Modern Greek Bible

1 Kings 16

1 Kings

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai eipen HliaV o QesbithV, o ek twn katoikwn thV Galaad, proV ton Acaab, Zh KurioV o QeoV tou Israhl, emprosqen tou opoiou paristamai, den qelei eisqai ta eth tauta drosoV kai broch, eimh dia tou logou tou stomatoV mou.

2

Kai hlqen o logoV tou Kuriou proV auton, legwn,

3

Anacwrhson enteuqen kai streyon proV anatolaV kai krufqhti plhsion tou ceimarrou Ceriq, tou apenanti tou Iordanou×

4

kai qeleiV pinei ek tou ceimarrou× prosetaxa de touV korakaV na se trefwsin ekei.

5

Kai uphge kai ekame kata ton logon tou Kuriou× dioti uphge kai ekaqhse plhsion tou ceimarrou Ceriq, tou apenanti tou Iordanou.

6

Kai oi korakeV eferon proV auton arton kai kreaV to prwi, kai arton kai kreaV to esperaV× kai epinen ek tou ceimarrou.

7

Meta de tinaV hmeraV exhranqh o ceimarroV, epeidh den egeine broch epi thV ghV.

8

[] Kai hlqen o logoV tou Kuriou proV auton, legwn,

9

ShkwqeiV upage eiV Sarepta thV SidwnoV kai kaqison ekei× idou, prosetaxa ekei gunaika chran na se trefh.

10

Kai shkwqeiV uphgen eiV Sarepta. Kai wV hlqen eiV thn pulhn thV polewV, idou, ekei gunh chra sunagousa xularia× kai efwnhse proV authn kai eipe, Fere moi, parakalw, oligon udwr en aggeiw, dia na piw.

11

Kai enw uphge na ferh auto, efwnhse proV authn kai eipe, Fere moi parakalw, kommation artou en th ceiri sou.

12

H de eipe, Zh KurioV o QeoV sou, den ecw ywmion, alla monon mian cerian aleurou eiV to piqarion kai oligon elaion eiV to rwgion× kai idou, sunagw duo xularia, dia na upagw kai na kamw auto di' emauthn kai dia ton uion mou, kai na fagwmen auto kai na apoqanwmen.

13

O de HliaV eipe proV authn, Mh fobou× upage, kame wV eipaV× plhn ex autou kame eiV eme prwton mian mikran phttan kai fere eiV eme, kai epeita kame dia seauthn kai dia ton uion sou×

14

dioti outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× to piqarion tou aleurou den qelei kenwqh, oude to rwgion tou elaiou qelei elattwqh, ewV thV hmeraV kaq' hn o KurioV qelei dwsei brochn epi proswpou thV ghV.

15

H de uphge kai ekame kata ton logon tou Hlia× kai etrwgen auth kai autoV kai o oikoV authV hmeraV pollaV×

16

to piqarion tou aleurou den ekenwqh, oude to rwgion tou elaiou hlattwqh, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse dia tou Hlia.

17

[] Meta de ta pragmata tauta, hrrwsthsen o uioV thV gunaikoV, thV kuriaV tou oikou× kai h arrwstia autou hto dunath sfodra, ewsou den emeine pnoh en autw.

18

Kai eipe proV ton Hlian, Ti eceiV met' emou, anqrwpe tou Qeou; hlqeV proV eme dia na ferhV eiV enqumhsin taV anomiaV mou kai na qanatwshV ton uion mou;

19

O de eipe proV authn, DoV moi ton uion sou. Kai elaben auton ek tou kolpou authV kai anebibasen auton eiV to uperwon, opou autoV ekaqhto, kai eplagiasen auton epi thn klinhn autou.

20

Kai anebohse proV ton Kurion kai eipe, Kurie Qee mou× epefereV kakon kai eiV thn chran, para th opoia egw paroikw, wste na qanatwshV ton uion authV;

21

Kai exhplwqh triV epi to paidarion kai anebohse proV ton Kurion kai eipe, Kurie Qee mou, aV epanelqh, deomai, h yuch tou paidariou toutou entoV autou.

22

Kai eishkousen o KurioV thV fwnhV tou Hlia× kai epanhlqen h yuch tou paidariou entoV autou kai anezhse.

23

Kai elaben o HliaV to paidarion, kai katebibasen auto apo tou uperwou eiV ton oikon kai edwken auto eiV thn mhtera autou. Kai eipen o HliaV, Blepe, zh o uioV sou.

24

Kai eipen h gunh proV ton Hlian, Twra gnwrizw ek toutou oti eisai anqrwpoV tou Qeou, kai o logoV tou Kuriou en tw stomati sou einai alhqeia.

1 Kings 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: