Modern Greek Bible

1 Kings 1

1 Kings

Return to Index

Chapter 2

1

[] Eplhsiasan de ai hmerai tou Dabid na apoqanh× kai parhggeile proV ton Solomwnta ton uion autou, legwn,

2

Egw upagw thn odon pashV thV ghV× su de iscue kai eso anhr×

3

kai fulatte taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, peripatwn eiV taV odouV autou, fulattwn ta diatagmata autou, ta prostagmata autou kai taV kriseiV autou kai ta marturia autou, wV einai gegrammenon en tw nomw tou MwusewV, dia na euhmerhV eiV panta osa pratteiV kai pantacou opou an strafhV×

4

dia na sthrixh o KurioV ton logon autou, ton opoion elalhse peri emou, legwn, Ean oi uioi sou prosecwsin eiV thn odon autwn wste na peripatwsin enwpion mou en alhqeia, ex olhV thV kardiaV autwn kai ex olhV thV yuchV autwn, bebaiwV den qelei ekleiyei eiV se anhr epanwqen tou qronou tou Israhl.

5

Kai eti su exeureiV osa ekamen eiV eme Iwab o uioV thV SerouiaV, ti ekamen eiV touV duo archgouV twn strateumatwn tou Israhl, eiV ton Abenhr ton uion tou Nhr, kai eiV ton Amasa ton uion tou Ieqer, touV opoiouV efoneuse, kai ecuse to aima tou polemou en eirhnh kai ebale to aima tou polemou eiV thn zwnhn autou, thn peri thn osfun autou, kai eiV ta upodhmata autou ta eiV touV podaV autou.

6

Kame loipon kata thn sofian sou, kai h polia autou aV mh katabh eiV ton adhn en eirhnh.

7

proV touV uiouV omwV tou Barzellai tou Galaaditou kame eleoV, kai aV hnai ek twn esqiontwn epi thV trapezhV sou× dioti outwV eplhsiasan proV eme, ote efeugon apo proswpou tou Abessalwm tou adelfou sou.

8

Kai idou, meta sou Simei o uioV tou Ghra, o BeniamithV, apo Baoureim, ostiV me kathrasqh kataran odunhran kaq' hn hmeran eporeuomhn eiV Macanaim× katebh omwV proV apanthsin mou eiV ton Iordanhn, kai wmosa proV auton eiV ton Kurion, legwn, Den qelw se qanatwsei dia romfaiaV.

9

Twra loipon mh aqwwshV auton× dioti eisai anhr sofoV kai exeureiV ti prepei na kamhV eiV auton, kai na katabibashV thn polian autou me aima eiV ton adhn.

10

Kai ekoimhqh o Dabid meta twn paterwn autou kai etafh en th polei Dabid.

11

Ai hmerai de, taV opoiaV ebasileusen o Dabid epi ton Israhl, egeinan tessarakonta eth× epta eth ebasileusen en Cebrwn kai triakonta tria ebasileusen en Ierousalhm.

12

[] Kai ekaqhsen o Solomwn epi tou qronou Dabid tou patroV autou× kai esterewqh h basileia autou sfodra.

13

AdwniaV de o uioV thV Aggeiq hlqe proV thn Bhq-sabee, thn mhtera tou SolomwntoV. H de eipen, Ercesai en eirhnh; Kai eipen, En eirhnh.

14

Epeita eipen, Ecw logon tina na eipw proV se. H de eipe, Lalhson.

15

Kai eipe, Su exeureiV oti eiV eme anhken h basileia kai eiV eme eice sthsei paV o Israhl to proswpon autou, dia na basileusw× h basileia omwV estrafh kai egeine tou adelfou mou× dioti para Kuriou egeinen eiV auton×

16

twra loipon zhtw mian aithsin para sou× mh arnhqhV tauthn eiV eme. H de eipe proV auton, Lalei.

17

Kai eipen, Eipe, parakalw, proV ton Solomwnta ton basilea, dioti den qelei soi arnhqh touto, na dwsh eiV eme thn Abisag thn Sounamitin dia gunaika.

18

Kai eipen h Bhq-sabee, KalwV× egw qelw lalhsei peri sou proV ton basilea.

19

Kai eishlqen h Bhq-sabee proV ton basilea Solomwnta, dia na lalhsh proV auton peri tou Adwniou. Kai eshkwqh o basileuV eiV apanthsin authV kai prosekunhsen authn× epeita ekaqhsen epi ton qronon autou, kai eteqh qronoV eiV thn mhtera tou basilewV× kai ekaqhsen eiV ta dexia autou.

20

Kai eipe, Mian mikran aithsin zhtw para sou× mh arnhqhV tauthn eiV eme. Kai eipe proV authn o basileuV, Zhthson, mhthr mou× dioti den qelw soi arnhqh.

21

H de eipen, AV doqh h Abisag h SounamitiV eiV ton Adwnian ton adelfon sou dia gunaika.

22

Kai apokriqeiV o basileuV Solomwn eipe proV thn mhtera autou, Kai dia ti su zhteiV thn Abisag thn Sounamitin dia ton Adwnian; zhthson di' auton kai thn basileian, dioti einai megalhteroV mou adelfoV× kai di' auton kai dia ton Abiaqar ton ierea kai dia ton Iwab ton uion thV SerouiaV.

23

Kai wmosen o basileuV Solomwn proV ton Kurion, legwn, Outw na kamh o QeoV eiV eme kai outw na prosqesh, ean o AdwniaV den elalhse ton logon touton kata thV zwhV autou×

24

kai twra, zh KurioV, ostiV me esterewse kai me ekaqisen epi tou qronou Dabid tou patroV mou, kai ostiV ekamen eiV eme oikon, kaqwV upesceqh, shmeron qelei qanatwqh o AdwniaV.

25

Kai exapesteilen o basileuV Solomwn dia ceiroV tou Benaia, uiou tou Iwdae, kai epesen ep' auton kai apeqane.

26

[] proV de ton Abiaqar ton ierea eipen o basileuV, EiV Anaqwq upage, eiV touV agrouV sou× dioti eisai axioV qanatou× alla thn hmeran tauthn den qelw se qanatwsei, epeidh eshkwsaV thn kibwton Kuriou tou Qeou emprosqen Dabid tou patroV mou kai epeidh ekakopaqhsaV eiV panta osa ekakopaqhsen o pathr mou.

27

Kai apebalen o Solomwn ton Abiaqar apo tou na hnai iereuV tou Kuriou× dia na plhrwqh o logoV tou Kuriou, ton opoion elalhse peri tou oikou tou Hlei en Shlw.

28

Kai h fhmh hlqe mecri tou Iwab× dioti o Iwab eklinen opisw tou Adwniou, an kai den eklinen opisw tou Abessalwm. Kai efugen o Iwab eiV thn skhnhn tou Kuriou kai epiasqh apo twn keratwn tou qusiasthriou.

29

Kai aphggelqh proV ton basilea Solomwnta, Oti o Iwab efugen eiV thn skhnhn tou Kuriou× kai idou, einai plhsion tou qusiasthriou. Tote apesteilen o Solomwn Benaian ton uion tou Iwdae, legwn, Upage, peson ep' auton.

30

Kai hlqen o BenaiaV eiV thn skhnhn tou Kuriou kai eipe proV auton, outw legei o basileuV× Exelqe. O de eipen, Ouci, all' entauqa qelw apoqanei. Kai aneferen o BenaiaV apokrisin proV ton basilea, legwn, OutwV eipen o Iwab kai outw moi apekriqh.

31

O de basileuV eipe proV auton, Kame wV eipe, kai peson ep' auton kai qayon auton× dia na exaleiyhV to aqwon aima, to opoion ecusen o Iwab, ap' emou kai apo tou oikou tou patroV mou×

32

kai o KurioV qelei streyei to aima autou kata thV kefalhV autou, ostiV epesen epi duo andraV dikaioterouV kai kalhterouV par' auton, kai eqanatwsen autouV dia romfaiaV, mh eidotoV tou patroV mou Dabid, ton Abenhr ton uion tou Nhr, ton arcistrathgon tou Israhl, kai ton Amasa ton uion tou Ieqer, ton arcistrathgon tou Iouda×

33

kai qelousin epistreyei ta aimata autwn kata thV kefalhV tou Iwab kai kata thV kefalhV tou spermatoV autou, eiV ton aiwna× epi de ton Dabid kai epi to sperma autou kai epi ton oikon autou kai epi ton qronon autou qelei eisqai eirhnh para Kuriou ewV aiwnoV.

34

Tote anebh BenaiaV o uioV tou Iwdae, kai epesen ep' auton kai eqanatwsen auton× kai etafh en tw oikw autou en th erhmw.

35

[] Kai katesthsen o basileuV ant' autou Benaian ton uion tou Iwdae epi tou strateumatoV× kai Sadwk ton ierea katesthsen o basileuV anti tou Abiaqar.

36

Kai aposteilaV o basileuV ekalese ton Simei kai eipe proV auton, Oikodomhson eiV seauton oikon en Ierousalhm kai katoikei ekei, kai mh exelqhV ekeiqen eiV ouden meroV×

37

dioti kaq' hn hmeran exelqhV kai perashV ton ceimarron Kedrwn, exeure bebaiwV oti exapantoV qeleiV qanatwqh× to aima sou qelei eisqai epi thn kefalhn sou.

38

Kai eipen o Simei proV ton basilea, KaloV o logoV× kaqwV eipen o kurioV mou o basileuV, outw qelei kamei o douloV sou. Kai ekaqhsen o Simei en Ierousalhm hmeraV pollaV.

39

Kai meta tria eth, duo ek twn doulwn tou Simei edrapeteusan proV ton AgcouV, uion tou Maaca, ton basilea thV Gaq× kai anhggeilan proV ton Simei, legonteV, Idou, oi douloi sou einai en Gaq.

40

Kai o Simei eshkwqh kai estrwse thn onon autou kai uphgen eiV Gaq proV ton AgcouV, dia na zhthsh touV doulouV autou× kai uphgen o Simei kai efere touV doulouV autou apo Gaq.

41

Kai aphggelqh proV ton Solomwnta, oti o Simei uphgen apo Ierousalhm eiV Gaq kai epestreye.

42

Kai aposteilaV o basileuV ekalese ton Simei kai eipe proV auton, Den se wrkisa eiV ton Kurion kai diemarturhqhn proV se, legwn, Exeure bebaiwV, oti kaq' hn hmeran exelqhV kai peripathshV exw opoudhpote, exapantoV qeleiV apoqanei; kai su moi eipaV, KaloV o logoV, ton opoion hkousa×

43

dia ti loipon den efulaxaV ton orkon tou Kuriou kai thn prostaghn, thn opoian prosetaxa eiV se;

44

Kai eipen o basileuV proV ton Simei, Su exeureiV olhn thn kakian, thn opoian gnwrizei h kardia sou, ti epraxaV eiV ton Dabid ton patera mou× dia touto o KurioV estreye thn kakian sou kata thV kefalhV sou×

45

o de basileuV Solomwn qelei eisqai euloghmenoV, kai o qronoV tou Dabid esterewmenoV enwpion tou Kuriou ewV aiwnoV.

46

Tote o basileuV prosetaxe Benaian ton uion tou Iwdae, ostiV exelqwn epesen ep' auton, kai apeqane. Kai h basileia esterewqh en th ceiri tou SolomwntoV.

1 Kings 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: