Modern Greek Bible

1 Kings 3

1 Kings

Return to Index

Chapter 4

1

[] O de basileuV Solomwn ebasileuen epi panta ton Israhl.

2

Kai outoi hsan oi arconteV, touV opoiouV eicen× AzariaV, o uioV tou Sadwk, aularchV×

3

Elioref kai Acia, oi uioi tou Seisa, grammateiV× Iwsafat, o uioV tou Acioud, upomnhmatografoV×

4

kai BenaiaV, o uioV tou Iwdae, epi tou strateumatoV× kai Sadwk kai Abiaqar, iereiV×

5

kai AzariaV, o uioV tou Naqan, epi touV sitarcaV× kai Zaboud, uioV tou Naqan, prwtoV axiwmatikoV, filoV tou basilewV×

6

kai Acisar, oikonomoV× kai Adwniram, o uioV tou Abda, epi twn forwn.

7

eice de o Solomwn dwdeka sitarcaV epi panta ton Israhl, kai proeblepon taV trofaV eiV ton basilea kai eiV ton oikon autou× enoV mhnoV probleyin ekamnen ekastoV ton cronon.

8

Kai tauta einai ta onomata autwn× o uioV tou Our sitarchV en tw orei Efraim×

9

o uioV tou Deker, en MakaV kai en Saalbim kai Baiq-semeV kai Ailwn thV Baiq-anan×

10

o uioV tou Esed, en Aroubwq× upo touton hto Swcw kai pasa gh Efer×

11

o uioV tou Abinaab, en pash th Nafaq-dwr× outoV eice gunaika Tafaq, thn qugatera tou SolomwntoV×

12

Baana, o uioV tou Aciloud, en Qaanac kai Megiddw kai pash th aiq-san, htiV einai plhsion thV Sarqana upo thn Iezrael, apo Baiq-san ewV Abel-meola, ewV epekeina Iokmeam×

13

o uioV tou Geber, en Ramwq-galaad× outoV eice taV kwmaV tou Iaeir, uiou Manassh, taV en Galaad× outoV eice kai thn eparcian Argob, thn en Basan, exhkonta poleiV megalaV me teich kai calkinouV moclouV×

14

Acinadab, o uioV tou Iddw, en Macanaim×

15

AcimaaV, en Nefqali× kai outoV elabe dia gunaika Basemaq, thn qugatera tou SolomwntoV×

16

Baana, o uioV tou Cousai, en Asihr kai en Alwq×

17

Iwsafat, o uioV tou Faroua, en Issacar×

18

Simei, o uioV tou Hla, en Beniamin×

19

Geber, o uioV tou Ourei, en gh Galaad, th gh tou Shwn basilewV twn Amorraiwn kai tou Wg basilewV thV Basan× kai hto o monoV sitarchV en tauth th gh.

20

[] O IoudaV kai o Israhl hsan poluariqmoi wV h ammoV h para thn qalassan kata to plhqoV, trwgonteV kai pinonteV kai euqumounteV.

21

Kai exousiazen o Solomwn epi panta ta basileia, apo tou potamou ewV thV ghV twn Filistaiwn, kai ewV twn oriwn thV Aiguptou× kai eferon dwra kai hsan douloi eiV ton Solomwnta kaq' olaV taV hmeraV thV zwhV autou.

22

H de trofh tou SolomwntoV dia mian hmeran hto triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou,

23

deka boeV siteutoi kai eikosi boeV nomadikoi kai ekaton probata, ektoV elafwn kai agriwn aigwn kai dorkadwn kai pthnwn qreptwn.

24

Dioti exousiazen epi pasan thn ghn enteuqen tou potamou, apo Qaya ewV GazhV, epi pantaV touV basileiV enteuqen tou potamou× kai eicen eirhnhn pantacoqen kuklw autou.

25

Katwkei de o IoudaV kai o Israhl en asfaleia, ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou, apo Dan ewV Bhr-sabee, pasaV taV hmeraV tou SolomwntoV.

26

Kai eicen o Solomwn tessarakonta ciliadaV staulouV ippwn dia taV amaxaV autou kai dwdeka ciliadaV ippeiV.

27

Kai oi sitarcai ekeinoi proemhqeuon trofaV dia ton basilea Solomwnta kai dia pantaV touV prosercomenouV eiV thn trapezan tou basilewV SolomwntoV, ekastoV eiV ton mhna autou× den afinon na ginhtai oudemia elleiyiV.

28

Eferon eti kriqaV kai acuron dia touV ippouV kai taV hmionouV, eiV ton topon opou hsan, ekastoV kata to diwrismenon eiV auton.

29

[] Kai edwken o QeoV eiV ton Solomwnta sofian kai fronhsin pollhn sfodra kai ektasin pneumatoV, wV h ammoV h para to ceiloV thV qalasshV.

30

Kai uperebh h sofia tou SolomwntoV thn sofian pantwn twn katoikwn thV anatolhV kai pasan thn sofian thV Aiguptou×

31

dioti hto sofwteroV para pantaV touV anqrwpouV, para ton Eqan ton Ezraithn kai ton Aiman kai ton Calkol kai ton Darda, touV uiouV tou Mawl× kai h fhmh autou hto eiV panta ta eqnh kuklw.

32

Kai elalhse trisciliaV paroimiaV× kai ai wdai autou hsan ciliai kai pente.

33

Kai elalhse peri dendrwn, apo thV kedrou thV en tw Libanw, mecri thV usswpou thV ekfuomenhV epi tou toicou× elalhsen eti peri tetrapodwn kai peri pthnwn kai peri erpetwn kai peri icquwn.

34

Kai hrconto ek pantwn twn lawn dia na akouswsi thn sofian tou SolomwntoV, para pantwn twn basilewn thV ghV, osoi hkouon thn sofian autou.

1 Kings 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: