Modern Greek Bible

1 Kings 4

1 Kings

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai apesteilen o Ceiram basileuV thV Turou touV doulouV autou proV ton Solomwnta, akousaV oti ecrisan auton basilea anti tou patroV autou× dioti o Ceiram hgapa pantote ton Dabid.

2

Kai apesteilen o Solomwn proV ton Ceiram, legwn,

3

Su exeureiV oti Dabid o pathr mou den hdunhqh na oikodomhsh oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou autou, ex aitiaV twn polemwn twn perikuklountwn auton pantacoqen, ewsou o KurioV ebale touV ecqrouV autou upo ta icnh twn podwn autou×

4

alla twra KurioV o QeoV mou edwken eiV eme anapausin pantacoqen× den uparcei oute epibouloV oute apanthma kakon×

5

kai idou, egw legw na oikodomhsw oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou mou, kaqwV o KurioV elalhse proV ton Dabid ton patera mou, legwn, O uioV sou, ton opoion qelw balei anti sou epi ton qronon sou, outoV qelei oikodomhsei ton oikon eiV to onoma mou×

6

twra loipon prostaxon na koywsin eiV eme kedrouV ek tou Libanou× kai oi douloi mou qelousin eisqai meta twn doulwn sou× kai qelw dwsei eiV se misqon dia touV doulouV sou, kata panta osa eipaV× dioti su exeureiV oti metaxu hmwn den einai oudeiV outwV empeiroV na kopth xula, wV oi Sidwnioi.

7

Kai wV hkousen o Ceiram touV logouV tou SolomwntoV, ecarh sfodra kai eipen, EuloghtoV KurioV shmeron, ostiV edwken eiV ton Dabid uion sofon epi ton laon ton polun touton.

8

Kai apesteilen o Ceiram proV ton Solomwnta, legwn, Hkousa peri oswn emhnusaV proV eme× egw qelw kamei pan to qelhma sou dia xula kedrina kai dia xula peukina×

9

oi douloi mou qelousi katabibazei auta ek tou Libanou eiV thn qalassan× kai egw qelw kamei na ferwsin auta eiV scediaV dia thV qalasshV mecri tou topou ontina mhnushV proV eme, kai na luswsin auta ekei× su de qeleiV paralabei auta× qeleiV de ekplhrwsei kai su to qelhma mou, didwn trofaV dia ton oikon mou.

10

[] Edide loipon o Ceiram eiV ton Solomwnta xula kedrina kai xula peukina, osa hqelen.

11

O de Solomwn edwken eiV ton Ceiram eikosi ciliadaV korwn sitou dia trofhn tou oikou autou kai eikosi korouV elaiou kopanismenou× outwV ediden o Solomwn eiV ton Ceiram kat' etoV.

12

Kai edwken o KurioV eiV ton Solomwnta sofian, kaqwV eipe proV auton× kai hto eirhnh metaxu Ceiram kai SolomwntoV× kai ekamon sunqhkhn amfoteroi.

13

Ekame de o basileuV Solomwn andrologian ek pantoV tou Israhl, kai hto h andrologia triakonta ciliadeV andrwn.

14

Kai apestellen autouV eiV ton Libanon, deka ciliadaV ton mhna kata allaghn× ena mhna hsan en tw Libanw kai duo mhnaV en toiV oikoiV autwn× epi de thV andrologiaV hto o Adwniram.

15

Kai eicen o Solomwn ebdomhkonta ciliadaV acqoforwn kai ogdohkonta ciliadaV liqotomwn en tw orei×

16

ektoV twn epistatwn twn diwrismenwn para tou SolomwntoV, oitineV hsan epi twn ergwn, treiV ciliadeV kai triakosioi, epistatounteV epi ton laon ton douleuonta eiV ta erga.

17

Prosetaxe de o basileuV, kai meteferan liqouV megalouV, liqouV eklektouV, liqouV pelekhtouV, dia ta qemelia tou oikou.

18

Kai epelekhsan oi oikodomoi tou SolomwntoV kai oi oikodomoi tou Ceiram kai oi Giblioi, kai htoimasan ta xula kai touV liqouV, dia na oikodomhswsi ton oikon.

1 Kings 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: