Modern Greek Bible

1 Kings 15

1 Kings

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai hlqe logoV Kuriou proV ton Ihou, ton uion tou Anani, enantion tou Baasa, legwn,

2

Epeidh, enw se uywsa ek tou cwmatoV, kai se katesthsa hgemona epi ton laon mou Israhl, su periepathsaV eiV thn odon tou Ieroboam, kai ekameV ton laon mou Israhl na amarthsh, dia na me parorgishV dia twn amartiwn autwn,

3

idou, egw exoloqreuw kata kratoV ton Baasa kai ton oikon autou× kai qelw katasthsei ton oikon sou wV ton oikon tou Ieroboam uiou tou Nabat×

4

ostiV ek tou Baasa apoqanh en th polei, oi kuneV qelousi fagei auton× kai ostiV ex autou apoqanh en toiV agroiV, ta peteina tou ouranou qelousi fagei auton.

5

Ai de loipai twn praxewn tou Baasa kai osa epraxe kai ta katorqwmata autou den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

6

Kai ekoimhqh o Baasa meta twn paterwn autou kai etafh en Persa× ebasileuse de ant' autou Hla o uioV autou.

7

Kai eti dia Ihou tou profhtou, uiou tou Anani, hlqen o logoV tou Kuriou kata tou Baasa kai kata tou oikou autou kai kata paswn twn kakiwn osaV epraxen enwpion tou Kuriou, parorgisaV auton dia twn ergwn twn ceirwn autou, wste na geinh kaqwV o oikoV tou Ieroboam× kai dioti eqanatwsen auton.

8

Kata to eikoston ekton etoV tou Asa basilewV tou Iouda, ebasileusen o Hla uioV tou Baasa epi ton Israhl en Fersa kai ebasileuse duo eth.

9

Sunwmose de kat' autou o douloV autou Zimbri, o archgoV tou hmisewV twn polemikwn amaxwn, enw hto en Qersa pinwn kai mequwn en tw oikw tou Arsa, oikonomou tou oikou autou en Qersa.

10

Kai eishlqen o Zimbri kai epataxen auton kai eqanatwsen auton, eiV to eikoston ebdomon etoV tou Asa basilewV tou Iouda, kai ebasileusen ant' autou.

11

Kai wV ebasileusen, ama ekaqhsen epi tou qronou autou, epataxe panta ton oikon tou Baasa× den afhken eiV auton ourounta proV toicon oude suggeneiV autou oude filouV autou.

12

Kai exwloqreusen o Zimbri panta ton oikon tou Baasa, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhsen enantion tou Baasa dia Ihou tou profhtou,

13

dia pasaV taV amartiaV tou Baasa kai taV amartiaV Hla tou uiou autou, taV opoiaV hmarthsan, kai dia twn opoiwn ekamon ton Israhl na amarthsh, parorgisanteV, Kurion ton Qeon tou Israhl dia twn mataiothtwn autwn.

14

Ai de loipai twn praxewn tou Hla kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

15

[] Kata to eikoston ebdomon etoV tou Asa basilewV tou Iouda, ebasileusen o Zimbri epta hmeraV en Qersa. O de laoV hto estratopedeumenoV kata thV Gibbeqwn, htiV hto twn Filistaiwn.

16

Kai akousaV o laoV o estratopedeumenoV oti elegon, O Zimbri sunwmose kai malista epataxe ton basilea, apaV o Israhl ekame ton Amri, ton archgon tou strateumatoV, basilea epi ton Israhl thn hmeran ekeinhn en tw stratopedw.

17

Kai anebh o Amri kai apaV o Israhl met' autou apo Gibbeqwn, kai epoliorkhsan thn Qersa.

18

Kai wV eiden o Zimbri oti ekurieuqh h poliV, eishlqen eiV to palation tou oikou tou basilewV kai ekausen ef' eauton ton oikon tou basilewV en puri kai apeqane,

19

dia taV amartiaV autou, taV opoiaV hmarthse, praxaV ponhra enwpion tou Kuriou, epeidh periepathsen eiV thn odon tou Ieroboam kai eiV taV amartiaV autou, taV opoiaV epraxe, kamnwn ton Israhl na amarthsh.

20

Ai de loipai twn praxewn tou Zimbri kai h sunwmosia autou, thn opoian ekame, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

21

Tote dihreqh o laoV tou Israhl eiV duo merh× to hmisu tou laou hkolouqhse ton Qibni uion tou Ginaq, dia na kamh auton basilea× kai to hmisu hkolouqhse ton Amri.

22

O laoV omwV o akolouqhsaV ton Amri uperiscuse kata tou laou tou akolouqhsantoV ton Qibni uion tou Ginaq× kai apeqanen o Qibni, kai ebasileusen o Amri.

23

Kata to triakoston prwton etoV tou Asa basilewV tou Iouda, ebasileusen Amri epi ton Israhl, kai ebasileuse dwdeka eth× ex eth ebasileusen en Qersa.

24

Kai hgorase to oroV thV SamareiaV para tou Semer dia duo talanta arguriou, kai ektise polin epi tou orouV kai ekalese to onoma thV polewV, thn opoian ektise, kata to onoma tou Semer, kuriou tou orouV, Samareian.

25

Epraxe de o Amri ponhra enwpion tou Kuriou kai epraxe ceirotera para pantaV touV pro autou×

26

kai periepathsen eiV pasaV taV odouV tou Ieroboam, uiou tou Nabat, kai eiV taV amartiaV ekeinou, dia twn opoiwn ekame ton Israhl na amarthsh, parorgisaV Kurion ton Qeon tou Israhl dia twn mataiothtwn autwn.

27

Ai de loipai twn praxewn tou Amri taV opoiaV epraxe kai ta katorqwmata autou osa ekame, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

28

Kai ekoimhqh o Amri meta twn paterwn autou kai etafh en Samareia× ebasileuse de ant' autou Acaab o uioV autou.

29

[] O de Acaab o uioV tou Amri ebasileusen epi ton Israhl kata to triakoston ogdoon etoV tou Asa basilewV tou Iouda× kai ebasileusen Acaab o uioV tou Amri epi ton Israhl en Samareia eikosiduo eth.

30

Kai epraxen o Acaab o uioV tou Amri ponhra enwpion tou Kuriou, uper pantaV touV pro autou.

31

Kai wV an hto mikron to na peripath eiV taV amartiaV tou Ieroboam, uiou tou Nabat, elaben eti dia gunaika Iezabel, thn qugatera tou Eqbaal, basilewV twn Sidwniwn, kai uphge kai elatreuse ton Baal kai prosekunhsen auton.

32

Kai anhgeire bwmon eiV ton Baal entoV tou oikou tou Baal, ton opoion wkodomhsen en Samareia.

33

Kai ekamen o Acaab alsoV× kai dia na parorgish Kurion ton Qeon tou Israhl, epraxen o Acaab perissoteron para pantaV touV basileiV tou Israhl, osoi estaqhsan pro autou.

34

En taiV hmeraiV autou wkodomhse Cihl o BaiqhlithV thn Iericw× ebale ta qemelia authV epi Abeirwn tou prwtotokou autou, kai esthse taV pulaV authV epi Segoub tou newterou uiou autou, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse dia Ihsou uiou tou Nauh.

1 Kings 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: