Modern Greek Bible

1 Kings 20

1 Kings

Return to Index

Chapter 21

1

[] Meta de tauta ta pragmata Nabouqai o IezrahlithV eicen ampelwna en Iezrael, plhsion tou palatiou tou Acaab basilewV thV SamareiaV.

2

Kai elalhsen o Acaab proV ton Nabouqai, legwn, DoV moi ton ampelwna sou, dia na ecw auton khpon lacanwn, epeidh einai plhsion tou oikou mou× kai qelw soi dwsei ant' autou ampelwna kalhteron par' autou× h, an hnai areston eiV se, qelw soi dwsei to antitimon autou eiV argurion.

3

O de Nabouqai eipe proV ton Acaab, Mh genoito eiV eme para Qeou, na dwsw thn klhronomian twn paterwn mou eiV se.

4

Kai hlqen o Acaab eiV ton oikon autou skuqrwpoV kai dushresthmenoV dia ton logon, ton opoion elalhse proV auton Naboubai o IezrahlithV, eipwn, Den qelw soi dwsei thn klhronomian twn paterwn mou. Kai eplagiasen epi thV klinhV autou kai apestreye to proswpon autou kai den efagen arton.

5

[] Kai hlqe proV auton Iezabel h gunh autou kai eipe proV auton, Dia ti to pneuma sou einai perilupon, wste den trwgeiV arton;

6

O de eipe proV authn, Epeidh elalhsa proV Nabouqai ton Iezrahlithn, kai eipa proV auton, DoV moi ton ampelwna sou di' arguriou× h, an agapaV, qelw soi dwsei allon ampelwna ant' autou. kai ekeinoV apekriqh, Den qelw soi dwsei ton ampelwna mou.

7

Kai eipe proV auton Iezabel h gunh autou, Su twra basileueiV epi ton Israhl; shkwqhti, fage arton, kai aV hnai euqumoV h kardia sou× egw qelw soi dwsei ton ampelwna Nabouqai tou Iezrahlitou.

8

Tote egrayen epistolaV en onomati tou Acaab kai esfragise dia thV sfragidoV autou, kai apesteile taV epistolaV proV touV presbuterouV kai proV touV arcontaV, touV ontaV en th polei autou, touV katoikountaV meta tou Naboubai.

9

Kai egrafen en taiV epistolaiV, legousa, Khruxate nhsteian kai kaqisate ton Nabouqai epi kefalhV tou laou×

10

kai parakaqisate duo andraV kakouV antikru autou, kai aV marturhswsi kat' autou, legonteV, Su eblasfhmhsaV ton Qeon kai ton basilea× kai ekbalete auton kai liqobolhsate auton, kai aV apoqanh.

11

Kai ekamon oi andreV thV polewV autou, oi presbuteroi kai oi arconteV oi katoikounteV en th polei autou, kaqwV emhnuse proV autouV h Iezabel, kata to gegrammenon en taiV epistolaiV taV opoiaV esteile proV autouV.

12

Ekhruxan nhsteian kai ekaqhsan ton Nabouqai epi kefalhV tou laou×

13

kai eishlqon duo andreV kakoi kai ekaqisan antikru autou× kai emarturhsan oi andreV oi kakoi kat' autou, kata tou Nabouqai, enwpion tou laou, legonteV, O Nabouqai eblasfhmhse ton Qeon kai ton basilea. Tote exebalon auton exw thV polewV kai eliqobolhsan auton me liqouV, kai apeqane.

14

Kai apesteilan proV thn Iezabel, legonteV, O Naboubai eliqobolhqh kai apeqane.

15

Kai wV hkousen h Iezabel oti o Naboubai eliqobolhqh kai apeqanen, eipen h Iezabel proV ton Acaab, Shkwqhti, klhronomhson ton ampelwna Nabouqai tou Iezrahlitou, ton opoion den hqele na soi dwsh di' arguriou× dioti o Nabouqai den zh all' apeqane.

16

Kai wV hkousen o Acaab oti o Nabouqai apeqanen, eshkwqh o Acaab na katabh eiV ton ampelwna tou Nabouqai tou Iezrahlitou, dia na klhronomhsh auton.

17

[] Kai hlqen o logoV tou Kuriou proV Hlian ton Qesbithn, legwn,

18

Shkwqhti, kataba eiV sunanthsin tou Acaab, basilewV tou Israhl, ostiV katoikei en Samareia× idou, en tw ampelwni tou Nabouqai einai, opou katebh dia na klhronomhsh auton×

19

kai qeleiV lalhsei proV auton, legwn, Outw legei KurioV× EfoneusaV kai eti eklhronomhsaV; Kai qeleiV lalhsei proV auton, legwn, outw legei KurioV× En tw topw, opou oi kuneV egleiyan to aima tou Nabouqai, qelousi gleiyei oi kuneV to aima sou, nai, sou.

20

Kai eipen o Acaab proV ton Hlian, Me eurhkaV, ecqre mou; Kai apekriqh, Se eurhka× dioti epwlhsaV seauton eiV to na pratthV to ponhron enwpion tou Kuriou.

21

Idou, legei KurioV, Egw qelw ferei kakon epi se, kai qelw sarwsei katopin sou kai exoloqreusei tou Acaab ton ourounta proV ton toicon kai ton pefulagmenon kai ton afeimenon metaxu tou Israhl×

22

kai qelw katasthsei ton oikon sou wV ton oikon tou Ieroboam uiou tou Nabat, kai wV ton oikon tou Baasa uiou tou Acia, dia ton parorgismon ton opoion me parwrgiaaV, kai ekameV ton Israhl na amarthsh.

23

Kai peri thV Iezabel eti elalhsen o KurioV, legwn, Oi kuneV qelousi katafagei thn Iezabel plhsion tou proteicismatoV thV Iezrael×

24

ostiV ek tou Acaab apoqanh en th polei, oi kuneV qelousi katafagei auton× kai ostiV apoqanh en tw agrw, ta peteina tou ouranou qelousi katafagei auton.

25

OudeiV twonti den estaqh omoioV tou Acaab, ostiV epwlhsen eauton eiV to na pratth ponhra enwpion tou Kuriou, opwV ekinei auton Iezabel h gunh autou.

26

Kai epraxe bdelura sfodra akolouqwn ta eidwla, kata panta osa epratton oi Amorraioi, touV opoiouV o KurioV exediwxen ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

27

WV de hkousen o Acaab touV logouV toutouV, dierrhxe ta imatia autou kai ebale sakkon epi thn sarka autou kai enhsteuse, kai ekoiteto peritetuligmenoV sakkon kai ebadize kekufwV.

28

Hlqe de o logoV tou Kuriou proV Hlian ton Qesbithn, legwn,

29

EideV pwV etapeinwqh o Acaab enwpion mou; epeidh etapeinwqh enwpion mou, den qelw ferei to kakon en taiV hmeraiV autou× en taiV hmeraiV tou uiou autou qelw ferei to kakon epi ton oikon autou.

1 Kings 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: