Modern Greek Bible

2 Kings 5

2 Kings

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai eipon oi uioi twn profhtwn proV ton Elissaie, Idou twra, o topoV, eiV ton opoion hmeiV katoikoumen enwpion sou, einai stenoV di' hmaV×

2

aV upagwmen, parakaloumen, ewV tou Iordanou, kai ekeiqen aV labwmen ekastoV mian dokon, kai aV kamwmen eiV eautouV ekei topon, dia na katoikwmen ekei. O de eipen, Upagete.

3

Kai eipen o eiV, Euaresthqhti, parakalw, na elqhV meta twn doulwn sou. Kai eipe, Qelw elqei.

4

Kai uphge met' autwn. Kai elqonteV eiV ton Iordanhn, ekopton ta xula.

5

Enw de o eiV kateballe thn dokon, epese to sidhrion eiV to udwr× kai ebohse kai eipen, W, kurie× kai touto hto daneion×

6

eipe de o anqrwpoV tou Qeou, Pou epese; Kai edeixe ton topon eiV auton. Tote ekoye scizan xulou, kai erriyen ekei× kai to sidhrion epepleuse.

7

Kai eipen, Analabe proV seauton. Kai ekteinaV thn ceira autou, elaben auto.

8

[] O de basileuV thV SuriaV epolemei enantion tou Israhl, kai sunebouleuqh meta twn doulwn autou, legwn, EiV ton deina kai deina topon qelw stratopedeusei.

9

Kai apesteilen o anqrwpoV tou Qeou proV ton basilea tou Israhl, legwn, Fulacqhti na mh perashV ton topon ekeinon, dioti oi Surioi stratopedeuousin ekei.

10

Kai apesteilen o basileuV tou Israhl eiV ton topon, ton opoion eipe proV auton o anqrwpoV tou Qeou kai parhggeile peri autou× kai proefulacqh ekeiqen ouci apax oude diV.

11

Kai etaracqh h kardia tou basilewV thV SuriaV dia to pragma touto× kai sugkalesaV touV doulouV autou, eipe proV autouV, Den qelete me anaggeilei, tiV ex hmwn einai uper tou basilewV tou Israhl;

12

Kai eipen eiV ek twn doulwn autou, OudeiV, kurie mou basileu× all' o Elissaie o profhthV, o en tw Israhl, anaggellei proV ton basilea tou Israhl touV logouV, touV opoiouV laleiV en tw tameiw tou koitwnoV sou.

13

[] Kai eipen, Upagete kai idete pou einai, dia na steilw na sullabw auton. Kai anhggeilan proV auton, legonteV, Idou, einai en Dwqan.

14

Kai apesteilen ekei ippouV kai amaxaV kai strateuma mega, oitineV, elqonteV dia nuktoV, periekuklwsan thn polin.

15

Kai ote exhgerqh to prwi o uphrethV tou anqrwpou tou Qeou kai exhlqen, idou, strateuma eice perikuklwmenhn thn polin me ippouV kai amaxaV. Kai eipen o uphrethV autou proV auton, W, kurie, ti qelomen kamei;

16

O de eipe, Mh fobou× dioti pleioteroi einai oi meq' hmwn para touV met' autwn.

17

Kai proshuchqh o Elissaie kai eipe, Kurie, Anoixon, deomai, touV ofqalmouV autou, dia na idh. Kai hnoixen o KurioV touV ofqalmouV tou uphretou, kai eide× kai idou, to oroV hto plhreV ippwn kai amaxwn puroV peri ton Elissaie.

18

Kai ote katebhsan proV auton oi Surioi, proshuchqh o Elissaie proV ton Kurion kai eipe, Pataxon, deomai, ton laon touton me aorasian. Kai epataxen autouV me aorasian, kata ton logon tou Elissaie.

19

Kai eipe proV autouV o Elissaie, Den einai auth h odoV oude auth h poliV× elqete katopin mou, kai qelw saV ferei proV ton anqrwpon, ton opoion zhteite. Kai eferen autouV eiV thn Samareian.

20

Kai ote hlqon eiV thn Samareian, eipen o Elissaie, Anoixon, Kurie, touV ofqalmouV toutwn, dia na blepwsi. Kai hnoixen o KurioV touV ofqalmouV autwn, kai eidon× kai idou, hsan ek tw mesw thV SamareiaV.

21

Kai wV eiden autouV o basileuV tou Israhl, eipe proV ton Elissaie, Na pataxw, na pataxw, pater mou;

22

O de eipe, Mh pataxhV× hqeleV pataxei ekeinouV, touV opoiouV hcmalwteusaV dia thV romfaiaV sou kai dia tou toxou sou; qeV arton kai udwr emprosqen autwn, kai aV fagwsi kai aV piwsi kai aV apelqwsi proV ton kurion autwn.

23

Kai eqesen emprosqen autwn afqonon trofhn× kai afou efagon kai epion, apesteilen autouV, kai anecwrhsan proV ton kurion autwn. Kai den hlqon pleon ta tagmata thV SuriaV eiV thn ghn tou Israhl.

24

[] Meta de tauta o Ben-adad basileuV thV SuriaV sunhqroisen apan to strateuma autou, kai anebh kai epoliorkhse thn Samareian.

25

Egeine de peina megalh en Samareia× kai idou, epoliorkoun authn, ewsou kefalh onou epwlhqh di' ogdohkonta arguria kai to tetarton enoV kabou koprou peristerwn dia pente arguria.

26

Kai enw diebainen o basileuV tou Israhl epi tou teicouV, gunh tiV ebohse proV auton, legousa, Swson, kurie mou basileu.

27

O de eipen, Ean o KurioV den se swsh, poqen qelw se swsei egw; mh ek tou alwniou h ek tou lhnou;

28

Kai eipe proV authn o basileuV, Ti eceiV; H de eipe, H gunh auth moi eipe, DoV ton uion sou, dia na fagwmen auton shmeron, kai aurion qelomen fagei ton uion mou×

29

kai ebrasamen ton uion mou kai efagomen auton× eipon de proV authn thn akolouqon hmeran, DoV ton uion sou, dia na fagwmen auton× h de ekruye ton uion authV.

30

Kai wV hkousen o basileuV touV logouV thV gunaikoV, dierrhxe ta imatia autou× kai enw diebainen epi tou teicouV, o laoV eide, kai idou, sakkoV eswqen epi thV sarkoV autou.

31

Kai eipen, Outw na kamh eiV eme o QeoV kai outw na prosqesh, ean h kefalh tou Elissaie uiou tou Safat staqh epanw autou shmeron.

32

O de Elissaie ekaqhto en tw oikw autou, kai oi presbuteroi ekaqhnto met' autou× kai apesteilen o basileuV andra ap' emprosqen autou× prin de elqh proV auton o mhnuthV, autoV eipe proV touV presbuterouV, Den blepete oti outoV o uioV tou foneutou esteile na afairesh thn kefalhn mou; blepete, kaqwV elqh o mhnuthV, kleisate thn quran kai empodisate auton proV thn quran× h fwnh twn podwn tou kuriou autou den einai exopisqen autou;

33

Kai enw eti elalei met' autwn, idou, katebh proV auton o mhnuthV× kai eipen, Idou, para Kuriou einai to kakon touto× ti pleon na elpisw eiV ton Kurion;

2 Kings 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: