Modern Greek Bible

2 Samuel 21

2 Samuel

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai elalhsen o Dabid proV ton Kurion touV logouV thV wdhV tauthV, kaq' hn hmeran o KurioV hleuqerwsen auton ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiroV tou Saoul×

2

[] kai eipen, O KurioV einai petra mou kai frourion mou kai eleuqerwthV mou×

3

o QeoV einai o bracoV mou× ep' auton qelw elpizei× h aspiV mou kai to keraV thV swthriaV mou, o uyhloV purgoV mou kai h katafugh mou, o swthr mou× su eswsaV me ek thV adikiaV.

4

Qelw epikalesqh ton axiumnhton Kurion, kai ek twn ecqrwn mou qelw swqh.

5

Ote tou qanatou ta kumata me periekuklwsan, ceimarroi anomiaV me katetromaxan,

6

oi ponoi tou adou me periekuklwsan, ai pagideV tou qanatou me efqasan,

7

en th stenocwria mou epekalesqhn ton Kurion, kai proV ton Qeon mou ebohsa× kai hkouse thV fwnhV mou ek tou naou autou, kai h kraugh mou hlqen eiV ta wta autou.

8

Tote esaleuqh kai entromoV egeinen h gh× ta qemelia tou ouranou etaracqhsan kai esaleuqhsan, dioti wrgisqh.

9

KapnoV anebainen ek twn mukthrwn autou, kai pur katatrwgon ek tou stomatoV autou× anqrakeV anhfqhsan ap' autou.

10

Kai ekline touV ouranouV kai katebh, kai gnofoV upo touV podaV autou.

11

Kai epebh epi ceroubeim kai epetaxe, kai efanh epi pterugwn anemwn.

12

Kai eqese skhnhn perix autou to skotoV, udata zofera, nefh pukna twn aerwn.

13

AnqrakeV puroV exekauqhsan ek thV lamyewV thV emprosqen autou.

14

Ebronthsen o KurioV ex ouranou, kai o UyistoV edwke thn fwnhn autou.

15

Kai apesteile belh kai eskorpisen autouV× astrapaV, kai sunetaraxen autouV.

16

Kai efanhsan oi puqmeneV thV qalasshV, anekalufqhsan ta qemelia thV oikoumenhV, eiV thn epitimhsin tou Kuriou, apo tou fushmatoV thV pnohV twn mukthrwn autou.

17

Exapesteilen ex uyouV× elabe me× eilkuse me ex udatwn pollwn.

18

Hleuqerwse me ek tou dunatou ecqrou mou, kai ek twn misountwn me, dioti hsan dunatwteroi mou.

19

Proefqasan me en th hmera thV qliyewV mou× all' o KurioV estaqh to antisthrigma mou×

20

Kai exhgage me eiV eurucwrian× hleuqerwse me, dioti hudokhsen eiV eme.

21

Anthmeiye me o KurioV kata thn dikaiosunhn mou× kata thn kaqarothta twn ceirwn mou antapedwken eiV eme.

22

Dioti efulaxa taV odouV tou Kuriou kai den hsebhsa ekklinaV apo tou Qeou mou.

23

Dioti pasai ai kriseiV autou hsan emprosqen mou× kai apo twn diatagmatwn autou den apemakrunqhn.

24

Kai estaqhn amemptoV proV auton, kai efulacqhn apo thV anomiaV mou.

25

Kai antapedwken eiV eme o KurioV kata thn dikaiosunhn mou, Kata thn kaqarothta mou emprosqen twn ofqalmwn autou.

26

Meta osiou, osioV qeleiV eisqai, meta androV teleiou, teleioV qeleiV eisqai×

27

meta kaqarou, kaqaroV qeleiV eisqai× kai meta diestrammenou diestrammena qeleiV ferqh.

28

Kai qeleiV swsei laon teqlimmenon× epi de touV uperhfanouV oi ofqalmoi sou einai, dia na tapeinwshV autouV,

29

dioti su eisai o lucnoV mou, Kurie× kai o KurioV qelei fwtisei to skotoV mou.

30

Dioti dia sou qelw diaspasei strateuma× dia tou Qeou mou qelw uperphdhsei teicoV.

31

Tou Qeou, h odoV autou einai amwmoV, o logoV tou Kuriou einai dedokimasmenoV× einai aspiV pantwn twn elpizontwn ep' auton.

32

Dioti tiV QeoV, plhn tou Kuriou; kai tiV frourion, plhn tou Qeou hmwn×

33

o QeoV einai to krataion ocurwma mou× kai kaqistwn amwmon thn odon mou.

34

Kamnei touV podaV mou wV twn elafwn kai me sthnei epi touV uyhlouV topouV mou.

35

Didaskei taV ceiraV mou eiV polemon, kai ekame toxon calkoun touV bracionaV mou.

36

Kai edwkaV eiV eme thn aspida thV swthriaV sou× kai h agaqothV sou me emegalunen.

37

Su eplatunaV ta bhmata mou upokatw mou, kai oi podeV mou den eklonisqhsan.

38

Katediwxa touV ecqrouV mou kai hfanisa autouV× kai den epestreya ewsou sunetelesa autouV.

39

Kai sunetelesa autouV, kai den hdunhqhsan na anegerqwsin× kai epeson upo touV podaV mou.

40

Kai periezwsaV me dunamin eiV polemon× sunekamyaV upokatw mou touV epanistamenouV ep' eme.

41

Kai ekameV touV ecqrouV mou na streywsin eiV eme ta nwta, kai exwloqreusa touV misountaV me.

42

Periebleyan, all' oudeiV o swzwn× ebohsan proV ton Kurion, kai den eishkousen autwn.

43

Kai kateleptuna autouV wV thn skonhn thV ghV× sunetriya autouV wV ton phlon thV odou kai katepathsa autouV.

44

Kai hleuqerwsaV me ek twn antilogiwn tou laou mou× katesthsaV me kefalhn eqnwn× laoV, ton opoion den egnwrisa, edouleusen eiV eme.

45

Xenoi upetacqhsan eiV eme× moliV hkousan, kai uphkousan eiV eme.

46

Xenoi pareluqhsan kai katetromaxan ek twn apokrufwn topwn autwn.

47

Zh KurioV× kai euloghmenon to frourion mou× kai aV uywqh o QeoV, to frourion thV swthriaV mou.

48

O QeoV, o ekdikwn me kai upotattwn touV laouV upokatw mou×

49

Kai o exagagwn me ek twn ecqrwn mou× su, nai, me uyoneiV uperanw twn epanistamenwn ep' eme× hleuqerwsaV me apo androV adikou.

50

Dia touto qelw se umnei, Kurie, metaxu twn eqnwn kai eiV to onoma sou qelw yallei.

51

AutoV megalunei taV swthriaV tou basilewV autou× kai kamnei eleoV eiV ton kecrismenon autou, eiV ton Dabid kai eiV to sperma autou ewV aiwnoV.

2 Samuel 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: