Modern Greek Bible

1 Kings 12

1 Kings

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai idou, hlqen anqrwpoV tou Qeou ex Iouda eiV Baiqhl me logon tou Kuriou× o de Ieroboam istato epi tou qusiasthriou, dia na qumiash.

2

Kai efwnhse proV to qusiasthrion me logon tou Kuriou, kai eipe, Qusiasthrion, qusiasthrion, outw legei KurioV× Idou, uioV qelei gennhqh eiV ton oikon tou Dabid, IwsiaV to onoma autou, kai qelei qusiasei epi se touV iereiV twn uyhlwn topwn, touV qumiazontaV epi se, kai osta anqrwpwn qelousi kauqh epi se.

3

Kai edwke shmeion thn authn hmeran, legwn, Touto einai to shmeion, to opoion elalhsen o KurioV× Idou, to qusiasthrion qelei diascisqh, kai h stakth h ep' autou qelei ekcuqh.

4

Kai ote hkousen o basileuV Ieroboam ton logon tou anqrwpou tou Qeou, ton opoion efwnhse proV to qusiasthrion en Baiqhl, exeteine thn ceira autou apo tou qusiasthriou, legwn, Sullabete auton. Kai exhranqh h ceir autou, thn opoian exeteinen ep' auton, wste den hdunhqh na epistreyh authn proV eauton.

5

Kai diescisqh to qusiasthrion kai execuqh h stakth apo tou qusiasthriou, kata to shmeion to opoion edwken o anqrwpoV tou Qeou dia tou logou tou Kuriou.

6

Kai apekriqh o basileuV kai eipe proV ton anqrwpon tou Qeou, Dehqhti, parakalw, Kuriou tou Qeou sou kai proseuchqhti uper emou, dia na epistreyh h ceir mou proV eme. Kai edehqh o anqrwpoV tou Qeou proV ton Kurion, kai epestreyen h ceir tou basilewV proV auton kai apokatestaqh wV to proteron.

7

Kai eipen o basileuV proV ton anqrwpon tou Qeou, Eiselqe met' emou eiV ton oikon kai labe trofhn, kai qelw soi dwsei dwra.

8

All' o anqrwpoV tou Qeou eipe proV ton basilea, To hmisu tou oikou sou an moi dwshV, den qelw eiselqei meta sou× oude qelw fagei arton oude qelw piei udwr en tw topw toutw×

9

dioti outwV einai prostetagmenon eiV eme dia tou logou tou Kuriou, legontoV, Mh faghV arton kai mh pihV udwr kai mh epistreyhV dia thV odou, dia thV opoiaV hlqeV.

10

Kai anecwrhse di' allhV odou kai den epestreye dia thV odou, dia thV opoiaV hlqen eiV Baiqhl.

11

[] Katwkei de en Baiqhl gerwn tiV profhthV× kai hlqon oi uioi autou kai dihghqhsan proV auton panta ta erga, ta opoia ekamen o anqrwpoV tou Qeou thn hmeran ekeinhn en Baiqhl× dihghqhsan de proV ton patera autwn kai touV logouV, touV opoiouV elalhse proV ton basilea.

12

Kai eipe proV autouV o pathr autwn, Dia tinoV odou anecwrhsen; eicon de idei oi uioi autou dia tinoV odou anecwrhsen o anqrwpoV tou Qeou o elqwn ex Iouda.

13

Kai eipe proV touV uiouV autou, Etoimasate moi thn onon. Kai htoimasan eiV auton thn onon× kai ekaqhsen ep' authn,

14

kai uphge katopin tou anqrwpou tou Qeou kai eurhken auton kaqhmenon upo drun× kai eipe proV auton, su eisai o anqrwpoV tou Qeou o elqwn ex Iouda; O de eipen, Egw.

15

Kai eipe proV auton, Elqe met' emou eiV thn oikian kai fage arton.

16

O de eipe, Den dunamai na epistreyw meta sou oude na elqw meta sou× oude qelw fagei arton oude qelw piei udwr meta sou en tw topw toutw×

17

dioti elalhqh proV eme dia tou logou tou Kuriou, Mh faghV arton mhde pihV udwr ekei, mhde epistreyhV upagwn dia thV odou dia thV opoiaV hlqeV.

18

Eipe de proV auton, Kai egw profhthV eimai, kaqwV su× kai aggeloV elalhse proV eme dia tou logou tou Kuriou, legwn, Epistreyon auton meta sou eiV thn oikian sou, dia na fagh arton kai na pih udwr. Eyeusqh de proV auton.

19

Kai epestreye met' autou kai efagen arton en tw oikw autou kai epien udwr.

20

Kai enw ekaqhnto eiV thn trapezan, hlqen o logoV tou Kuriou proV ton profhthn ton epistreyanta auton×

21

kai efwnhse proV ton anqrwpon tou Qeou ton elqonta ex Iouda, legwn, Outw legei KurioV. Epeidh parhkousaV thV fwnhV tou Kuriou kai den efulaxaV thn entolhn, thn opoian KurioV o QeoV sou prosetaxen eiV se,

22

all' epestreyaV kai efageV arton kai epieV udwr en tw topw, peri tou opoiou eipe proV se, Mh faghV arton mhde pihV udwr× to swma sou den qelei eiselqei eiV ton tafon twn paterwn sou.

23

[] Kai afou efagen arton kai afou epien, htoimasen ekeinoV thn onon eiV auton, eiV ton profhthn ton opoion epestreye.

24

Kai anecwrhsen× eure de auton lewn kaq' odon kai eqanatwsen auton× kai to swma autou hto errimmenon en th odw× h de onoV istato plhsion autou kai o lewn istato plhsion tou swmatoV.

25

Kai idou, andreV diabainonteV eidon to swma errimmenon en th odw kai ton leonta istamenon plhsion tou swmatoV× kai elqonteV aphggeilan touto en th polei, opou katwkei o profhthV o gerwn.

26

Kai ote hkousen o profhthV o epistreyaV auton ek thV odou, eipen, OutoV einai o anqrwpoV tou Qeou, ostiV parhkouse thV fwnhV tou Kuriou× dia touto paredwken auton o KurioV eiV ton leonta, kai diesparaxen auton kai eqanatwsen auton, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse proV auton.

27

Kai elalhse proV touV uiouV autou, legwn, Strwsate eiV eme thn onon. Kai estrwsan.

28

Kai uphge kai eurhke to swma autou errimmenon en th odw, kai thn onon kai ton leonta istamenouV plhsion tou swmatoV× o lewn den efage to swma oude diesparaxe thn onon.

29

Kai eshkwsen o profhthV to swma tou anqrwpou tou Qeou, kai epeqesen auto epi thn onon, kai aneferen auton× kai hlqen eiV thn polin o profhthV o gerwn, dia na penqhsh kai na qayh auton.

30

Kai eqese to swma autou en tw tafw autou× kai epenqhsan ep' auton, legonteV, Feu adelfe mou

31

Kai afou eqayen auton, elalhse proV touV uiouV autou, legwn, Afou apoqanw, qayate kai eme en tw tafw, opou etafh o anqrwpoV tou Qeou× qesate ta osta mou plhsion twn ostewn autou×

32

dioti qelei exapantoV ektelesqh to pragma, to opoion efwnhse dia tou logou tou Kuriou kata tou qusiasthriou en Baiqhl kai kata pantwn twn oikwn twn uyhlwn topwn, oitineV einai eiV taV poleiV thV SamareiaV.

33

Meta to pragma touto den epestreyen o Ieroboam ek thV odou autou thV kakhV, all' ekame palin ek twn escatwn tou laou iereiV twn uyhlwn topwn× ostiV hqele, kaqieronen auton, kai egineto iereuV twn uyhlwn topwn.

34

Kai egeine to pragma touto aitia amartiaV eiV ton oikon tou Ieroboam, wste na exoloqreush kai na afanish auton apo proswpou thV ghV.

1 Kings 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: