Modern Greek Bible

2 Kings 2

2 Kings

Return to Index

Chapter 3

1

[] O de Iwram uioV tou Acaab ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, to dekaton ogdoon etoV tou Iwsafat basilewV tou Iouda× kai ebasileusen eth dwdeka.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, ouci omwV kaqwV o pathr autou kai h mhthr autou× dioti eshkwse to agalma tou Baal, to opoion eice kamei o pathr autou.

3

Plhn hto proskekollhmenoV eiV taV amartiaV tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh× den apemakrunqh ap' autwn.

4

Mhsa de o basileuV tou Mwab eice poimnia, kai ediden eiV ton basilea tou Israhl ekaton ciliadaV arniwn kai ekaton ciliadaV kriwn me ta mallia autwn.

5

All' afou apeqanen o Acaab, apestathsen o basileuV tou Mwab kata tou basilewV tou Israhl.

6

[] Kai exhlqen o basileuV Iwram ek thV SamareiaV kat' ekeinon ton kairon kai aphriqmhse panta ton Israhl.

7

Kai uphge kai apesteile proV Iwsafat ton basilea tou Iouda, legwn, O basileuV tou Mwab apestathse kat' emou× ercesai met' emou enantion tou Mwab eiV polemon; O de eipe, Qelw anabh× egw eimai wV su, o laoV mou wV o laoV sou, oi ippoi mou wV oi ippoi sou.

8

Kai eipe, Dia poiaV odou qelomen anabh; O de apekriqh, Dia thV odou thV erhmou Edwm.

9

Kai uphgen o basileuV tou Israhl kai o basileuV tou Iouda kai o basileuV tou Edwm× kai perihlqon odon epta hmerwn× kai den hto udwr dia to stratopedon kai dia ta kthnh ta akolouqounta autouV.

10

Kai eipen o basileuV tou Israhl, W bebaiwV sunekalesen o KurioV touV treiV toutouV basileiV, dia na paradwsh autouV eiV thn ceira tou Mwab.

11

O de Iwsafat eipe, Den einai edw profhthV tou Kuriou, dia na erwthswmen ton Kurion di' autou; Kai apekriqh eiV ek twn doulwn tou basilewV tou Israhl, kai eipen, Einai edw Elissaie o uioV tou Safat, ostiV epeceen udwr eiV taV ceiraV tou Hlia.

12

Kai eipen o Iwsafat, LogoV Kuriou einai met' autou. Kai katebhsan proV auton o basileuV tou Israhl kai o Iwsafat kai o basileuV tou Edwm.

13

Kai eipen o Elissaie proV ton basilea tou Israhl, Ti einai metaxu emou kai sou; upage proV touV profhtaV tou patroV sou kai proV touV profhtaV thV mhtroV sou. Kai eipe proV auton o basileuV tou Israhl, Mh× dioti o KurioV sunekalese touV treiV toutouV basileiV, dia na paradwsh autouV eiV thn ceira tou Mwab.

14

Kai eipen o Elissaie, Zh o KurioV twn dunamewn, enwpion tou opoiou paristamai, bebaiwV ean den esebomhn to proswpon tou Iwsafat basilewV tou Iouda, den hqelon epibleyei proV se, oude hqelon se idei,

15

alla twra ferete moi yaltwdon. Kai enw eyallen o yaltwdoV, hlqen ep' auton h ceir tou Kuriou.

16

Kai eipen, outw legei KurioV× Kame thn koilada tauthn lakkouV×

17

dioti outw legei KurioV, Den qelete idei anemon kai den qelete idei brochn× kai auth h koilaV qelei plhsqh udatoV, kai qelei piei, seiV kai ta poimnia saV kai ta kthnh saV×

18

alla touto einai mikron pragma eiV touV ofqalmouV tou Kuriou× eiV thn ceira saV qelei paradwsei kai ton Mwab×

19

kai qelete pataxei pasan ocuran polin kai pasan eklekthn polin, kai qelete katabalei pan dendron kalon, kai emfraxei pasaV taV phgaV twn udatwn, kai acreiwsei me liqouV pasan agaqhn merida ghV.

20

[] Kai to prwi, enw eteleito h prosfora, idou, hlqon udata apo thV odou Edwm, kai eplhsqh h gh udatwn.

21

Kai ote hkousan panteV oi Mwabitai oti anebhsan oi basileiV dia na polemhswsin autouV, sunhqroisqhsan panteV oi macairan perizwnnumenoi kai epanw, kai estaqhsan epi twn sunorwn.

22

Kai exhgerqhsan to prwi, kai kaqwV aneteilen o hlioV epi ta udata, eidon oi Mwabitai ek tou apenanti ta udata kokkina wV aima×

23

kai eipon, Touto einai aima× bebaiwV oi basileiV epolemhsan kai ektuphqhsan met' allhlwn× twra loipon eiV ta lafura, Mwab.

24

Kai ote hlqon eiV to stratopedon tou Israhl, eshkwqhsan oi Israhlitai kai epataxan touV MwabitaV, wste efugon apo proswpou autwn× kai ktupwnteV touV MwabitaV eishlqon eiV thn ghn autwn.

25

Kai katestreyan taV poleiV× kai eiV pasan agaqhn merida ghV erriyan ekastoV thn petran autou, kai egemisan authn× kai pasaV taV phgaV twn udatwn enefraxan, kai pan dendron kalon katebalon× wste en Kir-araseq emeinan oi liqoi authV, kai kuklwsanteV oi sfendonistai epataxan authn.

26

Kai ote basileuV tou Mwab eiden oti h mach uperiscuen enantion autou, elabe meq' autou eptakosiouV andraV xifhreiV, dia na diakoywsi to strateuma, mecri tou basilewV Edwm× plhn den hdunhqhsan.

27

Tote elabe ton prwtotokon autou uion, ostiV emelle na basileush ant' autou, kai proseferen auton olokautwma epi tou teicouV× kai egeinen aganakthsiV megalh en tw Israhl× kai anacwrhsanteV ap' autou, epestreyan eiV thn ghn autwn.

2 Kings 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: