Modern Greek Bible

1 Kings 2

1 Kings

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ekame de o Solomwn epigamian meta tou Faraw, basilewV thV Aiguptou, kai elabe thn qugatera tou Faraw× kai eferen authn eiV thn polin Dabid, ewsou eteleiwse na oikodomh ton oikon autou kai ton oikon tou Kuriou kai to teicoV thV Ierousalhm kuklw.

2

Plhn o laoV equsiazen epi touV uyhlouV topouV, epeidh den hto wkodomhmenoV oikoV eiV to onoma tou Kuriou, ewV twn hmerwn ekeinwn.

3

Kai hgaphsen o Solomwn ton Kurion, peripatwn eiV ta prostagmata Dabid tou patroV autou× monon equsiaze kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV.

4

Kai uphgen o basileuV eiV Gabawn, dia na qusiash ekei× dioti ekeinoV hto o uyhloV topoV o megaV× cilia olokautwmata proseferen o Solomwn epi to qusiasthrion ekeino.

5

[] Efanh de o KurioV en Gabawn eiV ton Solomwnta kaq' upnon dia nuktoV× kai eipen o QeoV, Zhthson ti na soi dwsw.

6

O de Solomwn eipe, Su ekameV mega eleoV proV ton doulon sou Dabid ton patera mou, epeidh periepathsen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou× kai efulaxaV eiV auton to mega touto eleoV kai edwkaV eiV auton uion kaqhmenon epi tou qronou autou, kaqwV thn hmeran tauthn×

7

kai twra, Kurie Qee mou, su ekameV ton doulon sou basilea anti Dabid tou patroV mou× kai egw eimai paidarion mikron× den exeurw pwV na exercwmai kai na eisercwmai×

8

kai o douloV sou einai en mesw tou laou sou, ton opoion exelexaV, laou megalou, ostiV ek tou plhqouV den dunatai na ariqmhqh oude na logariasqh×

9

doV loipon eiV ton doulon sou kardian nohmona eiV to na krinh ton laon sou, dia na diakrinw metaxu kalou kai kakou× dioti tiV dunatai na krinh ton laon sou touton ton megan;

10

Kai hresen o logoV eiV ton Kurion, oti o Solomwn ezhthse to pragma touto.

11

Kai eipen o QeoV proV auton, Epeidh ezhthsaV to pragma touto, kai den ezhthsaV eiV seauton poluzwian, kai den ezhthsaV eiV seauton plouth, kai den ezhthsaV thn zwhn twn ecqrwn sou, all' ezhthsaV eiV seauton sunesin dia na ennohV krisin,

12

idou, ekama kata touV logouV sou× idou, edwka eiV se kardian sofhn kai sunethn, wste den estaqh proteron sou omoioV sou, oude meta se qelei anasthqh omoioV sou×

13

eti de edwka eiV se kai o, ti den ezhthsaV, kai plouton kai doxan, wste metaxu twn basilewn den qelei eisqai oudeiV omoioV sou kaq' olaV taV hmeraV sou×

14

kai ean peripathV eiV taV odouV mou, fulattwn ta diatagmata mou kai taV entolaV mou, kaqwV periepathse Dabid o pathr sou, tote qelw makrunei taV hmeraV sou.

15

Kai exupnhsen o Solomwn× kai idou, hto enupnion. Kai hlqen eiV Ierousalhm kai estaqh enwpion thV kibwtou thV diaqhkhV tou Kuriou, kai proseferen olokautwmata kai ekamen eirhnikaV prosforaV kai ekame sumposion eiV pantaV touV doulouV autou.

16

[] Tote hlqon duo gunaikeV pornai proV ton basilea kai estaqhsan emprosqen autou.

17

Kai eipen h mia gunh, W, kurie mou egw kai h gunh auth katoikoumen en th auth oikia, kai egennhsa sugkatoikousa met' authV×

18

thn de trithn hmeran afou egw egennhsa, egennhse kai h gunh auth× kai hmeqa omou× den hto xenoV meq' hmwn en th oikia× monon hmeiV ai duo hmeqa en th oikia×

19

kai thn nukta apeqanen o uioV thV gunaikoV tauthV, epeidh ekoimhqh ep' auton×

20

kai auth shkwqeisa to mesonuktion, elabe ton uion mou ek tou plagiou mou, enw h doulh sou ekoimato, kai ebalen auton eiV ton kolpon authV× ton de uion authV ton nekron ebalen eiV ton kolpon mou×

21

kai ote eshkwqhn to prwi, dia na qhlasw ton uion mou, idou, hto nekroV× plhn afou to prwi parethrhsa auto, idou, den hto o uioV mou ton opoion egennhsa.

22

H de allh gunh eipen, Ouci, all' o zwn einai o uioV mou, o de nekroV einai o uioV sou. H de eipen, Ouci, all' o nekroV einai o uioV sou, o de zwn einai o uioV mou. OutwV elalhsan enwpion tou basilewV.

23

Kai eipen o basileuV, H men legei, OutoV o zwn einai o uioV mou, o de nekroV einai o uioV sou× h de legei, Ouci, all' o nekroV einai o uioV sou, o de zwn einai o uioV mou.

24

Kai eipen o basileuV, ferete moi macairan. Kai eferan thn macairan emprosqen tou basilewV.

25

Kai eipen o basileuV, Diairesate eiV duo to paidion to zwn, kai dote to hmisu eiV thn mian kai to hmisu eiV thn allhn.

26

Tote h gunh, thV opoiaV hto o uioV o zwn, elalhse proV ton basilea, dioti ta splagcna authV eponesan dia ton uion authV, kai eipen, W, kurie mou, doV eiV authn to paidion to zwn, kai kat' oudena tropon mh qanatwshV auto. H de allh eipe, Mhte idikon mou aV hnai, mhte idikon sou× diairesate auto.

27

Tote apokriqeiV o basileuV, eipe, Dote eiV authn to paidion to zwn, kai kat' oudena tropon mh qanatwshte auto× auth einai mhthr autou.

28

Kai hkouse paV o Israhl peri thV krisewV, thn opoian o basileuV ekrine, kai efobhqhsan ton basilea× dioti eidon oti sofia Qeou hto en autw dia na kamnh krisin×

1 Kings 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: