Modern Greek Bible

1 Kings 22

2 Kings

Return to Index

Chapter 1

1

[] Meta de ton qanaton tou Acaab, epanestathsen o Mwab enantion tou Israhl.

2

Kai epesen o OcoziaV dia tou drufraktou tou uperwou autou, to opoion hto en Samareia, kai hrrwsthse× kai apesteile mhnutaV, eipwn proV autouV, Upagete, erwthsate ton Beel-zeboul, ton qeon thV Akkarwn, an ecw na analabw apo thV arrwstiaV tauthV.

3

All' o aggeloV Kuriou eipe proV Hlian ton Qesbithn, Shkwqhti, anaba eiV sunanthsin twn mhnutwn tou basilewV thV SamareiaV kai eipe proV autouV, Epeidh den einai QeoV en tw Israhl, dia touto upagete na erwthshte ton Beel-zeboul, ton qeon thV Akkarwn;

4

Twra loipon outw legei o KurioV× Den qeleiV katabh apo thV klinhV, eiV thn opoian anebhV, all' exapantoV qeleiV apoqanei. Kai anecwrhsen o HliaV.

5

Kai epestreyan oi mhnutai proV auton× o de eipe proV autouV, Dia ti epestreyate;

6

Kai eipon proV auton, AnqrwpoV tiV anebh eiV sunanthsin hmwn kai eipe proV hmaV, Upagete, epistreyate proV ton basilea, ostiV saV apesteile, kai eipate proV auton, outw legei KurioV× Epeidh den einai QeoV en tw Israhl, dia touto stelleiV na erwthshV ton Beel-zeboul, ton qeon thV Akkarwn; den qeleiV loipon katabh apo thV klinhV, eiV thn opoian anebhV, all' exapantoV qeleiV apoqanei.

7

Kai eipe proV autouV, Opoia hto h morfh tou anqrwpou, ostiV anebh eiV sunanthsin saV kai elalhse proV esaV touV logouV toutouV;

8

Kai apekriqhsan proV auton, AnqrwpoV dasutricoV kai periezwsmenoV thn osfun autou me zwnhn dermatinhn. Kai eipen, HliaV o QesbithV einai.

9

[] Tote apesteilen o basileuV proV auton penthkontarcon meta twn penthkonta autou. Kai anebh proV auton× kai idou, ekaqhto epi thV korufhV tou orouV. Kai eipe proV auton, Anqrwpe tou Qeou, o basileuV eipe, Kataba.

10

Kai apokriqeiV o HliaV eipe proV ton penthkontarcon, Ean egw hmai anqrwpoV tou Qeou, aV katabh pur ex ouranou kai aV katafagh se kai touV penthkonta sou. Kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou.

11

Kai apesteile proV auton palin allon penthkontarcon meta twn penthkonta autou. Kai elalhse kai eipe proV auton, Anqrwpe tou Qeou, outw legei o basileuV× TacewV kataba.

12

Kai apokriqeiV o HliaV eipe proV autouV, Ean egw hmai anqrwpoV tou Qeou, aV katabh pur ex ouranou kai aV katafagh se kai touV penthkonta sou. Kai katebh pur Qeou ex ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou.

13

Kai palin apesteile triton penthkontarcon meta twn penthkonta autou. Kai anabaV o tritoV penthkontarcoV hlqe kai egonatisen emprosqen tou Hlia kai parekalesen auton kai eipe proV auton; Anqrwpe tou Qeou, aV staqh, deomai, axiotimhtoV eiV touV ofqalmouV sou zwh mou kai h zwh twn doulwn sou toutwn twn penthkonta×

14

idou, katebh pur ex ouranou kai katekause touV duo prwtouV penthkontarcouV meta twn penthkonta autwn× aV staqh loipon h zwh mou axiotimhtoV eiV touV ofqalmouV sou.

15

Kai eipen o aggeloV tou Kuriou proV ton Hlian, Kataba met' autou× mh fobhqhV ap' autou. Kai eshkwqh kai katebh met' autou proV ton basilea.

16

Kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Epeidh apesteilaV mhnutaV na erwthswsi ton Beel-zeboul, ton qeon thV Akkarwn, wV ean den hto QeoV en tw Israhl dia na zhthshV ton logon autou, dia touto den qeleiV katabh apo thV klinhV, eiV thn opoian anebhV, all' exapantoV qeleiV apoqanei.

17

Kai apeqane kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhsen o HliaV× ebasileuse de ant' autou o Iwram, en tw deuterw etei tou Iwram, uiou tou Iwsafat, basilewV tou Iouda× epeidh den eicen uion.

18

Ai de loipai twn praxewn tou Ocoziou, osaV ekame, den einai gegrammenai en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

2 Kings 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: