Modern Greek Bible

2 Kings 6

2 Kings

Return to Index

Chapter 7

1

[] Eipe de o Elissaie, Akousate ton logon tou Kuriou× Outw legei KurioV× Aurion, peri thn wran tauthn, en metron semidalewV qelei pwlhqh di' ena siklon kai duo metra kriqhV di' ena siklon, en th pulh thV SamareiaV.

2

Kai apekriqh proV ton anqrwpon tou Qeou o arcwn, epi tou opoiou thn ceira esthrizeto o basileuV, kai eipe, Kai ean o KurioV hqele kamei paraqura eiV ton ouranon, hdunato to pragma touto na geinh; O de eipen, Idou, qeleiV idei me touV ofqalmouV sou, den qeleiV omwV fagei ex autou.

3

[] Hsan de tessareV andreV leproi en th eisodw thV pulhV× kai eipon o eiV proV ton allon, Dia ti hmeiV kaqhmeqa edw ewsou apoqanwmen;

4

ean eipwmen, na eiselqwmen eiV thn polin, h peina einai en th polei, kai qelomen apoqanei ekei× ean de kaqhmeqa edw, palin qelomen apoqanei× twra loipon elqete, kai aV peswmen eiV to stratopedon twn Suriwn× ean afhswsin hmaV zwntaV, qelomen zhsei. kai ean qanatwswsin hmaV, qelomen apoqanei.

5

Kai eshkwqhsan ote eskotaze, dia na eiselqwsin eiV to stratopedon twn Suriwn× kai ote hlqon ewV tou akrou tou stratopedou thV SuriaV, idou, den hto anqrwpoV ekei.

6

Dioti o KurioV eice kamei na akousqh en tw stratopedw twn Suriwn krotoV amaxwn kai krotoV ippwn, krotoV megalou strateumatoV× kai eipon proV allhlouV, Idou, o basileuV tou Israhl emisqwsen enantion hmwn touV basileiV twn Cettaiwn kai touV basileiV twn Aiguptiwn, dia na elqwsin ef' hmaV.

7

Oqen shkwqenteV efugon en tw skotei, kai egkatelipon taV skhnaV autwn kai touV ippouV autwn kai touV onouV autwn, to stratopedon opwV hto, kai efugon dia thn zwhn autwn.

8

Kai ote oi leproi outoi hlqon ewV tou akrou tou stratopedou, eishlqon eiV mian skhnhn kai efagon kai epion, kai labonteV ekeiqen argurion kai crusion kai imatia, uphgan kai ekruyan auta× epistreyanteV de eishlqon eiV allhn skhnhn, kai elabon alla ekeiqen kai uphgan kai ekruyan kai tauta.

9

Tote eipon proV allhlouV, HmeiV den kamnomen kala× h hmera auth einai hmera agaqwn aggeliwn, kai an hmeiV siwpwmen kai perimenwmen mecri tou fwtoV thV aughV, sumfora tiV qelei epelqei ef' hmaV× elqete loipon, kai aV upagwmen na anaggeilwmen tauta eiV ton oikon tou basilewV.

10

Hlqon loipon kai ebohsan proV touV qurwrouV thV polewV× kai anhggeilan proV autouV, legonteV, Hlqomen eiV to stratopedon twn Suriwn, kai idou, den hto ekei anqrwpoV oude fwnh anqrwpou, eimh ippoi dedemenoi kai onoi dedemenoi kai skhnai kaqwV euriskonto.

11

Kai ebohsan oi qurwroi kai anhggeilan touto endon eiV ton oikon tou basilewV.

12

[] Kai shkwqeiV o basileuV thn nukta, eipe proV touV doulouV autou, Twra qelw fanerwsei proV esaV ti ekamon oi Surioi eiV hmaV× egnwrisan oti eimeqa peinasmenoi kai exhlqon ek tou stratopedou, dia na krufqwsin en toiV agroiV, legonteV, Otan exelqwsin ek thV polewV, qelomen sullabei autouV zwntaV, kai eiV thn polin qelomen eiselqei.

13

ApokriqeiV de eiV ek twn doulwn autou eipen, AV labwsi, parakalw, pente ek twn upoleipomenwn ippwn, oitineV apemeinan en th polei, idou, autoi einai kaqwV eipan to plhqoV tou Israhl to enapoleifqen en auth× idou, einai kaqwV apan to plhqoV twn Israhlitwn oitineV kathnalwqhsan× kai aV aposteilwmen dia na idwmen.

14

Elabon loipon duo zeugh ippwn kai apesteilen o basileuV opisw tou stratopedou twn Suriwn, legwn, Upagete kai idete.

15

Kai uphgan opisw autwn ewV tou Iordanou× kai idou, pasa h odoV plhrhV imatiwn kai skeuwn, ta opoia oi Surioi eicon riyei ek thV biaV autwn. Kai epistreyanteV oi mhnutai anhggeilan touto proV ton basilea.

16

Kai exhlqen o laoV, kai hrpasan to stratopedon twn Suriwn. Kai epwlhqh en metron semidalewV di' ena siklon kai duo metra kriqhV di' ena siklon, kata ton logon tou Kuriou.

17

Kai katesthsen o basileuV epi thV pulhV ton arconta, epi tou opoiou thn ceira esthrizeto× kai katepathsen o laoV auton en th pulh, kai apeqane× kaqwV elalhsen o anqrwpoV tou Qeou, ostiV elalhsen ote o basileuV katebh proV auton.

18

Kai, kaqwV elalhsen o anqrwpoV tou Qeou proV ton basilea, legwn, Duo metra kriqhV di' ena siklon kai en metron semidalewV di' ena siklon qelousin eisqai aurion, peri thn wran tauthn, en th pulh thV SamareiaV,

19

o de arcwn apekriqh proV ton anqrwpon tou Qeou kai eipe, Kai an twra o KurioV hqele kamei paraqura eiV ton ouranon, hdunato toiouton pragma na geinh; kai ekeinoV eipen, Idou, qeleiV idei touto me touV ofqalmouV sou× alla den qeleiV fagei ex autou,

20

outw kai egeinen eiV auton× dioti o laoV katepathsen auton en th pulh, kai apeqane.

2 Kings 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: