Modern Greek Bible

1 Kings 17

1 Kings

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai meta pollaV hmeraV hlqen o logoV tou Kuriou proV ton Hlian kata to triton etoV, legwn, Upage, fanerwqhti eiV ton Acaab× kai qelw dwsei brochn epi to proswpon thV ghV.

2

Kai uphgen o HliaV na fanerwqh eiV ton Acaab. H de peina epebarunen eiV thn Samareian.

3

Kai ekalesen o Acaab ton Obadia ton oikonomon. O de Obadia efobeito ton Kurion sfodra×

4

dioti, ote h Iezabel exwloqreue touV profhtaV tou Kuriou, o Obadia elaben ekaton profhtaV kai ekruyen autouV ana penthkonta eiV sphlaion, kai dietrefen autouV en artw kai udati.

5

Kai eipen o Acaab proV ton Obadia, Perielqe eiV thn ghn, eiV pasaV taV phgaV twn udatwn kai eiV pantaV touV ceimarrouV× iswV eurwmen corton, dia na swswmen thn zwhn twn ippwn kai twn hmionwn kai na mh sterhqwmen ta kthnh.

6

Emerisan loipon thn ghn eiV eautouV, dia na dielqwsin authn× o men Acaab aphlqe dia miaV odou kata monaV, o de Obadia aphlqe di' allhV odou kata monaV.

7

Kai enw hto o Obadia kaq' odon idou, o HliaV sunhnthsen auton× kai ekeinoV egnwrisen auton kai epese kata proswpon autou kai eipe, Su eisai, kurie mou Hlia;

8

O de eipe proV auton, Egw× upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV.

9

Kai ekeinoV eipe, Ti hmarthsa, wste qeleiV na paradwshV ton doulon sou eiV thn ceira tou Acaab, dia na me qanatwsh;

10

Zh KurioV o QeoV sou, den einai eqnoV h basileion, opou den esteilen o kurioV mou na se zhtwsi kai ote elegon, Den einai, autoV wrkize to basileion kai to eqnoV, oti den se eurhkan.

11

Kai twra su legeiV, Upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV.

12

Kai kaqwV egw anacwrhsw apo sou, to pneuma tou Kuriou qelei se ferei opou den exeurw× kai otan upagw kai anaggeilw touto proV ton Acaab, kai den se eurh, qelei me qanatwsei. All' o douloV sou foboumai ton Kurion ek neothtoV mou.

13

Den aphggelqh proV ton kurion mou ti ekama, ote h Iezabel eqanatone touV profhtaV tou Kuriou, tini tropw ekruya ekaton andraV ek twn profhtwn tou Kuriou ana penthkonta eiV sphlaion, kai dieqreya autouV en artw kai udati;

14

Kai twra su legeiV, Upage, eipe proV ton kurion sou, Idou, o HliaV× all' autoV qelei me qanatwsei.

15

Kai eipen HliaV, Zh o KurioV twn dunamewn, emprosqen tou opoiou paristamai, oti shmeron qelw emfanisqh eiV auton.

16

Uphge loipon o Obadia eiV sunanthsin tou Acaab kai aphggeile proV auton. Kai o Acaab uphgen eiV sunanthsin tou Hlia.

17

[] Kai wV eiden o Acaab ton Hlian, eipe proV auton o Acaab, Su eisai o diatarattwn ton Israhl;

18

O de eipe, Den diatarattw egw ton Israhl, alla su kai o oikoV tou patroV sou× dioti seiV egkatelipete taV entolaV tou Kuriou kai uphgeV katopin twn Baaleim×

19

twra loipon aposteilon, sunaqroison proV eme panta ton Israhl eiV to oroV ton Karmhlon, kai touV profhtaV tou Baal touV tetrakosiouV penthkonta, kai touV tetrakosiouV profhtaV twn alswn, oitineV trwgousin eiV thn trapezan thV Iezabel.

20

Kai apesteilen o Acaab proV pantaV touV uiouV Israhl kai sunhqroise touV profhtaV eiV to oroV ton Karmhlon.

21

[] Kai proshlqen o HliaV proV panta ton laon kai eipen, EwV pote cwlainete metaxu duo fronhmatwn; ean o KurioV hnai QeoV, akolouqeite auton× all' ean o Baal, akolouqeite touton. Kai o laoV den apekriqh proV auton logon.

22

Tote eipen o HliaV proV ton laon, Egw monoV emeina profhthV tou Kuriou× oi de profhtai tou Baal einai tetrakosioi penthkonta andreV×

23

aV dwswsi loipon eiV hmaV duo moscouV× kai aV eklexwsi ton ena moscon di' eautouV, kai aV diameliswsin auton kai aV epiqeswsin auton epi twn xulwn kai pur aV mh balwsi kai egw qelw etoimasei ton allon moscon kai epiqesei epi twn xulwn kai pur den qelw balei,

24

kai epikalesqhte to onoma twn qewn saV, kai egw qelw epikalesqh to onoma tou Kuriou× kai o QeoV, ostiV eisakoush dia puroV, outoV aV hnai o QeoV. Kai apokriqeiV paV o laoV, eipe, KaloV o logoV.

25

Kai eipen o HliaV proV touV profhtaV tou Baal, Eklexate eiV eautouV ton ena moscon kai etoimasate auton prwtoi dioti eisqe polloi× kai epikalesqhte to onoma twn qewn saV, pur omwV mh balhte.

26

Kai elabon ton moscon ton doqenta eiV autouV kai htoimasan auton, kai epekalounto to onoma tou Baal apo prwiaV mecri meshmbriaV, legonteV, Epakouson hmwn, Baal× kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV× kai ephdwn peri to qusiasthrion, to opoion wkodomhsan.

27

Kai peri thn meshmbrian o HliaV mukthrizwn autouV elegen, Epikaleisqe meta fwnhV megalhV× dioti qeoV einai h sunomilei h ascoleitai h einai eiV odoiporian h iswV koimatai kai qelei exupnhsei.

28

Kai epekalounto meta fwnhV megalhV kai katetemnonto kata thn sunhqeian autwn me macairaV kai me logcaV, ewsou aima execuqh ep' autouV.

29

Kai afou parhlqen h meshmbria, kai autoi proefhteuon mecri thV wraV thV prosforaV, kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai ouk hn prosoch,

30

tote eipen o HliaV proV panta ton laon, Plhsiasate proV eme. Kai paV o laoV eplhsiase proV auton. Kai epidiwrqwse to qusiasthrion tou Kuriou, to kekrhmnismenon.

31

Kai elaben o HliaV dwdeka liqouV, kata ton ariqmon twn fulwn twn uiwn Iakwb, proV ton opoion hlqen o logoV tou Kuriou, legwn, Israhl qelei eisqai to onoma sou×

32

kai wkodomhse touV liqouV qusiasthrion eiV to onoma tou Kuriou× kai ekamen aulaka peri to qusiasthrion, cwrousan duo metra sporou.

33

Kai estoibase ta xula kai diemelise ton moscon kai epeqesen auton epi twn xulwn.

34

Kai eipe, Gemisate udatoV tessaraV udriaV kai cusate epi to olokautwma kai epi ta xula. Kai eipe, Deuterwsate× kai edeuterwsan. Kai eipe, Trittwsate× kai etrittwsan.

35

Kai perietrece to udwr perix tou qusiasthriou× kai h aulax eti egemisen udatoV.

36

Kai thn wran thV prosforaV eplhsiasen HliaV o profhthV kai eipe, Kurie, Qee tou Abraam, tou Isaak kai tou Israhl, aV geinh gnwston shmeron, oti su eisai QeoV en tw Israhl kai egw douloV sou, kai kata ton logon sou ekama panta tauta ta pragmata×

37

epakouson mou, Kurie, epakouson mou, dia na gnwrish o laoV outoV oti su KurioV eisai o QeoV, kai su epestreyaV thn kardian autwn opisw.

38

Tote epese pur para Kuriou kai katefage to olokautwma kai ta xula kai touV liqouV kai to cwma, kai egleiye to udwr to en th aulaki.

39

Kai ote eide paV o laoV, epeson kata proswpon autwn kai eipon, O KurioV, autoV einai o QeoV× o KurioV, autoV einai o QeoV.

40

Kai eipe proV autouV o HliaV, Piasate touV profhtaV tou Baal× mhdeiV ex autwn aV mh diaswqh. Kai epiasan autouV× kai katebibasen autouV o HliaV eiV ton ceimarron Keiswn kai esfaxen autouV ekei.

41

[] Kai eipen o HliaV proV ton Acaab, Anaba, fage kai pie. dioti einai fwnh plhqouV brochV.

42

Kai anebh o Acaab dia na fagh kai na pih. O de HliaV anebh eiV thn korufhn tou Karmhlou kai ekuyen eiV thn ghn kai ebale to proswpon autou anameson twn gonatwn autou,

43

kai eipe proV ton uphrethn autou, Anaba twra, bleyon proV thn qalassan. Kai anebh kai ebleye kai eipe, Den einai ouden. O de eipen, Upage palin, ewV eptakiV.

44

Kai thn ebdomhn foran eipen, Idou, nefoV mikron, wV palamh anqrwpou, anabainei ek thV qalasshV. Kai eipen, Anaba, eipe proV ton Acaab, Zeuxon thn amaxan sou, kai kataba, dia na mh se empodish h broch.

45

Kai en tw metaxu o ouranoV suneskotasen ek nefwn kai anemou, kai egeine broch megalh. Kai anebh o Acaab eiV thn amaxan autou kai uphgen eiV Iezrael.

46

Kai ceir Kuriou estaqh epi ton Hlian× kai sunesfigxe thn osfun autou kai etrecen emprosqen tou Acaab ewV thV eisodou thV Iezrael.

1 Kings 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: