileuV eunoucon, legwn, Epistreyon panta ta pragmata authV kai panta ta proionta twn agrwn authV, af' hV hmeraV afhke thn ghn mecri tou nun.

7

[] O de Elissaie hlqen eiV Damaskon. Kai Ben-adad o basileuV thV SuriaV hto arrwstoV× kai aphggeilan proV auton, legonteV, O anqrwpoV tou Qeou hlqen ewV edw.

8

Kai eipen o basileuV proV ton Azahl, Labe eiV thn ceira sou dwron kai upage eiV sunanthsin tou anqrwpou tou Qeou kai erwthson di' autou ton Kurion, legwn, Qelw analabei ek thV arrwstiaV tauthV;

9

Kai uphgen o Azahl eiV sunanthsin autou, labwn dwron eiV thn ceira autou kai apo pantoV agaqou thV Damaskou, tessarakonta kamhlwn fortion× kai elqwn estaqh emprosqen autou kai eipen, O uioV sou Ben-adad, o basileuV thV SuriaV, me apesteile proV se, legwn, Qelw analabei ek thV arrwstiaV tauthV;

10

Kai eipe proV auton o Elissaie, Upage, eipe proV auton, Nai, qeleiV analabei plhn o KurioV edeixen eiV eme oti exapantoV qelei apoqanei.

11

Kai esthse to proswpon autou akinhton, ewsou eruqriase× kai eklausen o anqrwpoV tou Qeou.

12

Kai eipen o Azahl, Dia ti klaieiV, kurie mou; O de apekriqh, Dioti exeurw osa kaka qeleiV kamei eiV touV uiouV Israhl× ta ocurwmata autwn qeleiV paradwsei eiV pur, kai touV neouV autwn qeleiV apokteinei en romfaia, kai ta nhpia autwn qeleiV suntriyei, kai taV egkumonousaV autwn qeleiV diascisei.

13

Kai eipen o Azahl, Alla ti einai o douloV sou, o kuwn, wste na kamh to mega touto pragma; Kai eipen o Elissaie, O KurioV edeixen eiV eme, oti su qeleiV basileusei epi thV SuriaV.

14

Tote anecwrhsen apo tou Elissaie kai hlqe proV ton kurion autou× o de eipe proV auton, Ti soi eipen o Elissaie; Kai apekriqh, Moi eipe, Nai, qeleiV analabei.

15

Thn de akolouqon hmeran elabe to skepasma kai embayaV eiV udwr, exhplwsen epi tou proswpou autou× kai apeqane× kai ant' autou ebasileusen o Azahl.

16

[] En de tw pemptw etei tou Iwram, uiou tou Acaab basilewV tou Israhl, basileuontoV Iwsafat epi tou Iouda, ebasileusen Iwram, o uioV tou Iwsafat basilewV tou Iouda.

17

Triakonta duo etwn hlikiaV hto ote ebasileusen× ebasileuse de oktw eth en Ierousalhm.

18

Kai periepathsen en th odw twn basilewn tou Israhl, kaqwV epraxen o oikoV tou Acaab× dioti h qugathr tou Acaab hto gunh autou× kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou.

19

All' o KurioV den hqelhse na exoloqreush ton Ioudan, carin Dabid tou doulou autou, kaqwV eipe proV auton oti qelei dwsei eiV auton lucnon kai eiV touV uiouV autou eiV ton aiwna.

20

En taiV hmeraiV autou apestathsen o Edwm apo thV upotaghV tou Iouda, kai katesthsan basilea ef' eautwn.

21

Oqen diebh o Iwram eiV Saeir, kai pasai ai amaxai met' autou× kai shkwqeiV dia nuktoV, epataxe touV IdoumaiouV touV kuklw autou kai touV amaxarcaV× o de laoV efugon eiV taV skhnaV autwn.

22

Plhn o Edwm apestathsen apo thV upotaghV tou Iouda, ewV thV hmeraV tauthV. Tote kata ton auton kairon apestathsen h Libna.

23

Ai de loipai praxeiV tou Iwram kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

24

Kai ekoimhqh o Iwram meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en th polei Dabid× ebasileuse de ant' autou OcoziaV o uioV autou.

25

[] En tw dwdekatw etei tou Iwram, uiou tou Acaab basilewV tou Israhl, ebasileusen OcoziaV, o uioV tou Iwram basilewV tou Iouda.

26

Eikosiduo etwn hlikiaV hto o OcoziaV ote ebasileusen× ebasileuse de en etoV en Ierousalhm. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Goqolia, qugathr tou Amri, basilewV tou Israhl.

27

Kai periepathsen en th odw tou oikou tou Acaab, kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kaqwV o oikoV tou Acaab× dioti hto gambroV tou oikou tou Acaab.

28

Kai uphge meta tou Iwram uiou tou Acaab eiV polemon enantion tou Azahl basilewV thV SuriaV eiV Ramwq-galaad× kai etraumatisan oi Surioi ton Iwram.

29

Kai epestreyen o basileuV Iwram dia na iatreuqh en Iezrael apo twn traumatwn, ta opoia oi Surioi ekamon eiV auton en Rama, ote epolemei enantion tou Azahl basilewV thV SuriaV. OcoziaV de o uioV tou Iwram, basileuV tou Iouda, katebh dia na idh ton Iwram uion tou Acaab en Iezrael, dioti hto arrwstoV.

2 Kings 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: