Modern Greek Bible

1 Kings 10

1 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

[] Hgaphse de o basileuV Solomwn pollaV xenaV gunaikaV, ektoV thV qugatroV tou Faraw, MwabitidaV, AmmwnitidaV, IdoumaiaV, SidwniaV, CettaiaV×

2

ek twn eqnwn peri twn opoiwn o KurioV eipe proV touV uiouV Israhl, Den qelete eiselqei proV auta, oude auta qelousin eiselqei proV esaV, mhpote ekklinwsi taV kardiaV saV katopin twn qewn autwn× eiV auta o Solomwn prosekollhqh me erwta.

3

Kai eice gunaikaV basilidaV eptakosiaV kai pallakaV triakosiaV× kai ai gunaikeV autou exeklinan thn kardian autou.

4

Dioti ote eghrasen o Solomwn, ai gunaikeV autou exeklinan thn kardian autou katopin allwn qewn× kai h kardia autou den hto teleia meta tou Kuriou tou Qeou autou, wV h kardia Dabid tou patroV autou.

5

Kai eporeuqh o Solomwn katopin thV AstarthV, thV qeaV twn Sidwniwn, kai katopin tou Melcwm, tou bdelugmatoV twn Ammwnitwn.

6

Kai epraxen o Solomwn ponhra enwpion tou Kuriou kai den eporeuqh entelwV katopin tou Kuriou, wV Dabid o pathr autou.

7

Tote wkodomhsen o Solomwn uyhlon topon eiV ton CemwV, to bdelugma tou Mwab, en tw orei tw apenanti thV Ierousalhm, kai eiV ton Moloc, to bdelugma twn uiwn Ammwn.

8

Kai outwV ekame di' olaV taV gunaikaV autou taV xenaV, aitineV equmiazon kai equsiazon eiV touV qeouV autwn.

9

[] Kai wrgisqh o KurioV kata tou SolomwntoV epeidh h kardia autou exeklinen apo tou Kuriou tou Qeou tou Israhl, ostiV efanerwqh diV eiV auton,

10

kai prosetaxen eiV auton peri tou pragmatoV toutou, na mh upagh katopin allwn qewn× den efulaxen omwV ekeino, to opoion o KurioV prosetaxe.

11

Dia touto eipen o KurioV eiV ton Solomwnta, Epeidh touto eureqh en soi, kai den efulaxaV thn diaqhkhn mou kai ta diatagmata mou, ta opoia prosetaxa eiV se, qelw exapantoV diarrhxei thn basileian apo sou kai dwsei authn eiV ton doulon sou×

12

plhn en taiV hmeraiV sou den qelw kamei touto, carin Dabid tou patroV sou× ek thV ceiroV tou uiou sou qelw diarrhxei authn×

13

den qelw omwV diarrhxei pasan thn basileian× mian fulhn qelw dwsei eiV ton uion sou, carin Dabid tou doulou mou, kai carin thV Ierousalhm, thn opoian exelexa.

14

[] Kai eshkwsen o KurioV antipalon eiV ton Solomwnta, ton Adad ton Idoumaion× outoV hto ek tou spermatoV twn basilewn thV IdoumaiaV.

15

Dioti, ote hto o Dabid en th Idoumaia kai Iwab o arcistrathgoV anebh na qayh touV qanatwqentaV kai epataxe pan arsenikon en th Idoumaia,

16

epeidh ex mhnaV ekaqhsen ekei o Iwab meta pantoV tou Israhl, ewsou exwloqreuse pan arsenikon ek thV IdoumaiaV,

17

tote o Adad efugen, autoV kai met' autou tineV Idoumaioi ek twn doulwn tou patroV autou, dia na upagwsin eiV thn Aigupton× hto de o Adad mikron paidion.

18

Kai eshkwqhsan ek thV Madiam kai hlqon eiV Faran× kai elabon meq' eautwn andraV ek Faran kai hlqon eiV Aigupton proV ton Faraw basilea thV Aiguptou× ostiV edwken eiV auton oikian kai dietaxen eiV auton trofaV kai ghn edwken eiV auton.

19

Kai eurhken o Adad megalhn carin enwpion tou Faraw, wste edwken eiV auton gunaika thn adelfhn thV gunaikoV autou, thn adelfhn thV TacpeneV thV basilisshV.

20

Kai egennhsen eiV auton h adelfh thV TacpeneV ton Genoubaq ton uion autou, ton opoion h TacpeneV apegalaktisen entoV tou oikou tou Faraw× kai hto o Genoubaq en tw oikw tou Faraw, metaxu twn uiwn tou Faraw.

21

Kai ote hkousen o Adad en Aiguptw oti ekoimhqh o Dabid meta twn paterwn autou kai oti apeqanen Iwab o arcistrathgoV, eipen o Adad proV ton Faraw, Exaposteilon me, dia na apelqw eiV thn ghn mou.

22

Kai eipe proV auton o Faraw, Alla ti soi leipei plhsion mou, kai idou, su zhteiV na apelqhV eiV thn ghn sou; Kai apekriqh, Ouden× all' exaposteilon me, parakalw.

23

Kai eshkwsen o QeoV eiV auton kai allon antipalon, ton Rezwn, uion tou Eliada, ostiV eice fugei apo tou kuriou autou Adadezer, basilewV thV Swba×

24

kai sunaqroisaV eiV eauton andraV, egeinen archgoV summoriaV, ote epataxen o Dabid touV apo Swba× kai uphgan eiV Damaskon kai katwkhsan ekei kai ebasileusan en Damaskw×

25

kai hto antipaloV tou Israhl pasaV taV hmeraV tou SolomwntoV, ektoV twn kakwn, ta opoia ekamen o Adad× kai ephreaze ton Israhl, basileuwn epi thV SuriaV.

26

[] Kai o Ieroboam, uioV tou Nabat, EfraqaioV apo Sarhda, douloV tou SolomwntoV, tou opoiou h mhthr wnomazeto Seroua, gunh chra, kai outoV eshkwse ceira kata tou basilewV.

27

Auth de hto h aitia, dia thn opoian eshkwse ceira kata tou basilewV× o Solomwn wkodomei thn Millw kai ekleise to calasma thV polewV Dabid tou patroV autou×

28

kai hto o anqrwpoV Ieroboam dunatoV en iscui× kai eiden o Solomwn ton neon oti hto filergoV kai katesthsen auton epistathn epi panta ta fortia tou oikou Iwshf.

29

Kai kat' ekeinon ton kairon, ote o Ieroboam exhlqen ex Ierousalhm, eurhken auton kaq' odon o profhthV Acia o ShlwnithV, endedumenoV imation neon× kai hsan oi duo monoi en th pediadi.

30

Kai epiasen o Acia to neon imation, to opoion eforei, kai escisen auto eiV dwdeka tmhmata×

31

kai eipe proV ton Ieroboam, Labe eiV seauton deka tmhmata× dioti outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Idou, qelw diarrhxei thn basileian ek thV ceiroV tou SolomwntoV kai dwsei taV deka fulaV eiV se×

32

qelei menei omwV eiV auton mia fulh, carin tou doulou mou Dabid kai carin thV Ierousalhm, thV polewV, thn opoian exelexa ek paswn twn fulwn tou Israhl×

33

dioti me egkatelipon kai elatreusan Astarthn thn qean twn Sidwniwn, CemwV ton qeon twn Mwabitwn kai Melcwm ton qeon twn uiwn Ammwn× kai den periepathsan eiV taV odouV mou dia na prattwsi to euqeV enwpion mou, kai na fulattwsi ta diatagmata mou kai taV kriseiV mou, wV Dabid o pathr autou×

34

den qelw omwV labei pasan thn basileian ek thV ceiroV autou, alla qelw diathrhsei auton hgemona pasaV taV hmeraV thV zwhV autou, carin Dabid tou doulou mou, ton opoion exelexa, dioti efulatte taV entolaV mou kai ta diatagmata mou×

35

qelw omwV labei thn basileian ek thV ceiroV tou uiou autou kai dwsei authn eiV se, taV deka fulaV×

36

eiV de ton uion autou qelw dwsei mian fulhn, dia na ech Dabid o douloV mou lucnon pantote emprosqen mou en Ierousalhm, th polei thn opoian exelexa eiV emauton dia na qesw to onoma mou ekei.

37

kai se qelw labei, kai qeleiV basileusei kata panta osa h yuch sou epiqumei kai qeleiV eisqai basileuV epi ton Israhl×

38

kai ean eisakoushV eiV panta osa se prostazw kai peripathV eiV taV odouV mou kai pratthV to euqeV enwpion mou, fulattwn ta diatagmata mou kai taV entolaV mou, kaqwV ekamne Dabid o douloV mou, tote qelw eisqai meta sou kai qelw oikodomhsei eiV se oikon asfalh, kaqwV wkodomhsa eiV ton Dabid, kai qelw dwsei ton Israhl eiV se×

39

kai qelw kakouchsei to sperma tou Dabid dia touto, plhn ouci dia pantoV.

40

Oqen ezhthsen o Solomwn na qanatwsh ton Ieroboam. Kai shkwqeiV o Ieroboam, efugen eiV Aigupton proV Sisak ton basilea thV Aiguptou, kai hto en Aiguptw ewsou apeqanen o Solomwn.

41

[] Ai de loipai twn praxewn tou SolomwntoV kai panta osa ekame, kai h sofia autou, den einai gegrammena en tw bibliw twn praxewn tou SolomwntoV;

42

Ai de hmerai, osaV ebasileusen o Solomwn en Ierousalhm epi panta ton Israhl, hsan tessarakonta eth.

43

Kai ekoimhqh o Solomwn meta twn paterwn autou kai etafh en th polei Dabid tou patroV autou× kai ebasileusen ant' autou Roboam o uioV autou.

1 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: