Modern Greek Bible

1 Kings 5

1 Kings

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai en tw tetrakosiostw kai ogdohkostw etei apo thV exodou twn uiwn Israhl ek ghV Aiguptou, to tetarton etoV thV basileiaV tou SolomwntoV epi ton Israhl, kata ton mhna Zif, ostiV einai o deuteroV mhn, hrcise na oikodomh ton oikon tou Kuriou.

2

Kai tou oikou, ton opoion o basileuV Solomwn wkodomhsen eiV ton Kurion, to mhkoV autou hto exhkonta phcwn, kai to platoV autou eikosi, kai to uyoV autou triakonta phcwn.

3

To de pronaon, to kata proswpon tou naou tou oikou, eice mhkoV eikosi phcwn, kata to platoV tou oikou× kai platoV deka phcwn emprosqen tou oikou.

4

Kai ekamen eiV ton oikon paraqura plagia adiorata.

5

Kai wkodomhse kollhta me ton toicon tou oikou oikhmata kuklw, kollhta me touV toicouV tou oikou kuklw, kai tou naou kai tou crhsthriou× outwV ekamen oikhmata kuklw.

6

Tou katwterou oikhmatoV to platoV hto pente phcwn, kai tou mesou ex phcwn to platoV, kai tou tritou epta phcwn to platoV× dioti exwqen tou oikou ekame stena uposthrigmata kuklw, dia na mh eisercwntai ai dokoi eiV touV toicouV tou oikou.

7

Kai o oikoV, enw wkodomeito, wkodomhqh me liqouV prohtoimasmenouV prin metakomisqwsin ekei× wste oute sfura oute pelekuV ouden sidhroun ergaleion den hkousqh en tw oikw enw wkodomeito.

8

H qura twn meswn oikhmatwn hto eiV thn dexian pleuran tou oikou× kai anebainon eiV ta oikhmata tou mesou dia klimakoV elikoeidouV, kai ek tou mesou eiV ta triwrofa.

9

OutwV wkodomhse ton oikon kai eteleiwsen auton× kai estegase ton oikon me orofaV koilwtaV kai kosmhmata ek kedrou.

10

Kai wkodomhse ta oikhmata kollhta ef' olon ton oikon, pente phcwn to uyoV× kai suneiconto meta tou oikou dia xulwn kedrinwn.

11

[] Kai hlqen o logoV tou Kuriou proV ton Solomwnta, legwn,

12

Peri tou oikou toutou, ton opoion su oikodomeiV, ean peripathV eiV ta diatagmata mou kai ektelhV taV kriseiV mou kai fulatthV pasaV taV entolaV mou peripatwn eiV autaV, tote qelw bebaiwsei ton logon mou meta sou, ton opoion elalhsa proV Dabid ton patera sou×

13

kai qelw katoikei ek mesw twn uiwn Israhl, kai den qelw egkatalipei ton laon mou Israhl.

14

OutwV wkodomhsen o Solomwn ton oikon kai sunetelesen auton.

15

[] Kai esanidwse touV toicouV tou oikou eswqen me sanidaV kedrinaV, apo tou edafouV tou oikou ewV twn toicwn thV steghV× me xulon eskepasen auta eswqen× kai eskepase to edafoV tou oikou me sanidaV peukinaV.

16

Esanidwsen eti me sanidaV kedrinaV eikosi phcaV eiV to endoteron tou oikou, apo tou edafouV ewV twn toicwn× kai esanidwsen auto eswqen dia na hnai to crhsthrion, to agion twn agiwn.

17

O de oikoV, toutesti o naoV o katemprosqen, hto tessarakonta phcwn mhkouV.

18

Kai ta kedrina xula tou oikou eswqen hsan geglummena me kalukaV kai anoikta anqh× ta panta kedrina× den efaineto liqoV.

19

Kai htoimase to crhsthrion eiV to endoteron tou oikou, dia na qesh ekei thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou.

20

Kai to crhsthrion eice kata proswpon eikosi phcwn mhkoV kai eikosi phcwn platoV kai eikosi phcwn uyoV× kai eskepasen auto me kaqaron crusion× outwV eskepase kai to qusiasthrion me kedron.

21

Kai eskepasen o Solomwn ton oikon eswqen me kaqaron crusion× kai ekame cwrisma me aluseiV crusaV emprosqen tou crhsthriou kai eskepasen auto me crusion.

22

Kai olon ton oikon eskepase me crusion, ewsou sunetelesen olon ton oikon× eskepasen eti me crusion olon to qusiasthrion, to plhsion tou crhsthriou.

23

Eswqen de tou crhsthriou ekame duo ceroubeim ek xulou elaiaV, deka phcwn to uyoV.

24

Kai hto pente phcai h mia pterux tou ceroub kai pente phcai h allh pterux tou ceroub× apo tou akrou thV miaV pterugoV autou ewV tou akrou thV allhV pterugoV autou, deka phcai.

25

Kai to allo ceroub hto deka phcwn× tou autou metrou kai thV authV kataskeuhV hsan amfotera ta ceroubeim.

26

To uyoV tou enoV ceroub deka phcwn, kai outw tou allou ceroub.

27

Kai eqese ta ceroubeim en mesw tou endotatou oikou× kai eicon ta ceroubeim taV pterugaV autwn exhplwmenaV, wste h pterux tou enoV hggize ton ena toicon× kai h pterux tou allou ceroub hggize ton allon toicon× kai ai pterugeV autwn hggizon, h mia thn allhn, en tw mesw tou oikou.

28

Kai eskepase ta ceroubeim me crusion.

29

Kai pantaV touV toicouV tou oikou kuklw enegluye me glupta schmata ceroubeim kai foinikwn kai anoiktwn anqewn, eswqen kai exwqen.

30

Kai to edafoV tou oikou eskepase me crusion, eswqen kai exwqen.

31

Kai dia thn eisodon tou crhsthriou ekame quraV ek xulou elaiaV× to anwflion kai oi parastatai hsan en pentagwnon.

32

Kai ai duo qurai hsan ek xulou elaiaV× kai enegluyen ep' autaiV glupta ceroubeim kai foinikaV kai anoikta anqh, kai eskepasen auta me crusion, efaplwsaV to crusion epi ta ceroubeim kai epi touV foinikaV.

33

OutwV ekame kai eiV thn pulhn tou naou parastataV ek xulou elaiaV, en tetragwnon.

34

Kai ai duo qurai hsan ek xulou peukinou× ta duo fulla thV miaV quraV ediplononto, kai ta duo fulla thV allhV quraV ediplononto.

35

Kai enegluyen ep' autaV ceroubeim kai foinikaV kai anoikta anqh× kai eskepasen auta me crusion efhrmosmenon epi thn anaglufon ergasian.

36

Kai wkodomhse thn eswteran aulhn me treiV seiraV pelekhtwn liqwn kai me mian seiran dokwn kedrinwn.

37

En tw tetartw etei, ton mhna Zif, eteqhsan ta qemelia tou oikou tou Kuriou×

38

kai en tw endekatw etei, ton mhna Boul, ostiV einai o ogdooV mhn, eteleiwqh o oikoV kata panta ta merh autou kai kata pasan thn kataskeuhn autou× outwV eiV epta eth wkodomhsen auton.

1 Kings 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: