Modern Greek Bible

2 Kings 4

2 Kings

Return to Index

Chapter 5

1

[] O de Neeman, o strathgoV tou basilewV thV SuriaV, hto anhr megaV enwpion tou kuriou autou kai timwmenoV, epeidh o KurioV di' autou edwke swthrian eiV thn Surian× kai o anqrwpoV hto dunatoV en iscui, leproV omwV.

2

Exhlqon de oi Surioi kata tagmata kai eferon aicmalwton ek thV ghV tou Israhl mikran tina korhn× kai uphretei thn gunaika tou Neeman.

3

Kai eipe proV thn kurian authV, Eiqe na hto o kurioV mou emprosqen tou profhtou tou en Samareia, dioti hqelen iatreusei auton apo thV lepraV autou.

4

Kai eiselqwn o Neeman aphggeile proV ton kurion autou, legwn, Outw kai outwV elalhsen h korh h ek thV ghV tou Israhl.

5

Kai eipen o basileuV thV SuriaV, Elqe, upage, kai qelw steilei epistolhn proV ton basilea tou Israhl. Kai anecwrhse kai elaben en th ceiri autou deka talanta arguriou kai ex ciliadaV crusouV kai deka allagaV endumatwn×

6

Kai efere thn epistolhn proV ton basilea tou Israhl, legousan, Kai twra kaqwV elqh epistolh auth proV se, idou, esteila proV se Neeman ton doulon mou, dia na iatreushV auton apo thV lepraV autou.

7

Kai kaqwV anegnwsen o basileuV tou Israhl thn epistolhn, diescise ta imatia autou, kai eipe, QeoV eimai egw, dia na qanatonw kai na zwopoiw, wste outoV stellei proV eme na iatreusw anqrwpon apo thV lepraV autou; gnwrisate loipon, parakalw, kai idete oti outoV zhtei profasin enantion mou.

8

WV de hkousen o Elissaie, o anqrwpoV tou Qeou, oti o basileuV tou Israhl diescise ta imatia autou, apesteile proV ton basilea, legwn, Dia ti diescisaV ta imatia sou; aV elqh twra proV eme, kai qelei gnwrisei oti einai profhthV en tw Israhl.

9

[] Tote hlqen o Neeman meta twn ippwn autou kai meta thV amaxhV autou, kai estaqh eiV thn quran thV oikiaV tou Elissaie.

10

Kai apesteile proV auton o Elissaie mhnuthn, legwn, Upage kai lousqhti eptakiV en tw Iordanh, kai qelei epanelqei h sarx sou eiV se, kai qeleiV kaqarisqh.

11

O de Neeman equmwqh kai anecwrhse kai eipen, Idou, egw elegon, Qelei bebaiwV exelqei proV eme kai qelei staqh kai epikalesqh to onoma Kuriou tou Qeou autou, kai diakinhsei thn ceira autou epi ton topon kai iatreusei ton lepron×

12

o Abana kai o Farfar, potamoi thV Damaskou, den einai kalhteroi uper panta ta udata tou Israhl; den hdunamhn na lousqw en autoiV kai na kaqarisqw; Kai strafeiV, anecwrhse meta qumou.

13

Eplhsiasan de oi douloi autou kai elalhsan proV auton kai eipon× Pater mou, ean o profhthV hqele soi eipei mega pragma, den hqeleV kamei auto; posw mallon twra, otan soi legh, Lousqhti kai kaqarisqhti;

14

Tote katebh kai ebuqisqh eptakiV eiV ton Iordanhn, kata ton logon tou anqrwpou tou Qeou× kai h sarx autou apokatesth wV sarx paidiou mikrou, kai ekaqarisqh.

15

[] Kai epestreye proV ton anqrwpon tou Qeou, autoV kai pasa h sunodia autou, kai hlqe kai estaqh emprosqen autou× kai eipen, Idou, twra egnwrisa oti den einai QeoV en pash th gh, eimh en tw Israhl× oqen twra decqhti, parakalw, dwron para tou doulou sou.

16

O de eipe, Zh KurioV, enwpion tou opoion paristamai, den qelw decqh. O de ebiazen auton na decqh, alla den esterxe.

17

Kai eipen o Neeman, Kai an mh, aV doqh, parakalw, eiV ton doulon sou duo hmionwn fortion ek tou cwmatoV toutou, dioti o douloV sou den qelei prosferei eiV to exhV olokautwma oude qusian eiV allouV qeouV, para monon eiV ton Kurion×

18

peri toutou tou pragmatoV aV sugcwrhsh o KurioV ton doulon sou, oti, otan eiserchtai o kurioV mou eiV ton oikon tou Rimmwn dia na proskunhsh ekei, kai sthrizhtai epi thn ceira mou, kai egw klinw emauton en tw oikw tou Rimmwn, enw klinw emauton en tw oikw tou Rimmwn, o KurioV aV sugcwrhsh ton doulon sou peri tou pragmatoV toutou

19

Kai eipe proV auton, Upage en eirhnh. Kai anecwrhsen ap' autou mikron ti diasthma.

20

[] Eipe de o Giezei, o uphrethV tou Elissaie tou anqrwpou tou Qeou, Idou, efeisqh o kurioV mou tou Neeman toutou tou Suriou, wste na mh labh ek thV ceiroV autou ekeino to opoion efere× plhn, zh KurioV, egw qelw trexei katopin autou kai qelw labei ti par' autou.

21

Kai etrexen o Giezei katopin tou Neeman. Kai ote eiden auton o Neeman treconta katopin autou, ephdhsen ek thV amaxhV eiV sunanthsin autou kai eipe, KalwV ecete;

22

O de eipe, KalwV× o kurioV mou me apesteile, legwn, Idou, tauthn thn wran hlqon proV eme, ek tou orouV Efraim, duo neoi ek twn uiwn twn profhtwn× doV eiV autouV, parakalw, en talanton arguriou kai duo allagaV endumatwn.

23

Kai eipen o Neeman, Labe eucaristwV duo talanta. Kai ebiasen auton, kai edwse ta duo talanta tou arguriou eiV duo qulakia, meta duo allagwn endumatwn× kai epeqesen auta eiV duo ek twn doulwn autou, kai ebastazon auta emprosqen autou.

24

Kai ote hlqen eiV Ofhl, elaben auta ek twn ceirwn autwn kai efulaxen en tw oikw× kai apeluse touV andraV, kai anecwrhsan.

25

AutoV de eishlqe kai estaqh emprosqen tou kuriou autou. Kai eipe proV auton o Elissaie, Poqen, Giezei; O de eipen, O douloV sou den uphge poupote.

26

Kai eipe proV auton, Den uphgen h kardia mou meta sou, ote o anqrwpoV epestreyen apo thV amaxhV autou eiV sunanthsin sou; einai kairoV na labhV argurion kai na labhV imatia kai elaiwnaV kai ampelwnaV kai probata kai boaV kai doulouV kai doulaV;

27

dia touto h lepra tou Neeman qelei kollhqh eiV se kai eiV to sperma sou eiV ton aiwna. Kai exhlqen ap' emprosqen autou leleprwmenoV wV ciwn.

2 Kings 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: