Modern Greek Bible

1 Kings 9

1 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

[] Akousasa de h basilissa thV Seba thn peri tou onomatoV tou Kuriou fhmhn tou SolomwntoV, hlqe dia na dokimash auton di' ainigmatwn.

2

Kai hlqen eiV Ierousalhm meta sunodiaV megalhV sfodra, meta kamhlwn pefortwmenwn arwmata kai cruson polun sfodra kai liqouV polutimouV× kai ote hlqe proV ton Solomwnta, elalhse met' autou peri pantwn osa eicen en th kardia authV.

3

Kai exhghsen eiV authn o Solomwn panta ta erwthmata authV× den estaqh ouden kekrummenon apo tou basilewV, to opoion den exhghsen eiV authn.

4

Kai idousa h basilissa thV Seba pasan thn sofian tou SolomwntoV kai ton oikon ton opoion wkodomhse,

5

kai ta faghta thV trapezhV autou kai thn kaqedriasin twn doulwn autou kai thn stasin twn upourgwn autou kai ton imatismon autwn kai touV oinocoouV autou kai thn anabasin autou, di' hV anebainen eiV ton oikon tou Kuriou, egeinen ekqamboV.

6

Kai eipe proV ton basilea, AlhqhV hto o logoV, ton opoion hkousa en th gh mou, peri twn ergwn sou kai peri thV sofiaV sou.

7

Alla den episteuon eiV touV logouV, ewsou hlqon, kai eidon oi ofqalmoi mou× kai idou, to hmisu den aphggelqh eiV eme× h sofia sou kai h euhmeria sou uperbainousi thn fhmhn thn opoian hkousa×

8

makarioi oi andreV sou, makarioi oi douloi sou outoi, oi istamenoi pantote enwpion sou, oi akouonteV thn sofian sou×

9

estw KurioV o QeoV sou euloghmenoV, ostiV euhresthqh eiV se, dia na se qesh epi ton qronon tou Israhl× epeidh o KurioV hgaphsen eiV ton aiwna ton Israhl, dia touto se katesthse basilea, dia na kamnhV krisin kai dikaiosunhn.

10

Kai edwken eiV ton basilea ekaton eikosi talanta crusiou kai arwmata polla sfodra kai liqouV polutimouV× den hlqe pleon tosh afqonia arwmatwn, wV ekeina ta opoia h basilissa thV Seba edwken eiV ton basilea Solomwnta.

11

Kai o stoloV eti tou Ceiram, ostiV efere to crusion apo Ofeir, eferen apo Ofeir kai mega plhqoV xulwn almougeim kai liqouV timiouV.

12

Kai ekamen o basileuV ek twn xulwn almougeim anabaseiV eiV ton oikon tou Kuriou kai eiV ton oikon tou basilewV, kai kiqaraV kai yalthria dia touV mousikouV× toiauta xula almougeim den eicon elqei oude fanh ewV thV hmeraV tauthV.

13

Kai edwken o basileuV Solomwn eiV thn basilissan thV Seba panta osa hqelhsen, osa ezhthsen, ektoV twn osa edwken eiV authn oikoqen o basileuV Solomwn. Kai epestreye kai hlqen eiV thn ghn authV, auth kai oi douloi authV.

14

[] To baroV de tou crusiou, to opoion hrceto eiV ton Solomwnta kat' etoV, hto exakosia exhkonta ex talanta crusiou,

15

ektoV tou sunagomenou ek twn telwnwn kai ek twn pragmateiwn twn emporwn kai ek pantwn twn basilewn thV ArabiaV kai ek twn satrapwn thV ghV.

16

Kai ekamen o basileuV Solomwn diakosiouV qureouV ek crusiou sfurhlatou× exakosioi sikloi crusiou exwdeuonto eiV ekaston qureon×

17

kai triakosiaV aspidaV ek crusiou sfurhlatou× treiV mnai crusiou exwdeuonto eiV ekasthn aspida× kai eqesen autaV o basileuV en tw oikw tou dasouV tou Libanou.

18

Ekamen eti o basileuV qronon megan elefantinon kai eskepasen auton me kaqaron crusion.

19

eice de o qronoV ex baqmidaV, kai h korufh tou qronou hto stroggulh opisqen autou, kai agkwnaV enteuqen kai enteuqen thV kaqedraV kai duo leontaV istamenouV eiV ta plagia twn agkwnwn.

20

Epi de twn ex baqmidwn, ekei istanto dwdeka leonteV ekaterwqen× paromoion den kateskeuasqh eiV ouden basileion.

21

Kai panta ta skeuh tou potou tou basilewV SolomwntoV hsan ek crusiou, kai panta ta skeuh tou oikou tou dasouV tou Libanou ek crusiou kaqarou× ouden ex arguriou× to argurion elogizeto eiV ouden en taiV hmeraiV tou SolomwntoV.

22

Dioti eicen o basileuV en th qalassh stolon thV QarseiV meta tou stolou tou Ceiram× apax kata trietian hrceto o stoloV apo QarseiV, ferwn cruson kai arguron, odontaV elefantoV kai piqhkouV kai pagwnia.

23

Kai emegalunqh o basileuV Solomwn uper pantaV touV basileiV thV ghV eiV plouton kai eiV sofian.

24

Kai pasa h gh ezhtei to proswpon tou SolomwntoV, dia na akouswsi thn sofian autou, thn opoian o QeoV edwken eiV thn kardian autou.

25

Kai eferon ekastoV autwn to dwron autou, skeuh argura kai skeuh crusa kai stolaV kai panopliaV kai arwmata, ippouV kai hmionouV, kat' etoV.

26

Kai sunhqroisen o Solomwn amaxaV kai ippeiV× kai eice ciliaV tetrakosiaV amaxaV kai dwdeka ciliadaV ippewn, touV opoiouV eqesen eiV taV poleiV twn amaxwn kai plhsion tou basilewV en Ierousalhm.

27

Kai katesthsen o basileuV en Ierousalhm ton arguron wV liqouV, kai taV kedrouV katesthsen wV taV en th pediadi sukaminouV, dia thn afqonian.

28

Egineto de eiV ton Solomwnta exagwgh ippwn kai linou nhmatoV ex Aiguptou× to men nhma elambanon oi emporoi tou basilewV eiV wrismenhn timhn.

29

Ekasth de amaxa anebaine kai exhrceto ex Aiguptou dia exakosiouV siklouV argurouV, kai ekastoV ippoV dia ekaton penthkonta× kai outw dia pantaV touV basileiV twn Cettaiwn kai dia touV basileiV thV SuriaV h exagwgh egineto dia ceiroV autwn.

1 Kings 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: