Modern Greek Bible

2 Samuel 24

1 Kings

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai o basileuV Dabid hto gerwn, probebhkwV thn hlikian× kai eskepazon auton me imatia, plhn den eqermaineto.

2

Kai eipon oi douloi autou proV auton, AV zhthswsi dia ton kurion mou ton basilea neanida parqenon, dia na istatai emprosqen tou basilewV kai na periqalph auton, kai na koimatai eiV ton kolpon sou, dia na qermainhtai o kurioV mou o basileuV.

3

Kai ezhthsan en pasi toiV orioiV tou Israhl neanida wraian× kai eurhkan thn Abisag thn Sounamitin, kai eferan authn proV ton basilea.

4

Hto de h neaniV wraia sfodra, kai perieqalpe ton basilea, kai uphretei auton× plhn o basileuV den egnwrisen authn.

5

[] Tote AdwniaV o uioV thV Aggeiq ephrqh eiV eauton, legwn, Egw qelw basileusei kai htoimasen eiV eauton amaxaV kai ippeiV kai penthkonta andraV protrecontaV emprosqen autou.

6

O de pathr autou den epikraine pote auton, legwn, Dia ti su pratteiV outw; hto de kai wraioV thn oyin sfodra× kai h mhthr autou egennhsen auton meta ton Abessalwm.

7

Kai sunelalhse meta tou Iwab uiou thV SerouiaV, kai meta Abiaqar tou ierewV× kai outoi, akolouqhsanteV ton Adwnian, ebohqoun auton.

8

Sadwk omwV o iereuV kai BenaiaV o uioV tou Iwdae kai Naqan o profhthV kai Simei kai Rei kai oi dunatoi tou Dabid den hsan meta tou Adwnia.

9

Kai esfaxen o AdwniaV probata kai boaV kai siteuta plhsion thV petraV tou Zweleq, htiV einai plhsion thV En-rwghl, kai ekalese pantaV touV adelfouV autou touV uiouV tou basilewV kai pantaV touV andraV tou Iouda touV doulouV tou basilewV.

10

Ton Naqan omwV ton profhthn kai ton Benaian kai touV dunatouV kai Solomwnta ton adelfon autou den ekalese.

11

[] Kai eipen o Naqan proV thn Bhq-sabee thn mhtera tou SolomwntoV, legwn, Den hkousaV oti ebasileusen AdwniaV o uioV thV Aggeiq, kai o kurioV hmwn Dabid den exeurei touto;

12

twra loipon elqe na soi dwsw, parakalw, sumboulhn, dia na swshV thn zwhn sou kai thn zwhn tou uiou sou SolomwntoV×

13

upage kai eiselqe proV ton basilea Dabid kai eipe proV auton, Kurie mou basileu, su den wmosaV eiV thn doulhn sou, legwn, BebaiwV Solomwn o uioV sou qelei basileusei met' eme, kai autoV qelei kaqisei epi tou qronou mou; dia ti loipon ebasileusen o AdwniaV;

14

idou, enw eti su laleiV ekei meta tou basilewV, qelw elqei kai egw katopin sou kai qelw anaplhrwsei touV logouV sou.

15

Kai eishlqen h Bhq-sabee proV ton basilea eiV ton koitwna× hto de o basileuV gerwn sfodra kai Abisag h SounamitiV uphretei ton basilea.

16

Kai kuyasa h Bhq-sabee, prosekunhse ton basilea. Kai o basileuV eipe, Ti eceiV;

17

H de eipe proV auton, Kurie mou, su wmosaV eiV Kurion ton Qeon sou proV thn doulhn sou, legwn, BebaiwV o Solomwn, o uioV sou, qelei basileusei met' eme, kai autoV qelei kaqisei epi tou qronou mou×

18

alla twra, idou, o AdwniaV ebasileuse× kai su twra, kurie mou basileu, den exeureiV touto×

19

kai esfaxe boaV kai siteuta kai probata en afqonia, kai ekalese pantaV touV uiouV tou basilewV kai Abiaqar ton ierea kai Iwab ton arcistrathgon× ton doulon sou omwV Solomwnta den ekalesen×

20

all' eiV se, kurie mou basileu, eiV se apoblepousin oi ofqalmoi pantoV tou Israhl, dia na apaggeilhV proV autouV tiV qelei kaqisei epi tou qronou tou kuriou mou tou basilewV met' auton×

21

eidemh, afou o kurioV mou o basileuV koimhqh meta twn paterwn autou, egw kai o uioV mou o Solomwn qelomen qewreisqai ptaistai.

22

Kai idou, enw auth elalei eti meta tou basilewV, hlqe kai Naqan o profhthV.

23

Kai anhggeilan proV ton basilea, legonteV, Idou, Naqan o profhthV. Kai eiselqwn enwpion tou basilewV, prosekunhse ton basilea kata proswpon autou ewV edafouV.

24

Kai eipen o Naqan, Kurie mou basileu, su eipaV, O AdwniaV qelei basileusei met' eme kai autoV qelei kaqisei epi tou qronou mou;

25

dioti katebh shmeron kai esfaxe boaV kai siteuta kai probata en afqonia, kai ekalese pantaV touV uiouV tou basilewV kai touV strathgouV kai Abiaqar ton ierea× kai idou, trwgousi kai pinousin enwpion autou kai legousi, Zhtw o basileuV AdwniaV×

26

eme de, eme ton doulon sou, kai Sadwk ton ierea kai Benaian ton uion tou Iwdae kai Solomwnta ton doulon sou den ekalese×

27

para tou kuriou mou tou basilewV egeine to pragma touto, kai den efanerwsaV eiV ton doulon sou tiV qelei kaqisei epi tou qronou tou kuriou mou tou basilewV met' auton;

28

Kai apekriqh o basileuV Dabid kai eipe, Kalesate moi thn Bhq-sabee. Kai eishlqen enwpion tou basilewV kai estaqh emprosqen tou basilewV.

29

Kai wmosen o basileuV kai eipe, Zh KurioV, ostiV elutrwse thn yuchn mou ek pashV stenocwriaV,

30

bebaiwV, kaqwV wmosa proV se eiV Kurion ton Qeon tou Israhl, legwn, oti Solomwn o uioV sou qelei basileusei met' eme, kai autoV qelei kaqisei ant' emou epi tou qronou mou, outw qelw kamei thn hmeran tauthn.

31

Tote h Bhq-sabee, kuyasa kata proswpon ewV edafouV, prosekunhse ton basilea kai eipe, Zhtw o kurioV mou o basileuV Dabid eiV ton aiwna.

32

[] Kai eipen o basileuV Dabid, Kalesate moi Sadwk ton ierea kai Naqan ton profhthn kai Benaian ton uion tou Iwdae. Kai hlqon enwpion tou basilewV.

33

Kai eipe proV autouV o basileuV, Labete meq' eautwn touV doulouV tou kuriou saV kai kaqisate Solomwnta ton uion mou epi thn hmionon mou kai katabibasate auton eiV Giwn×

34

kai aV criswsin auton ekei Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV basilea epi ton Israhl× kai salpisate dia thV salpiggoV kai eipate, Zhtw o basileuV Solomwn×

35

tote qelete anabh katopin autou, dia na elqh kai na kaqish epi ton qronon mou× kai autoV qelei basileusei ant' emou× kai auton prosetaxa na hnai hgemwn epi ton Israhl kai epi ton Ioudan.

36

Kai apekriqh BenaiaV o uioV tou Iwdae proV ton basilea, kai eipen, Amhn× outwV aV epikurwsh KurioV o QeoV tou kuriou mou tou basilewV×

37

kaqwV estaqh o KurioV meta tou kuriou mou tou basilewV, outw na hnai kai meta tou SolomwntoV, kai na megalunh ton qronon autou uper ton qronon tou kuriou mou tou basilewV Dabid.

38

Tote katebh Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV kai BenaiaV o uioV tou Iwdae kai oi Cereqaioi kai oi Feleqaioi, kai ekaqisan ton Solomwnta epi thn hmionon tou basilewV Dabid kai eferan auton eiV Giwn.

39

Kai elabe Sadwk o iereuV to keraV tou elaiou ek thV skhnhV kai ecrise ton Solomwnta. Kai esalpisan dia thV salpiggoV× kai eipe paV o laoV, Zhtw o basileuV Solomwn.

40

Kai anebh paV o laoV katopin autou× kai epaizen o laoV aulouV kai eufraineto eufrosunhn megalhn, kai h gh escizeto ek twn fwnwn autwn.

41

[] Kai hkousen AdwniaV kai panteV oi keklhmenoi autou, kaqwV eteleiwsan na trwgwsi. Kai ote hkousen o Iwab thn fwnhn thV salpiggoV, eipe, TiV h fwnh auth thV polewV qoruboushV;

42

Enw eti elalei, idou, Iwnaqan, o uioV Abiaqar tou ierewV, hlqe× kai eipen o AdwniaV proV auton, Eiselqe× dioti su eisai anhr gennaioV kai fereiV agaqaV aggeliaV.

43

Kai apokriqeiV o Iwnaqan eipe proV ton Adwnian, BebaiwV kurioV hmwn o basileuV Dabid ekame basilea ton Solomwnta×

44

kai apesteile met' autou o basileuV Sadwk ton ierea kai Naqan ton profhth kai Benaian ton uion tou Iwdae kai touV CereqaiouV kai touV FeleqaiouV, kai ekaqisan auton epi thn hmionon tou basilewV×

45

kai ecrisan auton Sadwk o iereuV kai Naqan o profhthV basilea en Giwn× kai anebhsan ekeiqen eufrainomenoi, kai h poliV anthchsen× auth einai h fwnh, thn opoian hkousate×

46

kai malista ekaqhsen o Solomwn epi tou qronou thV basileiaV×

47

kai eishlqon eti oi douloi tou basilewV na euchqwsi ton kurion hmwn ton basilea Dabid, legonteV, O QeoV na lamprunh to onoma tou SolomwntoV uper to onoma sou, kai na megalunh ton qronon sou kai na megalunh ton qronon autou uper ton qronon sou. kai prosekunhsen o basileuV epi thV klinhV×

48

kai eipe proseti o basileuV outwV× EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV edwken eiV eme shmeron diadocon kaqhmenon epi tou qronou mou, kai oi ofqalmoi mou blepousi touto.

49

Tote panteV oi keklhmenoi, oi meta tou Adwnia, exeplaghsan kai shkwqenteV, uphgan ekastoV thn odon autou.

50

O de AdwniaV efobhqh apo proswpou tou SolomwntoV kai shkwqeiV uphge kai epiasqh apo twn keratwn tou qusiasthriou.

51

Kai anhggeilan proV ton Solomwnta, legonteV, Idou, o AdwniaV fobeitai ton basilea Solomwnta× kai idou, epiasqh apo twn keratwn tou qusiasthriou, legwn, AV omosh proV eme shmeron o basileuV Solomwn, oti den qelei qanatwsei ton doulon autou dia romfaiaV.

52

Kai eipen o Solomwn, Ean staqh anhr agaqoV, oude mia ek twn tricwn autou qelei pesei epi thn ghn× ean omwV eureqh kakia en autw qelei qanatwqh.

53

Kai apesteilen o basileuV Solomwn, kai katebibasan auton apo tou qusiasthriou× kai hlqe kai prosekunhse ton basilea Solomwnta× kai eipe proV auton o Solomwn, Upage eiV ton oikon sou.

1 Kings 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: