Modern Greek Bible

1 Kings 19

1 Kings

Return to Index

Chapter 20

1

[] O de Ben-adad basileuV thV SuriaV sunhqroise pasan thn dunamin autou× hsan de met' autou triakonta duo basileiV kai ippoi kai amaxai kai anebh kai epoliorkhse thn Samareian kai epolemei authn.

2

Kai apesteile mhnutaV proV Acaab ton basilea tou Israhl eiV thn polin kai eipe proV auton, Outw legei o Ben-adad×

3

to argurion sou kai to crusion sou einai emou× kai ai gunaikeV sou kai ta tekna sou ta wraia einai emou.

4

Kai apekriqh o basileuV tou Israhl kai eipe, Kata ton logon sou, kurie mou basileu, sou eimai egw kai panta osa ecw.

5

Kai epanhlqon oi mhnutai kai eipon, OutwV apokrinetai o Ben-adad, legwn× Epeidh apesteila proV se, legwn, To argurion sou kai to crusion sou kai taV gunaikaV sou kai ta tekna sou qeleiV paradwsei eiV eme,

6

aurion bebaiwV peri thn wran tauthn qelw aposteilei touV doulouV mou proV se, kai qelousin ereunhsei ton oikon sou kai touV oikouV twn doulwn sou× kai o, ti einai epiqumhton eiV touV ofqalmouV sou, qelousi balei eiV taV ceiraV autwn kai qelousi labei auto.

7

Tote ekalesen o basileuV tou Israhl pantaV touV presbuterouV tou topou kai eipe, Stocasqhte, parakalw, kai idete oti outoV kakian zhtei× dioti apesteile proV eme dia taV gunaikaV mou kai dia ta tekna mou kai dia to argurion mou kai dia to crusion mou, kai den hrnhqhn ouden eiV auton.

8

Kai eipon proV auton panteV oi presbuteroi kai paV o laoV, Mh upakoushV mhde sugkataneushV.

9

Eipe loipon proV touV mhnutaV tou Ben-adad, Eipate proV ton kurion mou ton basilea, Panta osa emhnusaV proV ton doulon sou kat' arcaV, qelw kamei touto omwV to pragma den dunamai na kamw. Kai oi mhnutai anecwrhsan kai eferan proV auton thn apokrisin.

10

Kai anapesteilen o Ben-adad proV auton, legwn, Outw na kamwsin eiV eme oi qeoi kai outw na prosqeswsin, ean to cwma thV SamareiaV arkesh dia mian cerian eiV panta ton laon, ton akolouqounta me.

11

Kai apekriqh o basileuV tou Israhl kai eipen, Eipate proV auton, OstiV perizwnnutai ta opla, aV mh megalauch wV o ekduomenoV auta.

12

[] Ote de o Ben-adad hkouse ton logon touton, etuce pinwn, autoV kai oi basileiV oi met' autou eiV taV skhnaV, kai eipe proV touV doulouV autou, Paratacqhte. Kai paretacqhsan kata thV polewV.

13

Kai idou, proshlqe proV ton Acaab ton basilea tou Israhl profhthV tiV, legwn, Outw legei KurioV× BlepeiV apan to plhqoV touto to mega; idou, egw paradidw auto eiV thn ceira sou shmeron× kai qeleiV gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

14

Kai eipen o Acaab, Dia tinoV; O de apekriqh, Outw legei KurioV× Dia twn qerapontwn twn arcontwn twn eparciwn. Tote eipe, TiV qelei sugkrothsei thn machn; Kai apekriqh, Su.

15

Tote hriqmhse touV qerapontaV twn arcontwn twn eparciwn× kai hsan diakosioi triakonta duo× kai met' autouV, hriqmhsen apanta ton laon, pantaV touV uiouV Israhl, epta ciliadaV.

16

Kai exhlqon peri thn meshmbrian. O de Ben-adad epine kai emequen eiV taV skhnaV, autoV kai oi basileiV, oi triakonta duo basileiV oi summacoi autou.

17

Kai exhlqon prwtoi oi qeraponteV twn arcontwn twn eparciwn× kai apesteilen o Ben-adad na maqh× kai aphggeilan proV auton, legonteV, AndreV exhlqon ek thV SamareiaV.

18

O de eipen, Ean exhlqon eirhnikwV, sullabete autouV zwntaV× kai ean exhlqon dia polemon, palin zwntaV sullabete autouV.

19

Exhlqon loipon ek thV polewV outoi oi qeraponteV twn arcontwn twn eparciwn, kai to strateuma to opoion hkolouqei autouV.

20

Kai epataxen ekastoV ton anqrwpon autou× kai oi Surioi efugon× kai katediwxen autouV o Israhl× o de Ben-adad o basileuV thV SuriaV dieswqh efippoV meta twn ippewn.

21

Kai exhlqen o basileuV tou Israhl kai epataxe touV ippeiV kai taV amaxaV, kai ekamen eiV touV SuriouV sfaghn megalhn.

22

[] Kai proshlqen o profhthV proV ton basilea tou Israhl kai eipe proV auton, Upage, endunamwqhti kai skefqhti, kai ide ti qeleiV kamei dioti en th epistrofh tou etouV o basileuV thV SuriaV qelei anabh enantion sou.

23

Eipon de proV auton oi douloi tou basilewV thV SuriaV, O qeoV autwn einai qeoV twn bounwn× dia touto uperiscusan kaq' hmwn× ean de polemhswmen autouV en th pediadi, bebaiwV qelomen uperiscusei kat' autwn.

24

Kame loipon to pragma touto× ekbale touV basileiV, ekaston ek tou topou autou× kai bale ant' autwn strathgouV×

25

su de sunaqroison eiV seauton strateuma, oson strateuma ek twn meta sou epese, kai ippon anti ippou kai amaxan anti amaxhV× kai aV polemhswmen autouV en th pediadi, kai bebaiwV qelomen uperiscusei kat' autwn. Kai eishkouse thV fwnhV autwn kai ekamen outw.

26

Kai en th epistrofh tou etouV hriqmhsen o Ben-adad touV SuriouV kai anebh eiV Afek, dia na polemhsh kata tou Israhl.

27

Kai oi uioi Israhl hriqmhqhsan, kai proparaskeuasqenteV uphgon eiV sunanthsin autwn× kai estratopedeusan oi uioi Israhl apenanti autwn, wV duo mikra poimnia aigwn× oi de Surioi egemisan thn ghn.

28

Kai proshlqen o anqrwpoV tou Qeou kai elalhse proV ton basilea tou Israhl, kai eipen, Outw legei KurioV× Epeidh oi Surioi eipon, O KurioV einai QeoV twn bounwn, all' ouci QeoV twn koiladwn, dia touto qelw paradwsei eiV thn ceira sou apan to mega touto plhqoV, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

29

Kai hsan estratopedeumenoi antikru allhlwn epta hmeraV. Kai thn ebdomhn hmeran sunekrothqh h mach× kai epataxan oi uioi Israhl touV SuriouV ekaton ciliadaV pezwn en hmera mia.

30

Oi de enapoleifqenteV efugon eiV Afek, proV thn polin× kai epese to teicoV epi eikosiepta ciliadaV ek twn andrwn twn enapoleifqentwn. Kai efugen o Ben-adad kai eishlqen eiV thn polin kai ekrufqh apo koitwnoV eiV koitwna.

31

[] Kai eipon proV auton oi douloi autou, Idou twra, hkousamen oti oi basileiV tou oikou Israhl einai basileiV elehmoneV× aV balwmen loipon sakkouV epi taV osfuaV hmwn kai scoinia epi taV kefalaV hmwn, kai aV exelqwmen proV ton basilea tou Israhl× iswV qelei soi carisei thn zwhn.

32

Periezwsqhsan loipon sakkouV eiV taV osfuaV autwn kai scoinia eiV taV kefalaV autwn, kai hlqon proV ton basilea tou Israhl kai eipon, O douloV sou Ben-adad legei, AV zhsh h yuch mou, parakalw. Kai eipe, Zh akomh; adelfoV mou einai.

33

Kai oi andreV elabon touto dia kalon oiwnon, kai espeusan na sterewswsi to exelqon ek tou stomatoV autou× kai eipon, O adelfoV sou Ben-adad. Kai eipen, Upagete, ferete auton. Ote de hlqe proV auton o Ben-adad, ekeinoV anebibasen auton eiV thn amaxan autou.

34

Kai eipe proV auton o Ben-adad, taV poleiV, taV opoiaV elaben o pathr mou para tou patroV sou, qelw apodwsei kai qeleiV sthsei eiV seauton ocurwmata en Damaskw, kaqwV esthsen o pathr mou en Samareia. Kai egw, eipen o Acaab, qelw se exaposteilei epi tauth th sunqhkh. OutwV ekame sunqhkhn met' autou kai exapesteilen auton.

35

AnqrwpoV de tiV ek twn uiwn twn profhtwn eipe proV ton plhsion autou en logw Kuriou, Ktuphson me, parakalw. Alla den hqelhsen o anqrwpoV na ktuphsh auton.

36

Kai eipe proV auton, Epeidh den uphkousaV thV fwnhV tou Kuriou, idou, kaqwV anacwrhshV ap' emou, lewn qelei se qanatwsei. Kai wV anecwrhsen ap' autou, eurhken auton lewn kai eqanatwsen auton.

37

Eurwn epeita allon anqrwpon, eipe, Ktuphson me, parakalw. Kai o anqrwpoV ektuphsen auton, kai ktuphsaV eplhgwse.

38

Tote anecwrhsen o profhthV kai estaqh epi thV odou dia ton basilea, metamemorfwmenoV me kalumma epi touV ofqalmouV autou.

39

Kai wV diebainen o basileuV autoV ebohse proV ton basilea, kai eipen, O douloV sou exhlqen eiV to meson thV machV× kai idou, anqrwpoV strafeiV kata meroV efere tina proV eme, kai eipe, Fulatte ton anqrwpon touton× ean pote fugh, tote h zwh sou qelei eisqai anti thV zwhV autou, h qeleiV plhrwsei en talanton arguriou×

40

kai enw o douloV sou hscoleito edw kai ekei, autoV efuge. Kai eipe proV auton o basileuV tou Israhl, auth einai h krisiV sou× autoV su apefasisaV authn.

41

Tote espeuse kai afhrese to kalumma apo twn ofqalmwn autou× kai egnwrisen auton o basileuV tou Israhl oti hto ek twn profhtwn.

42

Kai eipe proV auton, outw legei KurioV× Epeidh su exapesteilaV apo thV ceiroV sou anqrwpon, ton opoion egw eicon apofasisei eiV oleqron, dia touto h zwh sou qelei eisqai anti thV zwhV autou, kai o laoV sou anti tou laou autou.

43

Kai aphlqen o basileuV tou Israhl eiV ton oikon autou skuqrwpoV kai dushresthmenoV kai hlqen eiV thn Samareian.

1 Kings 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: