Modern Greek Bible

1 Kings 6

1 Kings

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai ton oikon autou wkodomhsen o Solomwn eiV dekatria eth, kai eteleiwsen olon ton oikon autou.

2

Kai wkodomhse ton oikon tou dasouV tou Libanou× to mhkoV autou hto ekaton phcwn, kai to platoV autou penthkonta phcwn, kai to uyoV autou triakonta phcwn, epi tessarwn seirwn stulwn kedrinwn, me dokouV kedrinouV epi twn stulwn.

3

Kai estegasqh me kedron anwqen twn dokwn, aitineV epesthrizonto epi tessarakonta pente stulwn, dekapente eiV thn seiran.

4

Kai hsan paraqura eiV treiV seiraV, kai antapekrineto paraquron eiV paraquron kata treiV seiraV.

5

Kai pasai ai qurai kai oi parastatai hsan tetragwnoi, me ta paraqura× kai antapekrineto paraquron eiV paraquron kata treiV seiraV.

6

Kai ekame thn stoan ek stulwn× to mhkoV authV penthkonta phcwn, kai to platoV authV triakonta phcwn× kai hto h stoa katemprosqen twn stulwn tou oikou, wste oi stuloi kai ai dokoi hsan kata proswpon autwn.

7

Ekamen eti stoan dia ton qronon, opou emelle na krinh, thn stoan thV krisewV× kai hto estrwmenh me kedron ek tou enoV merouV tou edafouV ewV tou allou.

8

Kai o oikoV autou, eiV ton opoion ekaqhto, eice mian allhn aulhn eswqen thV stoaV, ousan thV authV kataskeuhV. O Solomwn ekamen eti oikon dia thn qugatera tou Faraw, thn opoian eice labei, omoion me thn stoan tauthn.

9

Panta tauta hsan ek liqwn polutelwn, kata ta metra twn prionismenwn liqwn, prionismenwn dia prioniou, eswqen kai exwqen, ek qemeliou mecri tou geisou, kai exwqen ewV thV megalhV aulhV.

10

Kai to qemelion hto ek liqwn polutelwn, liqwn megalwn, liqwn deka phcwn kai liqwn oktw phcwn.

11

Kai epanwqen hsan liqoi poluteleiV, kata to metron twn prionismenwn liqwn, kai kedroi.

12

Kai h megalh aulh kukloqen hto ek triwn seirwn liqwn prionismenwn kai ek miaV seiraV kedrinwn dokwn, kaqwV h eswtera aulh tou oikou tou Kuriou kai kaqwV h stoa tou oikou.

13

[] Kai esteilen o basileuV Solomwn kai elabe ton Ceiram ek thV Turou.

14

OutoV hto uioV gunaikoV chraV ek fulhV Nefqali, kai o pathr autou anhr TurioV, calkourgoV× kai hto plhrhV tecnhV kai sunesewV kai episthmhV eiV to na ergazhtai pan ergon en calkw. Kai hlqe proV ton basilea Solomwnta kai ekame panta ta erga autou.

15

Dioti ecuse touV duo calkinouV stulouV, dekaoktw phcwn uyouV ekaston stulon× grammh de dwdeka phcwn periekuklonen ekaston autwn.

16

Kai ekamen ek cutou calkou duo epiqemata, dia na qesh auta epi taV kefalaV twn stulwn× to uyoV tou enoV epiqematoV pente phcwn, kai to uyoV tou allou epiqematoV pente phcwn×

17

kai diktua plekta eirgasmena alusidwta ek surmatwn, dia ta epiqemata ta epi thV kefalhV twn stulwn× epta dia to en epiqema, kai epta dia to allo epiqema.

18

Kai ekame touV stulouV, kai duo seiraV rodiwn kukloqen epi to en diktuon, dia na skepash me rodia ta epiqemata ta epi thV kefalhV twn stulwn× kai ekame to auto eiV to allo epiqema.

19

Kai ta epiqemata, ta epi thV kefalhV twn stulwn en th stoa, hsan ergasiaV krinwn tessarwn phcwn.

20

Kai ta epiqemata ta epi twn duo stulwn eicon rodia kai epanwqen, plhsion thV koiliaV, thV para to diktuwton× kai ta rodia hsan diakosia kata seiran kukloqen ef' ekastou epiqematoV.

21

Kai esthse touV stulouV eiV thn stoan tou naou× kai esthse ton stulon ton dexion, kai ekalese to onoma autou Iacein× kai esthse ton stulon ton aristeron, kai ekalese to onoma autou BoaV.

22

Kai epi thn kefalhn twn stulwn hto ergasia krinwn× outwV eteleiwqh h kataskeuh twn stulwn.

23

Ekamen eti thn cuthn qalassan, deka phcwn apo ceilouV eiV ceiloV, stroggulhn kuklw× kai to uyoV authV pente phcwn× kai grammh triakonta phcwn periezwnnuen authn kuklw.

24

Kai upo to ceiloV authV kuklw hsan anaglufa eiV schma kolokunqhV perikuklounta authn, deka kata phchn, perikuklounta thn qalassan kuklw× ai duo seirai twn anaglufwn hsan cumenai omou me authn.

25

Istato de epi dwdeka bown× treiV eblepon proV borran, kai treiV eblepon proV dusmaV, kai treiV eblepon proV noton, kai treiV eblepon proV anatolaV× kai h qalassa ekeito ep' autwn× kai ola ta opisqia autwn hsan proV ta esw.

26

Kai to pacoV authV hto miaV palamhV, kai to ceiloV authV kateskeuasmenon wV ceiloV pothriou, wV anqoV krinou× ecwrei de duo ciliadaV baq.

27

Ekamen eti deka baseiV calkinaV× tessarwn phcwn to mhkoV thV miaV basewV, kai tessarwn phcwn to platoV authV, kai triwn phcwn to uyoV authV.

28

H de ergasia twn basewn hto toiauth× eicon sugkleismata, kai ta sugkleismata hsan entoV twn kioniskwn.

29

Kai epi twn sugkleismatwn twn entoV twn kioniskwn hsan leonteV, boeV kai ceroubeim× kai epi twn kioniskwn hto anwqen to upobastagma× upokatwqen de twn leontwn kai bown hsan krossoi anaglufoi kremamenoi.

30

Kai ekasth basiV eice tessaraV calkinouV trocouV kai axonaV calkinouV× kai ai tessareV gwniai authV eicon wmouV× upo ton louthra hsan oi wmoi cutoi, ekastoV apenanti twn krosswn.

31

Kai to stoma authV, eswqen thV kefalidoV kai anwqen, hto mia phch× hto de to stoma authV stroggulon, kateskeuasmenon eiV to upobastagma, mia phch kai hmiseia× kai eti epanw toutou tou stomatoV authV hsan egcaragmata meta twn sugkleismatwn autwn, tetragwna onta, ouci stroggula.

32

Kai upo ta sugkleismata hsan tessareV trocoi× kai oi axoneV twn trocwn hnononto me thn basin× kai to uyoV ekastou trocou hto miaV phchV kai hmiseiaV.

33

Kai h ergasia twn trocwn hto wV h ergasia tou trocou thV amaxhV× oi axoneV autwn kai ai plhmnai autwn kai episwtra autwn kai ai aktineV autwn hsan ola cuta.

34

Kai hsan tessareV wmoi eiV taV tessaraV gwniaV ekasthV basewV× kai oi wmoi hsan suneceia thV basewV.

35

Kai en th korufh thV basewV hto stroggulon perizwma hmiseiaV phchV to uyoV× kai en th korufh thV basewV ta ceilh authV kai ta sugkleismata authV hsan ek thV authV.

36

Epi de taV plakaV twn ceilewn authV kai epi ta sugkleismata authV, enecaraxe ceroubeim, leontaV kai foinikaV, kata analogian ekasthV, kai krossouV kuklw.

37

Kata touton ton tropon ekame taV deka baseiV× pasai eicon to auto cusimon, to auto metron, to auto egcaragma.

38

Ekamen eti deka louthraV calkinouV× ekastoV louthr ecwrei tessarakonta baq× ekastoV louthr hto tessarwn phcwn× kai ef' ekasthn twn deka basewn hto eiV louthr.

39

Kai eqese taV baseiV, pente epi to dexion plagion tou oikou kai pente epi to aristeron plagion tou oikou× kai eqese thn qalassan kata to dexion plagion tou oikou proV anatolaV apenanti tou notiou merouV.

40

Kai ekamen o Ceiram touV louthraV kai ta ptuaria kai taV lekanaV. OutwV eteleiwsen o Ceiram kamnwn panta ta erga, ta opoia ekamen eiV ton basilea Solomwnta dia ton oikon tou Kuriou×

41

touV duo stulouV kai taV sfairaV twn epiqematwn, twn epi thV kefalhV twn duo stulwn× kai ta duo diktuwta, dia na skepazwsi taV duo sfairaV twn epiqematwn twn epi thV kefalhV twn stulwn×

42

kai tetrakosia rodia dia ta duo diktuwta, duo seiraV rodiwn di' ekaston diktuwton, dia na skepazwsi taV duo sfairaV twn epiqematwn twn epi twn stulwn×

43

kai taV deka baseiV kai touV deka louthraV epi twn basewn×

44

kai thn mian qalassan, kai touV dwdeka boaV upokatw thV qalasshV×

45

kai touV lebhtaV kai ta ptuaria kai taV lekanaV× panta tauta ta skeuh, ta opoia o Ceiram ekamen eiV ton basilea Solomwnta dia ton oikon tou Kuriou, hsan ek calkou lamprou.

46

En th pediadi tou Iordanou ecusen auta o basileuV, en gh argillwdei, metaxu Sokcwq kai Sarqan.

47

Kai o Solomwn afhke panta ta skeuh azugista, dioti hsan polla sfodra× to baroV tou calkou den hdunato logariasqh.

48

[] Kai ekamen o Solomwn panta ta skeuh ta tou oikou tou Kuriou, to qusiasthrion to crusoun, kai thn trapezan thn crushn, epi thV opoiaV etiqento oi artoi thV proqesewV,

49

kai taV lucniaV, pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn, emprosqen tou crhsthriou, ek crusiou kaqarou, kai ta anqh kai touV lucnouV kai taV labidaV ek crusou,

50

kai taV fialaV kai ta lucnoyalida kai taV lekanaV kai touV krathraV kai ta qumiathria ek crusiou kaqarou, kai touV strofiggaV ek crusiou, dia taV quraV tou oikou tou eswtatou, tou agiou twn agiwn, kai dia taV quraV tou oikou tou naou.

51

Kai sunetelesqh apan to ergon, to opoion ekamen o basileuV Solomwn dia ton oikon tou Kuriou. Kai eiseferen o Solomwn ta afierwmata Dabid tou patroV autou× to argurion kai to crusion, kai ta skeuh eqesen en toiV qhsauroiV tou oikou tou Kuriou.

1 Kings 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: