Modern Greek Bible

1 Kings 7

1 Kings

Return to Index

Chapter 8

1

[] Tote sunhqroisen o basileuV Solomwn proV eauton en Ierousalhm touV presbuterouV tou Israhl kai pantaV touV archgouV twn fulwn, touV oikogenarcaV twn uiwn Israhl, dia na anabibaswsi thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou ek thV polewV Dabid, htiV einai h Siwn.

2

Kai sunhqroisqhsan panteV oi andreV Israhl proV ton basilea Solomwnta en th eorth kata ton mhna Eqaneim, ostiV einai o ebdomoV mhn.

3

Kai hlqon panteV oi presbuteroi tou Israhl kai eshkwsan oi iereiV thn kibwton.

4

Kai anebibasan thn kibwton tou Kuriou kai thn skhnhn tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en th skhnh× oi iereiV kai oi Leuitai anebibasan auta.

5

Kai o basileuV Solomwn kai pasa h sunagwgh tou Israhl, oi sunacqenteV proV auton, hsan met' autou emprosqen thV kibwtou, qusiazonteV probata kai boaV, osa den hto dunaton na logariasqwsi kai na ariqmhqwsi dia to plhqoV.

6

Kai eishgagon oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou eiV ton topon authV, eiV to crhsthrion tou oikou, eiV ta agia twn agiwn, upokatw twn pterugwn twn ceroubeim.

7

Dioti ta ceroubeim eicon exhplwmenaV taV pterugaV epi ton topon thV kibwtou, kai ta ceroubeim ekalupton thn kibwton kai touV moclouV authV anwqen.

8

Kai exeicon oi mocloi, kai efainonto ta akra twn moclwn ek tou agiou topou emprosqen tou crhsthriou, exwqen omwV den efainonto× kai einai ekei ewV thV shmeron.

9

Den hsan en th kibwtw eimh ai duo liqinai plakeV, taV opoiaV o MwushV eqesen ekei en Cwrhb, opou o KurioV ekame diaqhkhn proV touV uiouV Israhl, ote exhlqon ek ghV Aiguptou.

10

Kai wV exhlqon oi iereiV ek tou agiasthriou, h nefelh eneplhse ton oikon tou Kuriou×

11

kai den hdunanto oi iereiV na staqwsi dia na leitourghswsin, ex aitiaV thV nefelhV× dioti h doxa tou Kuriou eneplhse ton oikon tou Kuriou.

12

[] Tote elalhsen o Solomwn, O KurioV eipen oti qelei katoikei en gnofw×

13

wkodomhsa eiV se oikon katoikhsewV, topon dia na katoikhV aiwniwV.

14

Kai streyaV o basileuV to proswpon autou, euloghse pasan thn sunagwghn tou Israhl× pasa de h sunagwgh tou Israhl istato.

15

Kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV exetelese dia thV ceiroV autou ekeino to opoion elalhse dia tou stomatoV autou proV Dabid ton patera mou, legwn,

16

Af' hV hmeraV exhgagon ton laon mou ton Israhl ex Aiguptou, den exelexa apo paswn twn fulwn tou Israhl oudemian polin dia na oikodomhqh oikoV, wste na hnai to onoma mou ekei× all' exelexa ton Dabid, dia na hnai epi ton laon mou Israhl.

17

Kai hlqen eiV thn kardian Dabid tou patroV mou na oikodomhsh oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou tou Israhl.

18

All' o KurioV eipe proV Dabid ton patera mou, Epeidh hlqen eiV thn kardian sou na oikodomhshV oikon eiV to onoma mou, kalwV men ekameV oti sunelabeV touto en th kardia sou×

19

plhn su den qeleiV oikodomhsei ton oikon× all' o uioV sou, ostiV qelei exelqei ek thV osfuoV sou, outoV qelei oikodomhsei ton oikon eiV to onoma mou.

20

O KurioV loipon exeplhrwse ton logon autou, ton opoion elalhse× kai egw anesthn anti Dabid tou patroV mou, kai ekaqhsa epi tou qronou tou Israhl, kaqwV elalhsen o KurioV, kai wkodomhsa ton oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou tou Israhl.

21

Kai diwrisa ekei topon dia thn kibwton, en h keitai h diaqhkh tou Kuriou, thn opoian ekame proV touV pateraV hmwn, ote exhgagen autouV ek ghV Aiguptou.

22

[] Kai staqeiV o Solomwn emprosqen tou qusiasthriou tou Kuriou, enwpion pashV thV sunagwghV tou Israhl, exeteine taV ceiraV autou proV ton ouranon,

23

kai eipe, Kurie Qee tou Israhl, den einai QeoV omoioV sou ek tw ouranw anw kai epi thV ghV katw, ostiV fulatteiV thn diaqhkhn kai to eleoV proV touV doulouV sou touV peripatountaV enwpion sou en olh th kardia autwn×

24

ostiV efulaxaV proV ton doulon sou Dabid ton patera mou osa elalhsaV proV auton× kai elalhsaV dia tou stomatoV sou kai exetelesaV dia thV ceiroV sou, kaqwV thn hmeran tauthn.

25

Kai twra, Kurie Qee tou Israhl, fulaxon proV ton doulon sou Dabid ton patera mou ekeino to opoion upesceqhV proV auton, legwn, Den qelei ekleiyei eiV se anhr ap' emprosqen mou kaqhmenoV epi tou qronou tou Israhl, monon ean prosecwsin oi uioi sou eiV thn odon autwn, dia na peripatwsin enwpion mou, kaqwV su periepathsaV enwpion mou.

26

Twra loipon, Qee tou Israhl, aV alhqeush, deomai, o logoV sou, ton opoion elalhsaV proV ton doulon sou Dabid ton patera mou.

27

Alla qelei alhqwV katoikhsei QeoV epi thV ghV; idou, o ouranoV kai o ouranoV twn ouranwn den einai ikanoi na se cwreswsi× poson oligwteron o oikoV outoV, ton opoion wkodomhsa.

28

Plhn epibleyon epi thn proseuchn tou doulou sou kai epi thn dehsin autou, Kurie Qee mou, wste na eisakoushV thV kraughV kai thV dehsewV, thn opoian o douloV sou deetai enwpion sou thn shmeron.

29

dia na hnai oi ofqalmoi sou anewgmenoi proV ton oikon touton nukta kai hmeran, proV ton topon peri tou opoiou eipaV, To onoma mou qelei eisqai ekei× dia na eisakouhV thV dehsewV, thn opoian o douloV sou qelei deesqai en tw topw toutw.

30

Kai epakoue thV dehsewV tou doulou sou kai tou laou sou Israhl, otan proseucwntai en tw topw toutw× kai akoue su ek tou topou thV katoikhsewV sou, ek tou ouranou× kai akouwn, ginou ilewV.

31

Ean amarthsh tiV anqrwpoV eiV ton plhsion autou kai zhthsh orkon par' autou dia na kamh auton na orkisqh, kai o orkoV elqh emprosqen tou qusiasthriou sou en tw oikw toutw,

32

tote su epakouson ek tou ouranou kai energhson kai krinon touV doulouV sou, katadikazwn men ton anomon, wste na streyhV kata thV kefalhV autou thn praxin autou, dikaionwn de ton dikaion, wste na apodwshV eiV auton kata thn dikaiosunhn autou.

33

Otan ktuphqh o laoV sou Israhl emprosqen tou ecqrou, dioti hmarthsan eiV se, kai epistreywsi proV se kai doxaswsi to onoma sou kai proseuchqwsi kai dehqwsin enwpion sou en tw oikw toutw,

34

tote su epakouson ek tou ouranou kai sugcwrhson thn amartian tou laou sou Israhl, kai epanagage autouV eiV thn ghn, thn opoian edwkaV eiV touV pateraV autwn.

35

Otan o ouranoV kleisqh, kai den ginhtai broch, dioti hmarthsan eiV se, ean proseuchqwsi proV ton topon touton kai doxaswsi to onoma sou kai epistreywsin apo twn amartiwn autwn, afou tapeinwshV autouV,

36

tote su epakouson ek tou ouranou kai sugcwrhson thn amartian twn doulwn sou kai tou laou sou Israhl, didaxaV autouV thn odon thn agaqhn, eiV thn opoian prepei na peripatwsi, kai doV brochn epi thn ghn sou, thn opoian edwkaV eiV ton laon sou dia klhronomian.

37

Peina ean geinh en th gh, qanatikon ean geinh, anemofqoria, erusibh, akriV, broucoV ean geinh, o ecqroV autwn ean poliorkhsh autouV en tw topw thV katoikiaV autwn, opoiadhpote plhgh, opoiadhpote nosoV geinh,

38

pasan proseuchn, pasan dehsin ginomenhn upo pantoV anqrwpou, upo pantoV tou laou sou Israhl, otan gnwrish ekastoV thn plhghn thV kardiaV autou kai ekteinh taV ceiraV autou proV ton oikon touton,

39

tote su epakouson ek tou ouranou, tou topou thV katoikhsewV sou, kai sugcwrhson kai energhson kai doV eiV ekaston kata pasaV taV odouV autou, opwV gnwrizeiV thn kardian autou, dioti su, monoV su, gnwrizeiV taV kardiaV pantwn twn uiwn anqrwpwn.

40

dia na se fobwntai pasaV taV hmeraV osaV zwsin epi proswpou thV ghV, thn opoian edwkaV eiV touV pateraV hmwn.

41

Kai ton xenon eti, ostiV den einai ek tou laou sou Israhl, all' ercetai apo ghV makraV dia to onoma sou,

42

dioti qelousin akousei to onoma sou to mega kai thn ceira sou thn krataian kai ton braciona sou ton exhplwmenon, otan elqh kai proseuchqh proV ton oikon touton,

43

su epakouson ek tou ouranou, tou topou thV katoikhsewV sou, kai energhson kata panta peri oswn o xenoV se epikalesqh× dia na gnwriswsi panteV oi laoi thV ghV to onoma sou, na se fobwntai, kaqwV o laoV sou Israhl× kai dia na gnwriswsin oti to onoma sou eklhqh epi ton oikon touton, ton opoion wkodomhsa.

44

Otan o laoV sou exelqh eiV polemon enantion twn ecqrwn autwn, opou aposteilhV autouV, kai proseuchqwsin eiV ton Kurion, proV thn polin, thn opoian exelexaV, kai ton oikon, ton opoion wkodomhsa eiV to onoma sou,

45

tote epakouson ek tou ouranou thV proseuchV autwn kai thV dehsewV autwn, kai kame to dikaion autwn.

46

Otan amarthswsin eiV se, dioti oudeiV anqrwpoV einai anamarthtoV, kai orgisqhV eiV autouV kai paradwshV autouV eiV ton ecqron, wste oi aicmalwtistai na ferwsin autouV aicmalwtouV eiV thn ghn tou ecqrou, makran h plhsion,

47

kai elqwsin eiV eautouV en th gh, opou eferqhsan aicmalwtoi, kai epistreywsi kai dehqwsi proV se en th gh twn aicmalwtisantwn autouV, legonteV, Hmartomen, hnomhsamen, hdikhsamen,

48

kai epistreywsi proV se ex olhV thV kardiaV autwn kai ex olhV thV yuchV autwn, en th gh twn ecqrwn twn aicmalwtisantwn autouV, kai proseuchqwsi proV se proV thn ghn autwn thn opoian edwkaV eiV touV pateraV autwn, thn polin thn opoian exelexaV, kai ton oikon ton opoion wkodomhsa eiV to onoma sou,

49

tote epakouson ek tou ouranou, tou topou thV katoikhsewV sou, thV proseuchV autwn kai thV dehsewV autwn kai kame to dikaion autwn,

50

kai sugcwrhson eiV ton laon sou, ton amarthsanta eiV se, kai afeV pasaV taV parabaseiV autwn, dia twn opoiwn egeinan parabatai enantion sou, kai kinhson eiV oiktirmon autwn touV aicmalwtisantaV autouV wste na oikteirwsin autouV×

51

dioti laoV sou kai klhronomia sou einai, ton opoion exhgageV ex Aiguptou, ek mesou tou sidhrou cwneuthriou.

52

AV hnai loipon oi ofqalmoi sou anewgmenoi eiV thn dehsin tou doulou sou kai eiV thn dehsin tou laou sou Israhl, dia na eisakouhV autouV peri oswn se epikalesqwsi,

53

dioti su execwrisaV autouV apo pantwn twn lawn thV ghV, dia na hnai klhronomia sou, kaqwV elalhsaV dia ceiroV MwusewV tou doulou sou, ote exhgageV touV pateraV hmwn ex Aiguptou, Despota Kurie.

54

[] Kai afou eteleiwsen o Solomwn na kamnh olhn thn proseuchn kai thn dehsin tauthn proV ton Kurion, eshkwqh ap' emprosqen tou qusiasthriou tou Kuriou, opou hto gonupethV me taV ceiraV autou exhplwmenaV proV ton ouranon.

55

Kai estaqh kai euloghse pasan thn sunaxin tou Israhl meta fwnhV megalhV, legwn,

56

EuloghtoV KurioV, ostiV edwken anapausin eiV ton laon autou Israhl, kata panta osa upesceqh× den epesen oude eiV ek pantwn twn logwn twn agaqwn, touV opoiouV elalhse dia ceiroV MwusewV tou doulou autou.

57

Genoito KurioV o QeoV hmwn meq' hmwn, kaqwV hto meta twn paterwn hmwn na mh afhsh hmaV, mhde na egkataleiyh hmaV×

58

dia na epiklinh taV kardiaV hmwn eiV eauton wste na peripatwmen eiV pasaV taV odouV autou kai na fulattwmen taV entolaV autou kai ta diatagmata autou kai taV kriseiV autou, ta opoia prosetaxen eiV touV pateraV hmwn.

59

Kai outoi oi logoi mou, touV opoiouV edehqhn enwpion tou Kuriou, na hnai hmeran kai nukta plhsion Kuriou tou Qeou hmwn, dia na kamnh to dikaion tou doulou autou kai to dikaion tou laou autou Israhl, kata thn anagkhn ekasthV hmeraV×

60

dia na gnwriswsi panteV oi laoi thV ghV, oti o KurioV, autoV einai o QeoV, oudeiV alloV.

61

AV hnai loipon h kardia saV teleia proV Kurion ton Qeon hmwn, dia na peripathte eiV ta diatagmata autou kai na fulatthte taV entolaV autou, kaqwV en th hmera tauth.

62

[] Kai o basileuV kai paV o Israhl met' autou, proseferan qusian enwpion tou Kuriou.

63

Kai equsiasen Solomwn taV qusiaV taV eirhnikaV, taV opoiaV proseferen eiV ton Kurion, eikosiduo ciliadaV bown kai ekaton eikosi ciliadaV probatwn× outwV egkainiasan ton oikon tou Kuriou o basileuV kai panteV oi uioi Israhl.

64

Thn authn hmeran kaqierwsen o basileuV to meson thV aulhV thV kata proswpon tou oikou tou Kuriou× dioti ekei prosefere ta olokautwmata kai thn ex alfitwn prosforan kai to stear twn eirhnikwn prosforwn× epeidh to qusiasthrion to calkinon, to kat' emprosqen tou Kuriou, hto mikron wste na cwresh ta olokautwmata kai thn ex alfitwn prosforan kai to stear twn eirhnikwn prosforwn.

65

Kai kat' ekeinon ton kairon ekamen Solomwn thn eorthn, kai paV o Israhl met' autou, sunaxiV megalh, apo thV eisodou Aimaq mecri tou potamou Aiguptou, enwpion Kuriou tou Qeou hmwn, epta hmeraV kai epta hmeraV, dekatessaraV hmeraV.

66

thn ogdohn hmeran apeluse ton laon× kai euloghsan ton basilea kai anecwrhsan eiV taV skhnaV autwn, caironteV kai eufrainomenoi ek kardiaV, dia panta ta agaqa osa o KurioV ekame proV Dabid ton doulon autou kai proV Israhl ton laon autou.

1 Kings 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: