Modern Greek Bible

2 Kings 1

2 Kings

Return to Index

Chapter 2

1

[] Ote de emellen o KurioV na anabibash ton Hlian eiV ton ouranon me anemostrobilon, anecwrhsen o HliaV meta tou Elissaie apo Galgalwn.

2

Kai eipen o HliaV proV ton Elissaie, Kaqou entauqa, parakalw× dioti o KurioV me apesteilen ewV Baiqhl. Kai eipen o Elissaie, Zh KurioV kai zh h yuch sou, den qelw se afhsei. Kai katebhsan eiV Baiqhl.

3

Kai exhlqon oi uioi twn profhtwn oi en Baiqhl proV ton Elissaie kai eipon proV auton, ExeureiV oti o KurioV shmeron lambanei ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou; Kai eipe, Kai egw exeurw touto× siwpate.

4

Kai eipen o HliaV proV auton, Elissaie, kaqou entauqa, parakalw× dioti o KurioV me apesteilen eiV Iericw. O de eipe, Zh KurioV kai zh h yuch sou, den qelw se afhsei. Kai hlqon eiV Iericw.

5

Kai proshlqon oi uioi twn profhtwn oi en Iericw proV ton Elissaie kai eipon proV auton, ExeureiV oti o KurioV shmeron lambanei ton kurion sou epanwqen thV kefalhV sou; Kai eipe, Kai egw exeurw touto× siwpate.

6

Kai eipen o HliaV proV auton, Kaqou entauqa, parakalw× dioti o KurioV me apesteilen eiV ton Iordanhn. O de eipe, Zh KurioV kai zh h yuch sou, den qelw se afhsei. Kai uphgan amfoteroi.

7

Kai uphgan penthkonta andreV ek twn uiwn twn profhtwn, kai estaqhsan apenanti makroqen× ekeinoi de oi duo estaqhsan epi tou Iordanou.

8

Kai elaben o HliaV thn mhlwthn autou kai ediplwsen authn kai ektuphse ta udata, kai dihreqhsan enqen kai enqen, kai diebhsan amfoteroi dia xhraV.

9

[] Kai ote diebhsan, eipen o HliaV proV ton Elissaie, Zhthson ti na soi kamw, prin analhfqw apo sou. Kai eipen o Elissaie, Diplasia meriV tou pneumatoV sou aV hnai, parakalw, ep' eme.

10

O de eipe, Sklhron pragma ezhthsaV× plhn ean me idhV analambanomenon apo sou, qelei geinei eiV se outwV× ei de mh, den qelei geinei.

11

Kai enw autoi periepatoun eti lalounteV, idou, amaxa puroV kai ippoi puroV, kai diecwrisan autouV amfoterouV× kai anebh o HliaV me anemostrobilon eiV ton ouranon.

12

O de Elissaie eblepe kai eboa, Pater mou, pater mou, amaxa tou Israhl kai ippikon autou. Kai den eiden auton pleon× kai epiase ta imatia autou kai diescisen auta eiV duo tmhmata.

13

[] Kai shkwsaV thn mhlwthn tou Hlia, htiV epesen epanwqen ekeinou, epestrefe kai estaqh epi tou ceilouV tou Iordanou.

14

Kai labwn thn mhlwthn tou Hlia, htiV epesen epanwqen ekeinou, ektuphse ta udata kai eipe, Pou einai KurioV o QeoV tou Hlia; Kai wV ektuphse kai autoV ta udata, dihreqhsan enqen kai enqen× kai diebh o Elissaie.

15

Kai idonteV auton oi uioi twn profhtwn, oi en Iericw ek tou apenanti, eipon, To pneuma tou Hlia epanepauqh epi ton Elissaie. Kai hlqon eiV sunanthsin autou kai prosekunhsan auton ewV edafouV.

16

Kai eipon proV auton, Idou twra, penthkonta dunatoi andreV einai meta twn doulwn sou× aV upagwsi, parakaloumen, kai aV zhthswsi ton kurion sou, mhpote eshkwsen auton to pneuma tou Kuriou kai erriyen auton epi tinoV orouV h epi tinoV koiladoV. Kai eipe, Mh aposteilhte.

17

All' afou ebiasan auton toson wste hscuneto, eipen, Aposteilate. Apesteilan loipon penthkonta andraV kai ezhthsan treiV hmeraV, plhn den eurhkan auton.

18

Kai ote epestreyan proV auton, dioti emeinen en Iericw, eipe proV autouV, Den saV eipa, Mh upaghte;

19

[] Kai eipon oi andreV thV polewV proV ton Elissaie, Idou twra, h qesiV thV polewV tauthV einai kalh, kaqwV o kurioV mou blepei ta udata omwV einai kaka kai h gh agonoV.

20

Kai eipe, Ferete moi fialhn kainhn kai balete alaV eiV authn. Kai eferan proV auton.

21

Kai exhlqen eiV thn phghn twn udatwn kai erriye to alaV ekei kai eipen, Outw legei KurioV× Ugiana ta udata tauta× den qelei eisqai pleon ek toutwn qanatoV h akarpia.

22

Kai iaqhsan ta udata ewV thV hmeraV tauthV, kata ton logon tou Elissaie, ton opoion elalhse.

23

Kai anebh ekeiqen eiV Baiqhl× kai enw autoV anebainen en th odw, exhlqon ek thV polewV paidia mikra kai enepaizon auton kai elegon proV auton, Anabaine, falakre× anabaine, falakre×

24

o de estrafh opisw kai idwn auta, kathrasqh auta eiV to onoma tou Kuriou. Kai exhlqon ek tou dasouV duo arktoi kai diesparaxan ex autwn tessarakonta duo paidia.

25

Kai uphgen ekeiqen eiV to oroV ton Karmhlon× kai ekeiqen epestreyen eiV Samareian.

2 Kings 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: