Modern Greek Bible

2 Samuel 20

2 Samuel

Return to Index

Chapter 21

1

[] Egeine de peina en taiV hmeraiV tou Dabid tria eth kata suneceian× kai hrwthsen o Dabid ton Kurion× kai o KurioV apekriqh, Touto egeinen ex aitiaV tou Saoul kai tou fonikou oikou autou, dioti eqanatwse touV GabawnitaV.

2

Kai ekalesen o basileuV touV GabawnitaV kai eipe proV autouV× oi de Gabawnitai den hsan twn uiwn Israhl, all' ek twn enapoleifqentwn Amorraiwn× kai oi uioi Israhl eicon omosei proV autouV× o de Saoul ezhthse na qanatwsh autouV apo tou zhlou autou proV touV uiouV Israhl kai Iouda.

3

O Dabid loipon eipe proV touV GabawnitaV, Ti qelw kamei eiV esaV; kai me ti qelw kamei exilewsin, dia na euloghshte thn klhronomian tou Kuriou;

4

Oi de Gabawnitai eipon proV auton, HmeiV oute peri arguriou oute peri crusiou ecomen na kamwmen meta tou Saoul h meta tou oikou autou× oude zhtoumen na qanatwshV dia hmaV anqrwpon ek tou Israhl. Kai eipen, O, ti eiphte, qelw kamei eiV esaV.

5

Kai apekriqhsan proV ton basilea, Tou anqrwpou, ostiV hfanisen hmaV kai ostiV emhcaneuqh na exoloqreush hmaV, wste na mh uparcwmen eiV ouden ek twn oriwn tou Israhl,

6

aV paradoqwsin eiV hmaV epta anqrwpoi ek twn uiwn autou, kai qelomen kremasei autouV proV ton Kurion en Gabaa tou Saoul, tou eklektou tou Kuriou. Kai eipen o basileuV, Egw qelw paradwsei autouV.

7

Ton Memfibosqe omwV, ton uion tou Iwnaqan, uiou tou Saoul, efeisqh o basileuV, dia ton orkon tou Kuriou ton metaxu autwn, metaxu tou Dabid kai Iwnaqan uiou tou Saoul.

8

Elabe de o basileuV touV duo uiouV thV Resfa, qugatroV tou Aia, touV opoiouV egennhsen eiV ton Saoul, ton Armonei kai Memfibosqe× kai touV pente uiouV thV Mical, qugatroV tou Saoul, touV opoiouV egennhsen eiV ton Adrihl, uion tou Barzellai tou Mewlaqitou×

9

kai paredwken autouV eiV taV ceiraV twn Gabawnitwn, kai ekremasan autouV eiV ton lofon enwpion tou Kuriou× kai epeson omou kai oi epta kai eqanatwqhsan en taiV hmeraiV tou qerismou, en taiV prwtaiV, kata thn archn tou qerismou twn kriqwn.

10

[] H de Resfa, h qugathr tou Aia, elabe sakkon kai estrwsen auton eiV eauthn epi ton bracon, apo thV archV tou qerismou ewsou estaxen ep' autwn udwr ek tou ouranou, kai den afinen oute ta peteina tou ouranou na kaqiswsin ep' autwn thn hmeran oute ta qhria tou agrou thn nukta.

11

Kai anhggelqh proV ton Dabid ti ekamen h Resfa, h qugathr tou Aia, pallakh tou Saoul.

12

Kai uphgen o Dabid kai elabe ta osta tou Saoul kai ta osta tou Iwnaqan tou uiou autou, para twn andrwn thV IabeiV-galaad, oitineV eicon kleyei auta ek thV plateiaV Baiq-san, opou oi Filistaioi ekremasan autouV, kaq' hn hmeran oi Filistaioi eqanatwsan ton Saoul en Gelboue×

13

kai anebibasen ekeiqen ta osta tou Saoul kai ta osta Iwnaqan tou uiou autou× kai esunaxan ta osta twn kremasqentwn.

14

Kai eqayan ta osta tou Saoul kai Iwnaqan tou uiou autou en gh Beniamin en Shla, en tw tafw tou KeiV, tou patroV autou× kai ekamon panta osa prosetaxen o basileuV. Kai meta tauta exilewqh o QeoV proV thn ghn.

15

[] Egeine de palin polemoV twn Filistaiwn meta tou Israhl× kai katebh o Dabid kai oi douloi autou met' autou kai epolemhsan enantion twn Filistaiwn, kai apekamen o Dabid.

16

O de Isbi-benwb, o ek twn teknwn tou Rafa, tou opoiou thV logchV to baroV hto triakosioi sikloi calkou, ostiV hto periezwsmenoV romfaian nean, eskopeue na qanatwsh ton Dabid.

17

Ebohqhsen omwV auton Abisai, o uioV thV SerouiaV, kai epataxe ton Filistaion kai eqanatwsen auton. Tote oi andreV tou Dabid wmosan proV auton, legonteV, Den qeleiV exelqei pleon meq' hmwn eiV polemon, dia na mh sbeshV ton lucnon tou Israhl.

18

Meta de tauta egeine palin polemoV meta twn Filistaiwn en Gwb, en tw opoiw Sibbecai o CousaqithV eqanatwse ton Saf, ostiV hto ek twn teknwn tou Rafa×

19

Kai palin egeine polemoV en Gwb meta twn Filistaiwn, kai o Elcanan o uioV tou Iare-oregeim, BhqleemithV, eqanatwse ton adelfon tou Goliaq tou Getqaiou, kai to xulon thV logchV autou hto wV antion ufantou.

20

Egeinen eti polemoV en Gaq, kai hto anhr upermegeqhV, kai oi daktuloi twn ceirwn autou kai oi daktuloi twn podwn autou hsan ex kai ex, eikositessareV ton ariqmon× kai outoV eti hto ek thV geneaV tou Rafa.

21

Kai wneidise ton Israhl× kai Iwnaqan o uioV tou Samaa, adelfou tou Dabid, epataxen auton.

22

Oi tessareV outoi egennhqhsan eiV ton Rafa en Gaq, kai epeson dia ceiroV tou Dabid kai dia ceiroV twn doulwn autou.

2 Samuel 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: