Modern Greek Bible

2 Samuel 22

2 Samuel

Return to Index

Chapter 23

1

[] Outoi de einai oi logoi tou Dabid, oi teleutaioi× o Dabid, o uioV tou Iessai, eipe, kai o anhr ostiV anebibasqh eiV uyoV, o kecrismenoV tou Qeou tou Iakwb kai o glukuV yalmwdoV tou Israhl eipe,

2

Pneuma Kuriou elalhse di' emou, kai o logoV autou hlqen epi thV glwsshV mou.

3

O QeoV tou Israhl eipe proV eme, o BracoV tou Israhl elalhsen, O exousiazwn epi anqrwpouV aV hnai dikaioV, exousiazwn meta fobou Qeou×

4

Kai qelei eisqai wV to fwV thV prwiaV, otan anatellh o hlioV prwiaV anefelou, wV h ek thV ghV cloh apo thV lamyewV thV ek thV brochV.

5

An kai o oikoV mou den einai toioutoV enwpion tou Qeou, diaqhkhn omwV aiwnion ekame met' emou, diatetagmenhn kata panta kai asfalh× oqen touto einai pasa h swthria mou kai pasa h epiqumia× an kai den ekame na blasthsh.

6

Oi de paranomoi, panteV outoi qelousin eisqai wV akanqai exwsmenai, dioti me ceiraV den pianontai×

7

Kai ostiV eggish autaV, prepei na hnai wplismenoV me sidhron kai me xulon logchV× kai qelousi katakauqh en puri en tw autw topw.

8

[] Tauta einai ta onomata twn iscurwn, touV opoiouV eicen o Dabid× Ioseb-basebeq o TacmonithV, prwtoV twn triwn× outoV hto Adinw o AswnaioV, ostiV eqanatwsen oktakosiouV en mia mach.

9

Kai met' auton, Eleazar o uioV tou Dwdw, uiou tou Acwci, eiV ek twn triwn iscurwn meta tou Dabid, ote wneidisan touV FilistaiouV touV ekei sunhqroismenouV eiV machn, kai oi andreV Israhl esurqhsan×

10

outoV shkwqeiV, epataxe touV FilistaiouV, ewsou apekamen h ceir autou kai ekollhqh h ceir autou eiV thn macairan× kai ekamen o KurioV swthrian megalhn en th hmera ekeinh, kai o laoV epestreyen opisw autou monon dia na lafuragwghsh.

11

meta de touton Samma, o uioV tou Agai, o ArarithV× kai oi men Filistaioi eicon sunacqh eiV swma, opou hto meridion agrou plhreV fakhV, o de laoV efugen apo proswpou twn Filistaiwn×

12

outoV de esthlwqh en tw mesw tou agrou kai uperhspisqh auton, kai epataxe touV FilistaiouV× kai o KurioV ekame swthrian megalhn.

13

Katebhsan eti treiV ek twn triakonta archgwn kai hlqon proV ton Dabid en kairw qerouV eiV to sphlaion Odollam× to de stratopedon twn Filistaiwn estratopedeusen en th koiladi Rafaeim.

14

Kai o Dabid hto tote en ocurwmati, kai h froura twn Filistaiwn tote en Bhqleem.

15

Kai epepoqhsen o Dabid udwr kai eipe, TiV hqele moi dwsei na piw udwr ek tou freatoV thV Bhqleem, tou plhsion thV pulhV;

16

Kai diescisan oi treiV iscuroi to stratopedon twn Filistaiwn kai hntlhsan udwr ek tou freatoV thV Bhqleem, tou en th pulh, kai labonteV eferan proV ton Dabid× den hqelhsen omwV na pih, all' ekamen auto spondhn eiV ton Kurion×

17

kai eipe, Mh genoito eiV eme, Kurie, na praxw touto× to aima twn andrwn, twn poreuqentwn meta kindunou thV zwhV autwn, na piw egw; Kai den hqelhse na pih. Tauta ekamon oi treiV iscuroi.

18

Kai Abisai, o adelfoV tou Iwab, uioV thV SerouiaV, hto prwtoV twn triwn× kai outoV seiwn thn logchn autou enantion triakosiwn, eqanatwsen autouV kai apekthsen onoma metaxu twn triwn.

19

Den estaqh outoV o endoxoteroV ek twn triwn; dia touto egeinen archgoV autwn× den efqasen omwV mecri twn triwn prwtwn.

20

Kai BenaiaV, o uioV tou Iwdae, uioV androV dunatou apo Kabsehl, ostiV ekame polla andragaqhmata, outoV epataxe touV duo leontwdeiV andraV tou Mwab× outoV eti katebh kai epataxe leonta en mesw tou lakkou en hmera cionoV.

21

OutoV eti epataxe ton andra ton Aiguption, andra wraion× kai en th ceiri tou Aiguptiou hto logch× ekeinoV de katebh proV auton me rabdon, kai arpasaV thn logchn ek thV ceiroV tou Aiguptiou, eqanatwsen auton dia thV idiaV autou logchV.

22

Tauta ekame BenaiaV, o uioV tou Iwdae, kai apekthsen onoma metaxu twn triwn iscurwn.

23

Hto endoxoteroV twn triakonta× den efqasen omwV mecri twn triwn prwtwn× kai katesthsen auton o Dabid epi twn doruforwn autou.

24

Asahl, o adelfoV tou Iwab, hto metaxu twn triakonta× oitineV hsan Elcanan, o uioV tou Dwdw, ek thV Bhqleem×

25

Samma o ArwdithV× Elika o ArwdithV×

26

CelhV o FaltithV× IraV, o uioV tou IkkhV, o QekwithV×

27

Abiezer o AnaqwqithV× Mebounai o CousaqithV×

28

Salmwn o AcwcithV× Maarai o NetwfaqithV×

29

Celeb, o uioV tou Baana, o NetwfaqithV× Ittai, o uioV tou Ribai, apo Gabaa, twn uiwn Beniamin×

30

BenaiaV o PiraqwnithV× Iddai, ek twn koiladwn GaaV×

31

Abi-albwn o ArbaqithV× Azmabeq o BaroumithV×

32

Eliaba o SaalbwnithV× Iwnaqan, ek twn uiwn Iaashn×

33

Samma o ArarithV× Aciam, o uioV tou Sarar, o ArarithV×

34

Elifelet, o uioV tou Aasbai, uioV tou Maacaqitou× Eliam, o uioV tou Acitofel tou Gilwnaiou.

35

Esrai o KarmhlithV× Faarai o ArbithV×

36

Igal, o uioV tou Naqan, apo Swba× ani o GadithV×

37

Selek o AmmwnithV× Naarai o BhrwqaioV, o oploforoV tou Iwab, uiou thV SerouiaV×

38

IraV o IeqrithV× Garhb o IeqrithV×

39

OuriaV o CettaioV× panteV triakonta epta.

2 Samuel 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: