Modern Greek Bible

1 Kings 11

1 Kings

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai uphgen o Roboam eiV Sucem× dioti eiV Sucem hrceto paV o Israhl dia na kamh auton basilea.

2

Kai wV hkouse touto Ieroboam o uioV tou Nabat, ostiV hto eti en Aiguptw, opou eice fugei apo proswpou tou basilewV SolomwntoV, emeinen eti o Ieroboam en Aiguptw×

3

apesteilan omwV kai ekalesan auton. Tote hlqon o Ieroboam kai pasa h sunagwgh tou Israhl kai elalhsan proV ton Roboam, legonteV,

4

O pathr sou esklhrune ton zugon hmwn× twra loipon thn douleian thn sklhran tou patroV sou kai ton zugon autou ton barun, ton opoion epebalen ef' hmaV, elafrwson su, kai qelomen se douleuei.

5

O de eipe proV autouV, Anacwrhsate ewV treiV hmeraV× epeita epistreyate proV eme. Kai anecwrhsen o laoV.

6

Kai sunebouleuqh o basileuV Roboam touV presbuterouV, oitineV paristanto enwpion SolomwntoV tou patroV autou eti zwntoV, legwn, Ti me sumbouleuete seiV na apokriqw proV ton laon touton;

7

Kai elalhsan proV auton, legonteV, Ean shmeron geinhV douloV eiV ton laon touton kai douleushV autouV kai apokriqhV proV autouV kai lalhshV agaqouV logouV proV autouV, tote qelousin eisqai douloi sou dia pantoV.

8

Aperriyen omwV thn sumboulhn twn presbuterwn, thn opoian edwkan eiV auton, kai sunebouleuqh touV neouV, touV sunanatrafentaV met' autou touV paristamenouV enwpion autou.

9

Kai eipe proV autouV, Ti me sumbouleuete seiV na apokriqwmen proV ton laon touton, ostiV elalhse proV eme, legwn, Elafrwson ton zugon, ton opoion o pathr sou epebalen ef' hmaV;

10

Kai elalhsan proV auton oi neoi, oi sunanatrafenteV met' autou, legonteV, outw qeleiV lalhsei proV ton laon touton, ostiV elalhse proV se, legwn, O pathr sou ebarune ton zugon hmwn, alla su elafrwson auton eiV hmaV× outw qeleiV lalhsei proV autouV× O mikroV mou daktuloV qelei eisqai pacuteroV thV osfuoV tou patroV mou×

11

twra loipon, o men pathr mou epefortisen eiV esaV zugon barun, egw de qelw kamei baruteron ton zugon saV× o pathr mou saV epaideuse me mastigaV, all' egw qelw saV paideusei me skorpiouV.

12

Kai hlqen o Ieroboam kai paV o laoV proV ton Roboam thn trithn hmeran, wV eice lalhsei o basileuV, legwn, Epanelqete proV eme thn trithn hmeran.

13

Kai apekriqh o basileuV proV ton laon sklhrwV kai egkatelipe thn sumboulhn twn presbuterwn, thn opoian edwkan eiV auton×

14

kai elalhse proV autouV kata thn sumboulhn twn newn, legwn, O pathr mou ebarune ton zugon saV, all' egw qelw kamei baruteron ton zugon saV× o pathr mou saV epaideuse me mastigaV, all' egw qelw saV paideusei me skorpiouV.

15

Kai den eishkousen o basileuV eiV ton laon× dioti to pragma egeine para Kuriou, dia na ektelesh ton logon autou, ton opoion o KurioV elalhse dia tou Acia tou Shlwnitou proV Ieroboam ton uion tou Nabat.

16

[] Kai idwn paV o Israhl oti o basileuV den eishkousen eiV autouV, apekriqh o laoV proV ton basilea, legwn, Ti meroV ecomen hmeiV en tw Dabid; oudemian klhronomian ecomen en tw uiw tou Iessai× eiV taV skhnaV sou, Israhl× probleyon twra, Dabid, peri tou oikou sou. Kai anecwrhsen o Israhl eiV taV skhnaV autou.

17

Peri de twn uiwn Israhl twn katoikountwn en taiV polesin Iouda, o Roboam ebasileusen ep' autouV.

18

Kai apesteilen o basileuV Roboam ton Adwram, ton epi twn forwn× kai eliqobolhsen auton paV o Israhl me liqouV, kai apeqanen. Oqen espeusen o basileuV Roboam na anabh eiV thn amaxan, dia na fugh eiV Ierousalhm.

19

OutwV apestathsen o Israhl apo tou oikou tou Dabid ewV thV hmeraV tauthV.

20

Ote de hkouse paV o Israhl oti o Ieroboam epestreyen, apesteilan kai ekalesan auton eiV thn sunagwghn kai ekamon auton basilea epi panta ton Israhl× den hkolouqhse ton oikon tou Dabid, eimh h fulh tou Iouda monh.

21

Kai elqwn o Roboam eiV Ierousalhm, sunhqroise panta ton oikon Iouda kai thn fulhn Beniamin, ekaton ogdohkonta ciliadaV eklektwn polemistwn, dia na polemhswsi kata tou oikou tou Israhl, opwV epanaferwsi thn basileian eiV ton Roboam ton uion tou SolomwntoV.

22

Egeinen omwV logoV Qeou proV ton Semaian, anqrwpon tou Qeou, legwn,

23

Lalhson proV Roboam, ton uion tou SolomwntoV, ton basilea tou Iouda, kai proV panta ton oikon Iouda kai Beniamin kai proV to epiloipon tou laou, legwn,

24

outw legei KurioV× Den qelete anabh oude polemhsei enantion twn adelfwn saV twn uiwn Israhl× epistreyate ekastoV eiV ton oikon autou× dioti par' emou egeine to pragma touto. Kai uphkousan eiV ton logon tou Kuriou kai epestreyan na upagwsi, kata ton logon tou Kuriou.

25

[] Tote wkodomhsen o Ieroboam thn Sucem epi tou orouV Efraim, kai katwkhsen en auth× epeita exhlqen ekeiqen kai wkodomhse thn Fanouhl.

26

Kai eipen o Ieroboam en th kardia autou. Twra qelei epistreyei h basileia eiV ton oikon tou Dabid×

27

ean o laoV outoV anabh dia na prosferh qusiaV en tw oikw tou Kuriou en Ierousalhm, tote h kardia tou laou toutou qelei epistreyei proV ton kurion autou, ton Roboam basilea tou Iouda, kai qelousi qanatwsei eme kai epistreyei proV Roboam ton basilea tou Iouda.

28

Elabe loipon o basileuV boulhn kai ekame duo moscouV crusouV, kai eipe proV autouV, Fqanei eiV esaV na anabainhte eiV Ierousalhm× idou, oi qeoi sou, Israhl, oitineV se anhgagon ek ghV Aiguptou.

29

Kai eqese ton ena en Baibhl kai ton allon eqesen en Dan.

30

Kai egeine to pragma touto aitia amartiaV× dioti eporeueto o laoV ewV eiV Dan, dia na proskunh enwpion tou enoV.

31

Kai ekamen oikouV epi twn uyhlwn topwn kai ekamen iereiV ek twn escatwn tou laou, oitineV den hsan ek twn uiwn Leui.

32

Kai ekamen o Ieroboam eorthn en tw mhni tw ogdow, en th dekath pempth hmera tou mhnoV, wV thn eorthn thn en Iouda, kai anebh epi to qusiasthrion. OutwV ekamen en Baiqhl, qusiazwn eiV touV moscouV touV opoiouV ekame× kai katesthsen en Baiqhl touV iereiV twn uyhlwn topwn, touV opoiouV ekame.

33

Kai anebh epi to qusiasthrion to opoion ekamen en Baiqhl, thn dekathn pempthn hmeran tou ogdoou mhnoV, en tw mhni ton opoion efeuren apo thV kardiaV autou× kai ekamen eorthn eiV touV uiouV Israhl, kai anebh epi to qusiasthrion, dia na qumiash.

1 Kings 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: