Modern Greek Bible

1 Kings 8

1 Kings

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai afou eteleiwsen o Solomwn, na oikodomh ton oikon tou Kuriou kai ton oikon tou basilewV kai panta osa epequmei o Solomwn kai hqele na kamh,

2

efanh o KurioV eiV ton Solomwnta deuteran foran, kaqwV efanh eiV auton en Gabawn.

3

Kai eipen o KurioV proV auton, Hkousa thV proseuchV sou kai thV dehsewV sou, thn opoian edehqhV enwpion mou. Hgiasa ton oikon touton, ton opoion wkodomhsaV, dia na qesw ekei to onoma mou eiV ton aiwna× kai qelousin eisqai oi ofqalmoi mou kai h kardia mou ekei dia pantoV.

4

Kai su ean peripathshV enwpion mou, kaqwV periepathse Dabid o pathr sou, en akeraiothti kardiaV kai en euquthti, wste na kamnhV kata panta osa prosetaxa eiV se, na fulatthV ta diatagmata mou kai taV kriseiV mou,

5

tote qelw sterewsei ton qronon thV basileiaV sou epi ton Israhl eiV ton aiwna, kaqwV upesceqhn proV Dabid ton patera sou, legwn, Den qelei ekleiyei eiV se anhr epanwqen tou qronou tou Israhl.

6

Ean pote strafhte ap' emou, seiV h ta tekna saV, kai den fulaxhte taV entolaV mou, ta diatagmata mou, ta opoia eqesa emprosqen saV, alla upaghte kai latreushte allouV qeouV kai proskunhshte autouV,

7

tote qelw ekrizwsei ton Israhl apo proswpou thV ghV, thn opoian edwka eiV autouV× kai ton oikon touton, ton opoion hgiasa dia to onoma mou, qelw aporriyei apo proswpou mou× kai o Israhl qelei eisqai eiV paroimian kai empaigmon metaxu pantwn twn lawn.

8

Peri de tou oikou toutou, ostiV egeine toson uyhloV, paV o diabainwn plhsion autou qelei menei ekqamboV kai qelei kamnei surigmon× kai qelousi legei, Dia ti o KurioV ekamen outwV eiV thn ghn tauthn kai eiV ton oikon touton;

9

Kai qelousin apokrinesqai, Epeidh egkatelipon Kurion ton Qeon autwn, ostiV exhgage touV pateraV autwn ek ghV Aiguptou, kai prosekollhqhsan eiV allouV qeouV kai prosekunhsan autouV kai elatreusan autouV, dia touto o KurioV epeferen ep' autouV apan touto to kakon.

10

[] En de tw telei twn eikosi etwn kaq' a o Solomwn wkodomhse touV duo oikouV, ton oikon tou Kuriou kai ton oikon tou basilewV,

11

o de Ceiram o basileuV thV Turou eice bohqhsei ton Solomwnta me xula kedrou kai me xula peukhV kai me crusion, kaq' olhn thn epiqumian autou, tote o basileuV Solomwn edwken eiV ton Ceiram eikosi poleiV en th gh thV GalilaiaV.

12

Kai exhlqen o Ceiram apo thV Turou dia na idh taV poleiV, taV opoiaV edwken o Solomwn eiV auton× kai den hresan eiV auton.

13

Kai eipe, Ti einai ai poleiV autai, taV opoiaV moi edwkaV, adelfe mou; kai ekalesen autaV ghn Kaboul, ewV thV hmeraV tauthV.

14

Kai apesteilen o Ceiram eiV ton basilea ekaton eikosi talanta crusiou.

15

[] OutoV de einai o tropoV tou forou, ton opoion epebalen o basileuV Solomwn, dia na oikodomhsh ton oikon tou Kuriou kai ton oikon eautou kai thn Millw kai to periteicisma thV Ierousalhm kai thn Aswr kai thn Megiddw kai thn Gezer.

16

Dioti Faraw o basileuV Aiguptou eicen anabh kai kurieusei thn Gezer kai katakausei authn en puri, kai touV CananaiouV touV katoikountaV en th polei eice foneusei kai eice dwsei authn dwron eiV thn qugatera autou, thn gunaika tou SolomwntoV.

17

Kai wkodomhsen o Solomwn thn Gezer kai thn Baiq-wrwn thn katwteran,

18

kai thn Baalaq, kai thn Qadmwr en th erhmw thV ghV,

19

kai pasaV taV poleiV twn apoqhkwn, taV opoiaV eicen o Solomwn, kai taV poleiV twn amaxwn kai taV poleiV twn ippewn kai o, ti epequmhsen o Solomwn na oikodomhsh en Ierousalhm kai en tw Libanw kai en pash th gh thV epikrateiaV autou.

20

Panta de ton laon ton enapoleifqenta ek twn Amorraiwn, twn Cettaiwn, twn Ferezaiwn, twn Euaiwn kai twn Iebousaiwn, oitineV den hsan ek twn uiwn Israhl,

21

all' ek twn teknwn ekeinwn twn enapoleifqentwn en th gh, touV opoiouV oi uioi Israhl den hdunhqhsan na exoloqreuswsin, epi toutouV o Solomwn epebale foron ewV thV hmeraV tauthV.

22

Ek de twn uiwn Israhl o Solomwn den ekamen oudena doulon× dioti hsan andreV polemistai kai qeraponteV autou kai megistaneV autou kai taxiarcoi autou kai arconteV twn amaxwn autou kai twn ippewn autou.

23

Oi de archgoi twn epistatountwn epi ta erga tou SolomwntoV, hsan pentakosioi penthkonta, exousiazonteV epi ton laon ton douleuonta eiV ta erga.

24

Anebh de h qugathr tou Faraw ek thV polewV Dabid eiV ton oikon authV, ton opoion o Solomwn wkodomhse di' authn× tote wkodomhse thn Millw.

25

Kai proseferen o Solomwn triV tou eniautou olokautwmata kai eirhnikaV prosforaV epi tou qusiasthriou, to opoion wkodomhsen eiV ton Kurion, kai equmiazen epi tou ontoV emprosqen tou Kuriou× outwV eteleiwse ton oikon.

26

Ekame de stolon o basileuV Solomwn en Esiwn-gaber, htiV einai plhsion thV Ailwq, epi to ceiloV thV EruqraV qalasshV, en th gh Edwm.

27

Kai apesteilen o Ceiram eiV ton stolon ek twn doulwn autou nautaV empeirouV thV qalasshV, meta twn doulwn tou SolomwntoV.

28

Kai hlqon eiV Ofeir kai elabon ekeiqen tetrakosia kai eikosi talanta crusiou kai eferan proV ton basilea Solomwnta.

1 Kings 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: