Modern Greek Bible

1 Kings 21

1 Kings

Return to Index

Chapter 22

1

[] Parhlqon de tria eth aneu polemou anameson thV SuriaV kai tou Israhl.

2

Kata de to triton etoV katebh Iwsafat o basileuV tou Iouda proV ton basilea tou Israhl.

3

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV touV doulouV autou, Exeurete oti h Ramwq-galaad einai hmwn, kai hmeiV siwpwmen eiV to na labwmen authn ek thV ceiroV tou basilewV thV SuriaV;

4

Kai eipe proV ton Iwsafat, Ercesai met' emou dia na polemhswmen thn Ramwq-galaad; Kai eipen o Iwsafat proV ton basilea tou Israhl, Egw eimai kaqwV su, o laoV mou kaqwV o laoV sou, oi ippoi mou kaqwV oi ippoi sou.

5

Kai eipen o Iwsafat proV ton basilea tou Israhl, Erwthson, parakalw, ton logon tou Kuriou shmeron.

6

Kai sunhqroisen o basileuV tou Israhl touV profhtaV, peripou tetrakosiouV andraV, kai eipe proV autouV, na upagw enantion thV Ramwq-galaad na polemhsw, h na apecw; oi de eipon, Anaba, kai o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.

7

Kai eipen o Iwsafat, Den einai entauqa eti profhthV tou Kuriou, dia na erwthswmen di' autou;

8

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Einai eti anqrwpoV tiV, MicaiaV, o uioV tou Iemla, dia tou opoiou dunameqa na erwthswmen ton Kurion× plhn misw auton× dioti den profhteuei kalon peri emou, alla kakon. Kai eipen o Iwsafat, AV mh lalh o basileuV outwV.

9

Kai ekalesen o basileuV tou Israhl ena eunoucon kai eipe, Speuson na ferhV Micaian ton uion tou Iemla.

10

O de basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda ekaqhnto, ekastoV epi tou qronou autou, endedumenoi stolaV, en topw anoiktw kata thn eisodon thV pulhV thV SamareiaV× kai panteV oi profhtai proefhteuon emprosqen autwn.

11

Kai SedekiaV o uioV tou Canaana eice kamei eiV eauton sidhra kerata× kai eipen, Outw legei KurioV× Dia toutwn qeleiV keratisei touV SuriouV, ewsou sunteleshV autouV.

12

Kai panteV oi profhtai proefhteuon outw, legonteV, Anaba eiV Ramwq-galaad kai euodou× dioti o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.

13

Kai o mhnuthV, ostiV uphge na kalesh ton Micaian, eipe proV auton, legwn, Idou twra, oi logoi twn profhtwn faneronousin ex enoV stomatoV kalon peri tou basilewV× o logoV sou loipon aV hnai wV o logoV enoV ex ekeinwn, kai lalhson to kalon.

14

O de MicaiaV eipe, Zh KurioV, o, ti moi eiph o KurioV, touto qelw lalhsei.

15

[] Hlqe loipon proV ton basilea. Kai eipen o basileuV proV auton, Micaia, na upagwmen eiV Ramwq-galaad dia na polemhswmen, h na apecwmen; O de apekriqh proV auton, Anaba kai euodou× dioti o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.

16

Kai eipe proV auton o basileuV, EwV posakiV qelw se orkizei, na mh leghV proV eme para thn alhqeian en onomati Kuriou;

17

O de eipen, eidon panta ton Israhl diesparmenon epi ta orh, wV probata mh econta poimena. Kai eipe KurioV, Outoi den ecousi kurion× aV epistreywsin ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh.

18

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Den soi eipa eti den qelei profhteusei kalon peri emou, alla kakon;

19

Kai o MicaiaV eipen, Akouson loipon ton logon tou Kuriou. Eidon ton Kurion kaqhmenon epi tou qronou autou, kai pasan thn stratian tou ouranou paristamenhn peri auton, ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou.

20

Kai eipe KurioV, TiV qelei apathsei ton Acaab, wste na anabh kai na pesh en Ramwq-galaad; Kai o men eipen outwV, o de eipen outwV.

21

Kai exhlqe to pneuma kai estaqh enwpion Kuriou kai eipen, Egw qelw apathsei auton.

22

Kai eipe KurioV proV auto, Tini tropw; Kai eipe, Qelw exelqei kai qelw eisqai pneuma yeudouV en tw stomati pantwn twn profhtwn autou. Kai eipe KurioV, QeleiV apathsei kai eti qeleiV katorqwsei× exelqe kai kame outw.

23

Twra loipon, idou, o KurioV ebale pneuma yeudouV en tw stomati pantwn toutwn twn profhtwn sou, kai o KurioV elalhse kakon epi se.

24

Tote plhsiasaV SedekiaV o uioV tou Canaana, errapise ton Micaian epi thn siagona kai eipe, Dia poiaV odou eperase to Pneuma tou Kuriou ap' emou, dia na lalhsh proV se;

25

Kai eipen o MicaiaV, Idou, qeleiV idei, kaq' hn hmeran qeleiV eisercesqai apo tameiou eiV tameion dia na krufqhV.

26

Kai eipen o basileuV tou Israhl, Piasate ton Micaian kai epanaferete auton proV Amwn ton arconta thV polewV kai proV IwaV ton uion tou basilewV×

27

kai eipate, Outw legei o basileuV× Balete touton eiV thn fulakhn kai trefete auton me arton qliyewV kai me udwr qliyewV, ewsou epistreyw en eirhnh.

28

Kai eipen o MicaiaV, Ean twonti epistreyhV en eirhnh, o QeoV den elalhse di' emou. Kai eipen, Akousate seiV, panteV oi laoi.

29

[] Kai anebh o basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda eiV Ramwq-galaad.

30

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Egw qelw metaschmatisqh kai eiselqei eiV thn machn× su de enduqhti thn stolhn sou. Kai meteschmatisqh o basileuV tou Israhl kai eishlqen eiV thn machn.

31

O de basileuV thV SuriaV eice prostaxei touV triakonta duo amaxarcaV autou, legwn, Mh polemeite mhte mikron mhte megan, alla monon ton basilea tou Israhl.

32

Kai wV eidon oi amaxarcai ton Iwsafat, tote autoi eipon, BebaiwV outoV einai o basileuV tou Israhl. Kai periestrafhsan dia na polemhswsin auton× all' o Iwsafat anebohsen.

33

IdonteV de oi amaxarcai oti den hto o basileuV tou Israhl, epestreyan apo thV katadiwxewV autou.

34

AnqrwpoV de tiV, toxeusaV askopwV, ektuphse ton basilea tou Israhl metaxu twn arqrwsewn tou qwrakoV× o de eipe proV ton hniocon autou, Streyon thn ceira sou kai ekbale me ek tou strateumatoV× dioti eplhgwqhn.

35

Kai h mach emegalunqh en th hmera ekeinh× o de basileuV istato epi thV amaxhV antikru twn Suriwn, kai proV to esperaV apeqane× kai to aima erreen ek thV plhghV eiV ton kolpon thV amaxhV.

36

Kai peri thn dusin tou hliou egeine diakhruxiV en tw stratopedw, legousa, EkastoV eiV thn polin autou kai ekastoV eiV ton topon autou.

37

Kai apeqanen o basileuV kai ekomisqh eiV Samareian× kai enetafiasan ton basilea en Samareia.

38

Kai eplunan thn amaxan eiV to udrostasion thV SamareiaV× eplunan eti kai ta opla autou× kai egleiyan oi kuneV to aima autou, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhsen.

39

Ai de loipai twn praxewn tou Acaab kai panta osa ekame, kai o elefantinoV oikoV ton opoion wkodomhse kai pasai ai poleiV, taV opoiaV ektise, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

40

Kai ekoimhqh o Acaab meta twn paterwn autou, kai ebasileusen ant' autou OcoziaV o uioV autou.

41

[] O de Iwsafat o uioV tou Asa ebasileusen epi ton Iouda, to tetarton etoV tou Acaab basilewV tou Israhl.

42

O Iwsafat hto triakonta pente etwn hlikiaV ote ebasileuse× kai ebasileusen eikosipente eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Azouba, qugathr tou Silei.

43

Kai periepathsen eiV pasaV taV odouV Asa tou patroV autou× den exeklinen ap' autwn, prattwn to euqeV enwpion tou Kuriou. Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× o laoV equsiazen eti kai equmiazen en toiV uyhloiV topoiV.

44

Kai eicen eirhnhn o Iwsafat meta tou basilewV tou Israhl.

45

Ai de loipai twn praxewn tou Iwsafat, kai ta katorqwmata autou osa ekame, kai oi polemoi autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

46

Kai to upoloipon twn sodomitwn, to enapoleifqen en taiV hmeraiV Asa tou patroV autou, autoV exhleiyen apo thV ghV.

47

Tote den uphrce basileuV en Edwm× dioikhthV hto basileuV.

48

O Iwsafat ekame ploia en QarseiV, dia na pleuswsin eiV Ofeir dia crusion× plhn den uphgon, dioti ta ploia sunetrifqhsan en Esiwn-gaber.

49

Tote eipen OcoziaV o uioV tou Acaab proV ton Iwsafat, AV upagwsin oi douloi mou meta twn doulwn sou eiV ta ploia× o Iwsafat omwV den hqelhse.

50

Kai ekoimhqh o Iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en th polei Dabid tou patroV autou× ebasileuse de ant' autou Iwram o uioV autou.

51

OcoziaV o uioV tou Acaab ebasileusen epi ton Israhl en Samareia, to dekaton ebdomon etoV tou Iwsafat basilewV tou Iouda× kai ebasileuse duo eth epi ton Israhl.

52

Kai epraxe ta ponhra enwpion tou Kuriou, kai periepathsen eiV thn odon tou patroV autou kai eiV thn odon thV mhtroV autou kai eiV thn odon tou Ieroboam uiou tou Nabat, ostiV ekame ton Israhl na amarthsh×

53

dioti elatreuse ton Baal kai prosekunhsen auton, kai parwrgise Kurion ton Qeon tou Israhl, kata panta osa epraxen o pathr autou.

2 Kings 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: