Modern Greek Bible

1 Kings 18

1 Kings

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai aphggeilen o Acaab proV thn Iezabel panta osa ekamen o HliaV, kai tini tropw eqanatwsen en romfaia pantaV touV profhtaV.

2

Kai apesteile mhnuthn h Iezabel proV ton Hlian, legousa, Outw na kamwsin oi qeoi kai outw na prosqeswsin, ean aurion peri thn wran tauthn den katasthsw thn zwhn sou wV thn zwhn enoV ex ekeinwn.

3

Kai fobhqeiV, eshkwqh kai anecwrhse dia thn zwhn autou, kai hlqen eiV Bhr-sabee thn tou Iouda kai afhken ekei ton uphrethn autou.

4

AutoV de uphgen eiV thn erhmon miaV hmeraV odon, kai hlqe kai ekaqhsen upo tina arkeuqon× kai epequmhse kaq' eauton na apoqanh kai eipen, Arkei× twra, Kurie, labe thn yuchn mou× dioti den eimai egw kalhteroV twn paterwn mou.

5

Kai plagiasaV apekoimhqh upokatw miaV arkeuqou, kai idou, aggeloV hggisen auton kai eipe proV auton, Shkwqhti, fage.

6

Kai anebleye, kai idou, plhsion thV kefalhV autou artoV egkrufiaV kai aggeiou udatoV. Kai efage kai epie kai palin eplagiase.

7

Kai epestreyen o aggeloV tou Kuriou ek deuterou kai hggisen auton kai eipe, Shkwqhti, fage× dioti pollh einai h odoV apo sou.

8

Kai shkwqeiV, efage kai epie, kai me thn dunamin thV trofhV ekeinhV wdoiporhse tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV, ewV Cwrhb tou orouV tou Qeou.

9

[] Kai eishlqen ekei eiV sphlaion kai ekamen ekei kataluma× kai idou, hlqe logoV Kuriou proV auton kai eipe proV auton, Ti kamneiV entauqa, Hlia;

10

O de eipen, Estaqhn eiV akron zhlwthV uper Kuriou tou Qeou twn dunamewn× dioti oi uioi Israhl egkatelipon thn diaqhkhn sou, ta qusiasthria sou katestreyan kai touV profhtaV sou eqanatwsan en romfaia× kai enapeleifqhn egw monoV× kai zhtousi thn zwhn mou, dia na afaireswsin authn.

11

Kai eipen, Exelqe kai staqhti epi to oroV enwpion Kuriou. Kai idou, o KurioV diebaine, kai anemoV megaV kai dunatoV escize ta orh kai sunetribe touV bracouV emprosqen tou Kuriou× o KurioV den hto en tw anemw× kai meta ton anemon seismoV× o KurioV den hto en tw seismw×

12

kai meta ton seismon, pur× o KurioV den hto en tw puri× kai meta to pur, hcoV leptou aeroV.

13

Kai wV hkousen o HliaV, eskepase to proswpon autou me thn mhlwthn autou kai exhlqe kai estaqh eiV thn eisodon tou sphlaiou. Kai idou, fwnh proV auton, legousa, Ti kamneiV entauqa, Hlia;

14

Kai eipen, Estaqhn eiV akron zhlwthV uper Kuriou tou Qeou twn dunamewn× dioti oi uioi tou Israhl egkatelipon thn diaqhkhn sou, ta qusiasthria sou katestreyan kai touV profhtaV sou eqanatwsan en romfaia× kai enapeleifqhn egw monoV× kai zhtousi thn zwhn mou, dia na afaireswsin authn.

15

Kai eipe KurioV proV auton, Upage, epistreyon eiV thn odon sou proV thn erhmon thV Damaskou× kai otan elqhV, crison ton Azahl basilea epi thn Surian×

16

ton de Ihou ton uion tou Nimsi qeleiV crisei basilea epi ton Israhl× kai ton Elissaie ton uion tou Safat, apo Abel-meola, qeleiV crisei profhthn anti sou×

17

kai qelei sumbh, wste ton diaswqenta ek thV romfaiaV tou Azahl, qelei qanatwsei o Ihou× kai ton diaswqenta ek thV romfaiaV tou Ihou, qelei qanatwsei o Elissaie×

18

afhka omwV eiV ton Israhl epta ciliadaV, panta ta gonata, osa den eklinan eiV ton Baal, kai pan stoma to opoion den hspasqh auton.

19

[] Kai anacwrhsaV ekeiqen, eurhke ton Elissaie ton uion tou Safat, enw wrgone me dwdeka zeugh bown emprosqen autou, autoV wn eiV to dwdekaton× kai eperasen o HliaV apo plhsion autou kai erriyen ep' auton thn mhlwthn autou.

20

O de afhke touV boaV kai etrexe katopin tou Hlia kai eipen, AV aspasqw, parakalw, ton patera mou kai thn mhtera mou, kai tote qelw se akolouqhsei. Kai eipe proV auton, Upage, epistreyon× dioti ti ekama eiV se;

21

Kai estreyen exopisqen autou kai elaben en zeugoV bown kai esfaxen autouV, kai eyhse to kreaV autwn me ta ergaleia twn bown kai edwken eiV ton laon, kai efagon. Tote shkwqeiV, uphge katopin tou Hlia kai uphretei auton.

1 Kings 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: