Modern Greek Bible

1 Kings 14

1 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai ebasileusen o Abiam epi ton Ioudan, kata to dekaton ogdoon etoV thV basileiaV tou Ieroboam uiou tou Nabat.

2

Tria eth ebasileusen en Ierousalhm. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Maaca, qugathr tou Abessalwm.

3

Kai periepathsen eiV pasaV taV amartiaV tou patroV autou, taV opoiaV epraxe pro autou× kai den hto h kardia autou teleia meta Kuriou tou Qeou autou, kaqwV h kardia Dabid tou patroV autou.

4

All' omwV, carin tou Dabid, edwken eiV auton KurioV o QeoV autou lucnon en Ierousalhm, anasthsaV ton uion autou met' auton, kai sterewsaV thn Ierousalhm×

5

dioti o Dabid ekamne to euqeV enwpion Kuriou kai den exekline pasaV taV hmeraV thV zwhV autou apo pantwn osa prosetaxen eiV auton, ektoV thV upoqesewV Ouriou tou Cettaiou.

6

Hto de polemoV anameson Roboam kai Ieroboam pasaV taV hmeraV thV zwhV autou.

7

Ai de loipai twn praxewn tou Abiam kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda; Kai hto polemoV anameson Abiam kai Ieroboam.

8

Kai ekoimhqh o Abiam meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en th polei Dabid× ebasileuse de ant' autou Asa o uioV autou.

9

[] Kai ebasileusen o Asa epi ton Ioudan, kata to eikoston etoV tou Ieroboam basilewV tou Israhl.

10

Kai ebasileusen en Ierousalhm eth tessarakonta kai en. To de onoma thV mhtroV autou hto Maaca, qugathr tou Abessalwm.

11

Kai ekamnen o Asa to euqeV enwpion Kuriou, kaqwV Dabid o pathr autou.

12

Kai afhresen ek thV ghV touV sodomitaV kai eshkwse panta ta eidwla, ta opoia ekamon oi patereV autou.

13

Eti de kai thn mhtera autou thn Maaca, kai authn apebale tou na hnai basilissa, epeidh ekamen eidwlon eiV alsoV× kai katekoyen o Asa to eidwlon authV kai ekausen auto plhsion tou ceimarrou Kedrwn.

14

Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan× plhn h kardia tou Asa hto teleia meta tou Kuriou pasaV taV hmeraV autou.

15

Kai eferen eiV ton oikon tou Kuriou ta afierwmata tou patroV autou kai ta eautou afierwmata, arguron kai crusion kai skeuh.

16

Hto de polemoV anameson Asa kai Baasa basilewV tou Israhl pasaV taV hmeraV autwn.

17

Kai anebh Baasa o basileuV tou Israhl enantion tou Iouda kai wkodomhse thn Rama, dia na mh afinh mhdena na exerchtai mhde na eiserchtai proV Asa ton basilea tou Iouda.

18

Tote elaben o Asa apan to argurion kai to crusion to enapoleifqen en toiV qhsauroiV tou oikou tou Kuriou kai en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV, kai paredwken auta eiV taV ceiraV twn doulwn autou× kai apesteilen autouV o basileuV Asa proV ton Ben-adad, uion tou Tabrimwn, uiou tou Esiwn, basilea thV SuriaV, ton katoikounta en Damaskw, legwn,

19

AV geinh sunqhkh anameson emou kai sou, wV hto anameson tou patroV mou kai tou patroV sou× idou, apesteila proV se dwron arguriou kai crusiou× upage, dialuson thn sunqhkhn sou thn proV ton Baasa, basilea tou Israhl, dia na anacwrhsh ap' emou.

20

Kai eishkousen o Ben-adad eiV ton basilea Asa, kai apesteile touV archgouV twn dunamewn autou enantion twn polewn tou Israhl, kai epataxe thn Iiwn kai thn Dan kai thn Abel-baiq-maaca, kai pasan thn Cinnerwq, meta pashV thV ghV Nefqali.

21

Kai wV hkousen o Baasa, epause na oikodomh thn Rama kai ekaqhsen en Qersa.

22

Tote sunekalesen o basileuV Asa panta ton Ioudan, cwriV tinoV exairesewV× kai eshkwsan touV liqouV thV Rama kai ta xula authV, me ta opoia o Baasa ekame thn oikodomhn× kai wkodomhsen o basileuV Asa me tauta thn Geba tou Beniamin kai thn Mispa.

23

Ai de loipai paswn twn praxewn tou Asa kai panta ta katorqwmata autou kai panta osa epraxe, kai ai poleiV taV opoiaV wkodomhse, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda; En tw kairw de tou ghratoV autou hrrwsthse touV podaV autou.

24

Kai ekoimhqh o Asa meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en th polei Dabid tou patroV autou× ebasileuse de ant' autou Iwsafat o uioV autou.

25

[] Kai ebasileuse Nadab o uioV tou Ieroboam epi ton Israhl, to deuteron etoV tou Asa basilewV tou Iouda, kai ebasileusen epi ton Israhl duo eth.

26

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou kai periepathsen eiV thn odon tou patroV autou kai eiV thn amartian autou, dia thV opoiaV ekame ton Israhl na amarthsh.

27

Sunwmose de kat' autou Baasa o uioV tou Acia, ek tou oikou Issacar× kai epataxen auton o Baasa en Gibbeqwn, htiV hto twn Filistaiwn× dioti o Nadab kai paV o Israhl epoliorkoun thn Gibbeqwn.

28

O Baasa loipon eqanatwsen auton kata to triton etoV tou Asa basilewV tou Iouda, kai ebasileusen ant' autou.

29

Kai kaqwV ebasileusen, epataxen olon ton oikon tou Ieroboam× den afhken eiV ton Ieroboam ouden zwn, ewsou exwloqreusen auton, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse dia tou doulou autou Acia tou Shlwnitou,

30

dia taV amartiaV tou Ieroboam, taV opoiaV hmarthse, kai dia twn opoiwn ekame ton Israhl na amarthsh, kai dia ton parorgismon me ton opoion parwrgise Kurion ton Qeon tou Israhl.

31

Ai de loipai twn praxewn tou Nadab kai panta osa epraxe, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl;

32

Hto de polemoV anameson Asa kai Baasa basilewV tou Israhl pasaV taV hmeraV autwn.

33

Kata to triton etoV tou Asa basilewV tou Iouda, ebasileuse Baasa o uioV tou Acia epi panta ton Israhl en Qersa× kai ebasileusen eikositessara eth.

34

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kai periepathsen eiV thn odon tou Ieroboam kai eiV thn amartian autou, dia thV opoiaV ekame ton Israhl na amarthsh.

1 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: